course-details-portlet

YFL2020 - Yrkesfaglig dybde og tilpasset opplæring

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet integrerer yrkesfaglig bredde og dybde og profesjonsfag, med vekt på yrkesfaglig dybde og tverrfaglig samarbeid. I emnet fokuseres det på utvikling av kompetanser og ferdigheter spisset inn mot de ulike studieretningene. Arbeids- og utviklingsprosesser innen eget fag- og yrkesområde vil være sentralt, sammen med kunnskap og ferdigheter om helse, miljø og sikkerhet. Emnet omfatter også yrkesdidaktiske strategier for tilpasset opplæring ut fra elevers og lærlingers behov innenfor fag- og yrkesopplæring. Praksisopplæringen kobles til det faglige innholdet og relevante arbeidskrav i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om yrkesutøvelsen og aktuelle arbeidsprosesser i eget yrke
 • har kunnskap om styringsdokumenter og gjeldende lovverk som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har kunnskap om problemstillinger knyttet til helse-, miljø og sikkerhet (HMS)

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende avanserte arbeidsprosesser knyttet til eget yrke
 • kan holde seg oppdatert på yrkesfaglig og teknologiske utvikling i eget yrke
 • kan tilpasse undervisning og opplæring ut fra elevers og lærlingers behov  
 • kan bruke faglitteratur og relevant forskning for å treffe begrunnede valg og planlegge og gjennomføre systematisk utviklingsarbeid innenfor yrkesfaget.
 • kan vurdere behov for - og iverksette tiltak - rettet mot helse-, miljø og sikkerhet (HMS)
 • kan utføre grunnleggende førstehjelp 
 • kan anvende beredskapsplaner knyttet til krisehåndtering
 • kan legge til rette for at elever kan foreta et reflektert yrkes- og utdanningsvalg

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for samarbeid om endrings og utviklingsprosesser med relevante parter innen fag- og yrkesopplæringen
 • har evne til å reflektere over egen praksis som yrkesfaglærer og har vilje og kapasitet til å endre praksis som en følge av veiledning
 • kan bidra og legge til rette for tverrfaglig samarbeid i skole og bedrift/virksomhet 
 • kan bygge gode relasjoner og skape konstruktive inkluderende læringsmiljø 

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning, ekskursjoner og andre læringsaktiviteter på samlinger, og digitale læringsaktiviteter mellom samlingene. Det er obligatoriske arbeidskrav i emnet og det legges opp til egenarbeid og gruppearbeid mellom samlingene. Det tilbys veiledning i forbindelse med og mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

80% obligatorisk oppmøte på samlingene og forhåndsdefinerte læringsaktiviteter mellom samlingene.

2-3 arbeidskrav.

Oppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% deltakelse på samlinger og forhåndsdefinerte læringsaktiviteter
 • Definerte arbeidskrav

Mer om vurdering

Praktisk-muntlig individuell eksamen

Eksamen vurderes individuelt etter karakterskala A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium.

Må ha bestått alle emner fra første studieår for å starte på dette emnet, inkludert praksis.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

13.05.2024 - 14.05.2024

09:00
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU