YFL4307 - Yrkespedagogisk og yrkesfaglig praksisopplæring - Del 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet skal, sammen med de øvrige komponentene i studieprogrammet, profesjonsfaget og yrkesfaget, gi studentene grunnlag for å undervise, veilede og gi instruksjon innen eget fagområde/utdanningsprogram i videregående opplæring i skole og bedrift/virksomhet.
Yrkesfaglig og pedagogisk praksis i bedrift/virksomhet (yrkespraksis) er en del av dette emnet, sammen med pedagogisk praksis i skole (skolepraksis). Veiledet praksis utgjør en integrert del av studiet.
Emnet fokuserer på ledelse av læringsprosesser med vekt på veiledning og instruksjon, samt praksis i ungdomstrinnet (8. - 10. trinn).

Emnet vektlegger yrkesfaglærerens arbeid med planlegging, gjennomføring, veiledning, vurdering og dokumentasjon av opplæring i skole og bedrift/virksomhet. Emnet vektlegger bruk av erfaringer fra praksis i utviklingen av yrkesfaget og profesjonsfaget.

Læringsutbytte

Profesjonskunnskap
Studenten
- har god kunnskap om læring og ulike arbeidsmetoder, læremidler og uttrykksformer
- har god kunnskap om klasseledelse og hvilke faktorer som bidrar til å utvikle et godt og inkluderende klassemiljø.
- har god kunnskap om læreplaner innen eget utdanningsprogram og kan beskrive særtrekk og fellestrekk i yrkene
- har god kunnskap om å planlegge, gjennomføre, vurdere interessedifferensiert opplæring.
- har god kunnskap om læreplaner og styrende dokumenter innen opplæring på 8. – 13. trinn.
- har kunnskap om veiledning og instruksjon i skole og bedrift/virksomhet
- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk

Profesjonsutøvelse
Studenten
- kan analysere og anvende læreplaner og tilpasse ulike arbeidsformer i opplæringen i samsvar med styrende dokumenter og lovverk.
- kan planlegge, begrunne og lede interessedifferensiert, relevant og yrkesopplæring tilpasset den enkeltes læringsbehov og opplæringsplaner.
- kan lede et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner i den hensikt å fremme likeverd, faglig og sosial læring og utvikling.
- kan planlegge, vurdere og dokumentere opplæring og bidra til at elevene/lærlingene reflekterer over egen læring og faglig utvikling.
- kan bruke ulike veiledningsstrategier og metoder i opplæring innen skole og bedrift/ virksomhet.
- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste

Profesjonsutvikling
Studenten
- kan reflektere over fag, undervisning og elevenes/lærlingenes læring i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver.
- kan bygge gode relasjoner og samarbeide med kolleger, foresatte og andre aktører som er relevant for opplæringen.
- kan reflektere over og utvikle egen veiledningspraksis i møte med elevenes /lærlingenes forutsetninger, interesser og behov.
- kan bruke relevante erfaringer fra praksis og knytte disse opp mot yrkesfaget og profesjonsfaget.
- kan planlegge, begrunne og lede relevant og yrkesforankra opplæring tilpasset den enkeltes læringsbehov og utdanningsplan.
- kan reflektere over egen rolle i møte med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere og vise evne til endring og utvikling gjennom veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Varighet på praksis: Det totale antall praksisdager i emnet er 50 dager, fordelt på 20 dager i bedrift/virksomhet og 30 dager skolepraksis innenfor 8. -13.trinn.
- minimum 10 dager av skolepraksisen skal være i avviklet i ungdomstrinnet, 8.-10.trinn

All praksis er obligatorisk og skal være veiledet.
Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av yrkespraksisen og undervisningspraksisen knyttet til læringsutbytte, hvor tilhørende rapporter og praksisbesøk inngår.

Obligatoriske aktiviteter

  • Opplæring i skolens indre liv (SIL)
  • Yrkespedagogisk praksis i skole og bedrift
  • Yrkesfaglig praksis i bedrift

Mer om vurdering

Rapportene kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Beståtte eksamener i henhold til studieplanen. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.