Hva lærer jeg?

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Hva lærer du?

I løpet av de siste tjue årene har den digitale utviklingen vært så voldsom at vi kan snakke om en revolusjon. Nye digitale medier og kommunikasjonsformer har endret arkiv- og museumssektoren, og en ny type yrkeskompetanse er nødvendig. Dette studiet utdanner til slik kompetanse. En stor del av bachelorstudiet problematiserer muligheter og utfordringer som ligger i den digitale utviklingen. Hvordan kan museer, arkivinstitusjoner og virksomheter i offentlig og privat forvaltning som skoler, kommuner, regjering og departementer, med sitt ansvar for dokumentasjon og kulturarv, best tjene dagens og morgendagens samfunn?

Studiet i arkiv- og samlingsforvaltning forener fagområdene arkivvitenskap, museologi og informatikk.

Utdanningen gir nødvendig og dagsaktuell fagkunnskap for deg som ønsker å arbeide innenfor dokumentasjonsforvaltning, arkiv eller museum og en rekke andre institusjoner. I tillegg får du to ukers relevant praksisarbeid i løpet av studietiden. Bachelorgraden kan også brukes i videre masterstudier.

Alle offentlige og private forvaltningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter har arkiv og er avhengig av kunnskapsbasert arbeid med arkivene. I dagens situasjon dreier dette seg blant annet om å håndtere journalføringssystemer og bidra til å sikre dokumentflyt.

Samlingsforvaltning handler om arbeidsprosessene som museer, bibliotek og kunstsamlingene gjør for å sikre dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet i sine samlinger. Studiet gir deg kunnskap og kompetanse for å jobbe med slike oppgaver. 


Praksis

Studiet er en praksisnær profesjonsutdanning, som samtidig ivaretar universitetets krav til kritisk tenking og refleksjon. Det innebærer at pensum presenterer og diskuterer utfordringer du vil møte i arkiv- og museumsarbeid, og i dokumentasjonsforvaltning.

Vi inviterer mange gjesteforelesere fra arbeidslivet, og arrangerer ekskursjoner.

Vi gir også lab-øvinger i utvalgte databasesystemer på NTNU-campus.

I løpet av studietiden får du to uker som hospitant ved enten et museum, i arkiv, eller i dokumentasjonsforvaltning. 

Eksempler på praksisplasser

Studentene våre har hatt praksis ved blant annet 

  • Arbeidstilsynet 
  • Avdeling for dokumentasjonsforvaltning ved NTNU
  • IKA (Interkommunalt arkiv) 
  • Museene i Sør-Trøndelag (MiST) 
  • NTNU Universitetsbiblioteket Dora 
  • Statsarkivet i Trondheim/Arkivverket 
  • Stiklestad nasjonale kultursenter 
  • Trondheim byarkiv 
  • Trøndelag fylkeskommune