course-details-portlet

YFL4307 - Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Praktisk pedagogisk opplæring inngår som en integrert del av den treårige yrkesfaglærerutdanningen. Sammen med yrkesfaget og profesjonsfaget skal praksisopplæringen gi grunnlag for opplæring på 8. – 13. trinn.

Praksisopplæringen omfatter yrkespraksis i bedrift/virksomhet og pedagogisk praksis (skolepraksis) på ungdomstrinn og i videregående opplæring. Veiledet praksis inngår som en sentral del av emnet. Formålet med emnet er å videreutvikle studentens forutsetninger for å kunne gi yrkesrelevant opplæring, veiledning og instruksjon innen eget fagområde/utdanningsprogram.

Læringsutbyttet forutsetter aktiv deltakelse, systematisk veiledning, planlegging, gjennomføring og vurdering av egen praksis. Emnet vektlegger i tillegg bruk av egne erfaringer fra praksis og videreutvikling av kompetanse i yrkesfaget og profesjonsfaget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om læring og variert opplæring i skole og bedrift/virksomhet
 • har god kunnskap om klasseledelse og inkluderende læringsmiljø
 • har god kunnskap om å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere opplæring
 • har god kunnskap om læreplaner og styringsdokumenter innen eget utdanningsprogram og generelt for opplæring på 8.-13. trinn
 • har god kunnskap om veiledning og instruksjon i skole og bedrift/virksomhet
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og tilpasse ulike arbeidsformer i opplæringen i tråd med styrende dokumenter
 • kan planlegge, begrunne og lede interessedifferensiert, relevant og yrkesopplæring tilpasset den enkeltes læringsbehov og opplæringsplaner
 • kan lede et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner og godt samarbeid i den hensikt å fremme likeverd, faglig og sosial læring og utvikling
 • kan planlegge, vurdere og dokumentere opplæring og bidra til at elevene/lærlingene reflekterer over sin egen læring og faglige utvikling
 • kan bruke ulike veiledningsstrategier i opplæring innen skole og bedrift/virksomhet
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert vold og seksuelle overgrep og iverksette nødvendige forebyggende tiltak og etablere samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over fag, opplæring og elevenes/lærlingenes læring i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver
 • kan bygge gode relasjoner og samarbeide med kolleger, foresatte og andre aktører som er relevant for opplæringen
 • kan reflektere over og utvikle egen veiledningspraksis i møte med elevenes /lærlingenes forutsetninger, interesser og behov
 • kan bruke relevante erfaringer fra praksis og knytte disse opp mot yrkesfaget og profesjonsfaget
 • kan planlegge, begrunne og lede relevant og yrkesforankret opplæring tilpasset den enkeltes læringsbehov og utdanningsplan
 • kan reflektere over egen rolle i møte med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere og vise evne til endring og utvikling gjennom veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Varighet på praksis: Det totale antall praksisdager i emnet er 50 dager, fordelt på 20 dager i bedrift/virksomhet og 30 dager skolepraksis innenfor 8.-13.trinn. Minimum 10 dager av skolepraksisen skal være i avviklet i ungdomstrinnet, 8.-10.trinn.

All praksis er obligatorisk og skal være veiledet. Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av yrkespraksisen og undervisningspraksisen knyttet til læringsutbytte, hvor tilhørende rapporter, definerte arbeidskrav og praksisoppfølging inngår.

Obligatoriske aktiviteter

 • Definerte arbeidskrav
 • Opplæring i skolens indre liv (SIL)
 • 20 dager gjennomført skolepraksis i videregående skole
 • 20 dager gjennomført praksis i bedrift/virksomhet

Mer om vurdering

Sluttvurdering: Godkjente/ikke godkjente arbeidskrav og godkjent/ikke godkjent praksisoppfølging Karakterskala: Bestått/ikke bestått

Antall og type definerte arbeidskrav kan variere noe fra ett studieår til et annet. Definerte arbeidskrav vil variere fra 2-4 i antall

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU