course-details-portlet

YFL4308 - Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Praktisk pedagogisk opplæring inngår som en integrert del av den treårige yrkesfaglærerutdanningen. Sammen med yrkesfaget og profesjonsfaget skal praksisopplæringen gi grunnlag for opplæring på 8.-13. trinn. Praksisopplæringen omfatter yrkespraksis i bedrift/virksomhet og pedagogisk praksis (skolepraksis) på ungdomstrinn og i videregående opplæring.

Veiledet praksis inngår som en sentral del av emnet. Formålet med emnet er å videreutvikle studentens forutsetninger for å kunne gi yrkesrelevant og tilpasset opplæring og se lærrollen i et samfunns- og utviklingsperspektiv. Læringsutbyttet forutsetter aktiv deltakelse, systematisk veiledning, planlegging, gjennomføring og vurdering av egen praksis. Emnet vektlegger i tillegg bruk av egne erfaringer fra praksis i videreutvikling av kompetanse i yrkesfaget og profesjonsfaget, samt profesjonsetisk skjønn. Arbeidskrav fra integrerte emner og øvinger inngår i praksisopplæringen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om skolens mandat, opplæringenes verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og yrkesopplæring
 • har bred kunnskap om læringsprosesser som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen og kan videreutvikle sin kunnskap innenfor disse områdene
 • har solid kunnskap om klasseledelse og hvilke faktorer som bidrar til å utvikle et godt og inkluderende klassemiljø
 • har bred kunnskap om yrkesfaglærerens rolle i skolen, næringsliv og samfunnet
 • har bred kunnskap om styringsdokumenter, lovverk, relevant forskning og utviklingsarbeid i skole og bedrift/virksomhet
 • har god kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere systematisk yrkesfaglig endrings- og utviklingsarbeid i skole og bedrift/virksomhet
 • kan planlegge, begrunne og lede praktisk og variert opplæring i skole og bedrift/virksomhet
 • kan lede tilpasset opplæring og legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø i henhold til lovverk og styringsdokumenter
 • kan kritisk vurdere faglig og sosial utvikling i samspill med elever og lærlinger, og bidra til egenrefleksjon
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge og iverksette nødvendige forebyggende tiltak og etablere samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser

Generell kompetanse

Studenten

 • har endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidenes behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan vurdere kvalitet på HMS, veiledning og instruksjon i yrkesopplæring i skole og bedrift/virksomhet
 • har bred kunnskap om å planlegge, begrunne og lede yrkesrelevant og tilpasset opplæring i skole og bedrift/virksomhet
 • kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere utviklingsarbeid i praksis med bakgrunn i forskning, teori og erfaring fra skole og bedrift/virksomhet
 • kan dokumentere og vurdere skole- og yrkespraksis knyttet til arbeidskrav
 • kan opptre profesjonelt og reflektere over faglige, yrkesdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger i den hensikt å fremme faglig og sosial læring og utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Varighet på praksis: Det totale antall praksisdager er 40 dager, fordelt på 20 dager i bedrift/virksomhet og 20 dager skolepraksis innenfor 8.-13.trinn. Minimum 10 dager av skolepraksisen skal gjennomføres i løpet av 6. semester i forbindelse med bacheloroppgaven.

All praksis er obligatorisk og skal være veiledet. Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av yrkespraksisen og undervisningspraksisen knyttet til læringsutbytte, hvor tilhørende rapporter og praksisoppfølging inngår.

Obligatoriske aktiviteter

 • Opplæring i skolens indre liv (SIL)
 • 20 dager gjennomført skolepraksis
 • 20 dager gjennomført praksis i bedrift/virksomhet

Mer om vurdering

Sluttvurdering: Godkjente arbeidskav og godkjent praksisoppfølging Karakterskala: Bestått/ikke bestått

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Bestått YFL4306

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU