course-details-portlet

YFL4307 - Pedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Praktisk pedagogisk opplæring inngår som en integrert del av den treårige yrkesfaglærerutdanningen. Sammen med yrkesfaget og profesjonsfaget skal praksisopplæringen gi grunnlag for opplæring på 8. – 13. trinn.

Praksisopplæringen omfatter yrkespraksis i bedrift/virksomhet og pedagogisk praksis (skolepraksis) på ungdomstrinn og i videregående opplæring. Veiledet praksis inngår som en sentral del av emnet. Formålet med emnet er å videreutvikle studentens forutsetninger for å kunne gi yrkesrelevant opplæring, veiledning og instruksjon innen eget fagområde/utdanningsprogram.

Læringsutbyttet forutsetter aktiv deltakelse, systematisk veiledning, planlegging, gjennomføring og vurdering av egen praksis. Emnet vektlegger i tillegg bruk av egne erfaringer fra praksis og videreutvikling av kompetanse i yrkesfaget og profesjonsfaget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om læring og variert opplæring i skole og bedrift/virksomhet
 • har god kunnskap om klasseledelse og inkluderende læringsmiljø
 • har god kunnskap om å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere opplæring
 • har god kunnskap om læreplaner og styringsdokumenter innen eget utdanningsprogram og generelt for opplæring på 8.-13. trinn
 • har god kunnskap om veiledning og instruksjon i skole og bedrift/virksomhet
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og tilpasse ulike arbeidsformer i opplæringen i tråd med styrende dokumenter
 • kan planlegge, begrunne og lede interessedifferensiert, relevant og yrkesopplæring tilpasset den enkeltes læringsbehov og opplæringsplaner
 • kan lede et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner og godt samarbeid i den hensikt å fremme likeverd, faglig og sosial læring og utvikling
 • kan planlegge, vurdere og dokumentere opplæring og bidra til at elevene/lærlingene reflekterer over sin egen læring og faglige utvikling
 • kan bruke ulike veiledningsstrategier i opplæring innen skole og bedrift/virksomhet
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert vold og seksuelle overgrep og iverksette nødvendige forebyggende tiltak og etablere samarbeid med aktuelle hjelpeinstanser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over fag, opplæring og elevenes/lærlingenes læring i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver
 • kan bygge gode relasjoner og samarbeide med kolleger, foresatte og andre aktører som er relevant for opplæringen
 • kan reflektere over og utvikle egen veiledningspraksis i møte med elevenes /lærlingenes forutsetninger, interesser og behov
 • kan bruke relevante erfaringer fra praksis og knytte disse opp mot yrkesfaget og profesjonsfaget
 • kan planlegge, begrunne og lede relevant og yrkesforankret opplæring tilpasset den enkeltes læringsbehov og utdanningsplan
 • kan reflektere over egen rolle i møte med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere og vise evne til endring og utvikling gjennom veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Det totale antall praksisdager er 45 dager. All praksis er obligatorisk og skal være veiledet. I løpet av skolepraksis skal studenten ha ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av minimum 20 undervisningstimer.

Yrkespraksis skal i likhet med skolepraksis være veiledet. Gjennom yrkespraksis og skolepraksis skal studenten jobbe med definerte arbeidskrav, tilhørende OBL 1).

Obligatoriske aktiviteter

OBL 1: Definerte arbeidskrav:

1 yrkespraksis 10 dager, høstsemester; Praksisplan og refleksjon

2 yrkespraksis 15 dager vårsemester; vise kompetanse innenfor bredde/dybde

3 skolepraksis høstsemester 10 dager (videregående skole): Utarbeide en års-/eller halvårsplan

4 skolepraksis vårsemester 10 dager: utprøving undervisningsopplegg

OGL 2: YFF - kartlegging av skolens organisering av YFF i videregående skole

OBL 3: 20 dager gjennomført skolepraksis i videregående skole

OBL 4: 25 dager gjennomført praksis i bedrift/virksomhet

Obligatoriske aktiviteter vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Definerte arbeidskrav
 • YFF - kartlegging av skolens organisering av YFF i videregående skole
 • 20 dager gjennomført skolepraksis i videregående skole
 • 25 dager gjennomført praksis i bedrift/virksomhet

Mer om vurdering

Bestått emne forutsetter godkjente obligatoriske aktiviteter, (OBL. 1, 2, 3, 4) Sluttvurdering; Bestått/Ikke bestått.

Skolepraksis vurderes og evalueres av oppfølgingslærer og praksislærer. Yrkespraksis vurderes av oppfølgingslærer.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester eller bestått eksamen fra annen utdanningsinstitusjon kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU