Arkeologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Arkeologi

– Læringsutbytte

studyprogramme-info-portlet

Læringsutbytte

Masterutdanningen i arkeologi har tre hovedmål:

 1. Kandidaten skal ha inngående kunnskap innen sitt fagfelt.
 2. Kandidaten skal være kvalifisert for karriere innen undervisning, institusjoner, organisasjoner og næringer hvor det er behov for arkeologisk innsikt og kunnskap.
 3. Kandidaten skal kunne være kvalifisert for forskerutdanning eller annen karriere der analyse, utredning og formidling utgjør en vesentlig del av virksomheten.

Kunnskaper

Kandidaten har

 • avansert kunnskap om arkeologifagets utvikling, teoretiske rammeverk, analysemåter og feltmetoder og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • avansert kunnskap om det arkeologiske kildematerialets karakter, forekomst og kontekst, bevaringsforhold og konserveringsmåter, og bred kunnskap om utviklingstrekk i forvaltning av arkeologiske kulturminner, vernefilosofi, regelverk og praksis, samt kulturminnefeltet som politisk arena
 • bred kunnskap om norsk natur- og kulturhistorie, spesialisert kunnskap om avgrensede felt, og evne til å sette dette inn i overregionale sammenhenger, samt anvende sin arkeologiske kunnskap på nye områder både innenfor og utenfor fagfeltet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor arkeologifaget og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning, og gjennomføre arkeologiske analyser som munner ut i en masteroppgave
 • har avansert innsyn i hvordan detaljer i materiell kultur kan leses og analyseres, kan finne frem til kulturspor i landskapet, samt planlegge og gjennomføre selvstendige feltundersøkelser, utredninger og forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer
 • kan bidra til effektive samhandlings -prosesser og -relasjoner i forbindelse med feltundersøkelser, samt iverksette mulige grep og tiltak for å fremme eget og andres faglig samarbeid i ulike situasjoner

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • beherske den akademiske sjangerens krav til struktur, etterrettelighet og klarhet - teoritilknytning, presentasjonsform, kildehenvisninger og etiske hensyn på nasjonalt nivå - muntlig og skriftlig
 • planlegge, lede og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer, evner å anvende sin kunnskap og sine ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver, og har innsikt i dynamikken mellom fag, samtid og samfunn
 • formidle omfattende selvstendige arbeid til fagfeller og allmennhet, behersker fagområdets uttrykksformer og kan argumentere for verdien av kulturhistorie og kulturminner i forhold til andre fagfelt og samfunnsinteresser
 • forholde seg til samarbeidspartnere fra andre fagområder og til andre interessenter i forbindelse med faglig feltarbeid
 • forholde seg til hvordan Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS) planer utvikles og implementeres i feltoperasjoner