YFL4308 - Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring - Del 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet skal, sammen med profesjonsfaget og yrkesfaget, gi studentene grunnlag for å undervise, veilede og gi instruksjon innen eget fagområde/utdanningsprogram i videregående opplæring i skole og bedrift/virksomhet.
Yrkesfaglig og pedagogisk praksis i bedrift/virksomhet (yrkespraksis) er en del av dette emnet, sammen med pedagogisk praksis i skole (skolepraksis). Veiledet praksis utgjør en integrert del av studiet.
Emnet er organisert med utgangspunkt i temaene:
1) Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) i skolen
2) Skolen i samfunnet.

Emnet fokuserer på planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av opplæring i skole og bedrift/virksomhet. Emnet vektlegger bruk av erfaringer fra praksis i utviklingen av yrkesfaget og profesjonsfaget.

Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har god kunnskap om skolens mandat, opplæringenes verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og yrkesopplæring.
- har solid kunnskap om læring og ulike arbeidsmetoder, læremidler og prosesser som er relevant for profesjons- og yrkesutøvelsen og kan videreutvikle sin kunnskap innenfor disse områdene.
- har solid kunnskap om klasseledelse og hvilke faktorer som bidrar til å utvikle et godt og inkluderende klassemiljø.
- har god kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå, teamarbeid og om skole-hjem-samarbeid.
- har god kunnskap om ulike teoretiske perspektiver, relevant forskning og utviklingsarbeid knyttet til undervisning og opplæring i fagene/ yrkene.
- har solid kunnskap om yrkene innen eget utdanningsprogram med særlig vekt på yrkesfunksjoner, særtrekk og kompetansebehov.
- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan kartlegge, planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere systematisk yrkesfaglig endrings- og utviklingsarbeid i skole og bedrift.
- kan planlegge, begrunne og lede praktisk og variert opplæring som inkluderer bruk av ulike læringsarenaer, læremidler og uttrykksformer.
- kan lede tilpasset opplæringen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk, og legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø.
- kan reflektere over og utvikle egen praksis i den hensikt å fremme gode relasjoner, likeverd, faglig og sosial læring og utvikling.
- kan kritisk vurdere elevers/lærlingers læring og bidra til at elevene/lærlingene reflektererover egen læring og faglige utvikling
- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste

Profesjonsutvikling
Studenten
- har utviklet endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidenes behov i skole, arbeids og samfunnsliv.
- kan identifisere egne lærings og kompetansebehov.
- kan reise yrkesetiske og yrkesdidaktiske problemstillinger.
- kan vurdere kvalitet på veiledning og instruksjon med utgangspunkt i interessedifferensiert fag og yrkesopplæring.
- kan analysere og forbedre egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i forskning, teori og erfaring.
- kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over faglige, yrkesdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger.
- kan planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere et utviklingsarbeid i praksis.
- kan bruke erfaringer fra praksisperiodene og knytte disse til arbeidskrav/ -oppgaver gitt i yrkesfaget og profesjonsfaget.
- kan dokumentere og vurdere praksisperiodene i skole og bedrift/virksomhet.

Læringsformer og aktiviteter

Varighet på praksis: Det totale antall praksisdager er 40 dager, fordelt på 20 dager i bedrift/virksomhet og 20 dager skolepraksis innenfor 8. -13.trinn.
-Minimum 10 dager av skolepraksisen skal gjennomføres i løpet 6. semester i forbindelse med bacheloroppgaven.

All praksis er obligatorisk og skal være veiledet.
Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av yrkespraksisen og undervisningspraksisen knyttet til læringsutbytte, hvor tilhørende rapporter og praksisbesøk inngår.

Obligatoriske aktiviteter

  • Yrkespedagogisk praksis i skole og bedrift
  • Opplæring i skolens indre liv (SIL)
  • Yrkesfaglig praksis i bedrift

Mer om vurdering

Rapportene kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.