course-details-portlet

YFLB2002 - Anleggsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 30/100 ALLE

Faglig innhold

Grunnprinsipper for arbeid med fjell og løse masser. Faget har fire deler, anleggsteknikk, geoteknikk, vegbygging og VA-teknikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til prinsippene for oppbygging av en vegkonstruksjon og hvilke krav som stilles.
 • Kandidaten kjenner til metoder for masseberegning i et vegprosjekt.
 • Kandidaten kjenner til prinsippene for boring og sprengning i fjell, kjenne til faguttrykk og ha kjennskap om ulike typer anleggsmaskiner.
 • Kandidaten kjenner til prinsippene for fjellarbeid over jord og under jord.
 • Kandidaten kjenner til oppbygging av VA-ledningsnett og de vanlige rørmaterialer som anvendes.
 • Kandidaten har kunnskap om geologien for å forstå jordas oppbygging og de geologiske prosesser som foregår.
 • Kandidaten skal forstå bruken av jord som byggeteknisk materiale og kunne se geotekniske problemer.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan tegne enkle VA-tegninger i plan og snitt.
 • Kandidaten kan velge riktig anleggsutførelse ved ledningsanlegg.
 • Kandidaten kan bestemme dimensjoner på overbygningen til en frostsikret veg.
 • Kandidaten kan framstille normalprofiler, masseprofil og massediagram.
 • Kandidaten kan beregne enkle geotekniske beregninger.
 • Kandidaten skal kunne beregne kapasitet, tid- og enkle kostnadsregning for anleggsarbeider og anleggsmaskiner.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i bruk av faglige kilder, faglige metoder, samt standarder for planlegging, prosjektering, forvaltning, drift og vedlikehold innenfor anleggsteknikk.
 • Kandidaten har innsikt i betydningen av i forhold til god praksis og anleggets livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten har innsikt i hvordan vi fundamenterer, og kunne beregne hvordan inngrep i terrenget innvirker på sikkerheten til byggverket.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav/øvinger mellom samlingene. Arbeidsformene varierer og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk deltakelse (80 %)
 • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Mappevurdering (30%) og skriftlig eksamen (70%).

Mappen skal inneholde mindre individuelle prosjekt- og øvingsarbeider i temaene anleggsteknikk, vegbygging, VA-teknikk og geoteknikk.

De fire temaene anleggsteknikk, vegbygging, VA-teknikk og geoteknikk har fra tekstmessige oppgaver til noe prosjektering/tegning.

50% av arbeidene leveres fram til samling 2 og resten produseres fram mot eksamen da alt leveres samlet for sensur. Det vil bli mulig å bearbeide foreløpige innleveringer før samlet innlevering.

Spørsmål besvares på samlingene samt løpende på epost.

Alt leveres samlet på Inspera med frist en eller to dager før eksamen.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til studieprogrammet (BYRK).

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Anleggsboka: Innføring i anleggsarbeider 2015-2016; byggesaken.no; Oslo 2015-2016. Geoteknikkboka: Innføring i geotekniske arbeidsområder 2015-2016; byggesaken.no. I tillegg legges ut notater, forelesninger og andre fagstoff digitalt på Blackboard. Statens vegvesens håndbøker N100 og N200 Vegbygging, SVV rapport 626 Lærebok Vegteknologi (www.vegvesen.no).

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 30/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU