course-details-portlet

YFL2010 - Yrkesfaglig egenart i opplæring, undervisning og vurdering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet integrerer yrkesfaglig bredde og dybde og profesjonsfag, med vekt på yrkesfaglig bredde og dybde i de ulike studieretningene. Bransje-/og virksomhetskunnskap med utgangspunkt i fagopplæringens læringstradisjon og de ulike yrkenes egenart vektlegges. Profesjonsfaget omfatter veiledning, kommunikasjon og vurdering i en helhetlig sammenheng med utgangspunkt i fag- og yrkesopplæring. Ulike aspekter ved etisk og bærekraftig produksjon og utvikling inngår i emnet. Digital kompetanse med utgangspunkt i de ulike studieretningene vil inngå i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om etisk og bærekraftig utvikling og produksjon innenfor sitt yrkesfagområde
 • har kunnskap om bredden i fag- og yrkesopplæring innenfor sitt yrkesfagområde og de ulike yrkenes egenart
 • har bred kunnskap om arbeidsmetoder, prosesser, verktøy og digitale verktøy som er relevant for sitt yrkesfagområde
 • har kunnskap om veiledning og andre lærings-, arbeids- og vurderingsformer i fag- og yrkesopplæringen
 • har kunnskap om kommunikasjon på yrkesfagets premisser

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere og ta bærekraftige valg innen eget fagområde
 • kan planlegge og gjennomføre variert undervisning og opplæring i eget programområde 
 • kan veilede, vurdere og dokumentere fag- og yrkesopplæring som bidrar til elevenes/lærlingenes refleksjon over egen læring 
 • har innsikt i og kan formidle sentralt fagstoff om kommunikasjon og samhandling
 • kan bruke og gjøre begrunnede valg av digitale verktøy som er relevant for eget programområde

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for samarbeid mellom skole og bedrift/virksomhet om å lede og organisere opplæring
 • har innsikt i og kan formidle relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger i yrkesopplæringen

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning, ekskursjoner og andre læringsaktiviteter på samlinger, og digitale læringsaktiviteter mellom samlingene. Det er obligatoriske arbeidskrav i emnet og det legges opp til egenarbeid og gruppearbeid mellom samlingene. Det tilbys veiledning i forbindelse med og mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

80% obligatorisk oppmøte på samlingene og forhåndsdefinerte læringsaktiviteter mellom samlingene.

3-4 arbeidskrav.

Oppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% deltakelse på samlinger og forhåndsdefinerte læringsaktiviteter
 • Definerte arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen (14 dager).

Eksamen vurderes individuelt etter karakterskala A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium.

Må ha bestått emnene fra første studieår for å starte på dette emnet.

Må ha bestått praksis fra første studieår for å ta eksamen i dette emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
07.12.2023

Innlevering
21.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
31.05.2024


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU