course-details-portlet

YFL2010 - Yrkesfaglig egenart i opplæring, undervisning og vurdering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager

Faglig innhold

Emnet omhandler yrkenes egenart i de ulike studieretningene hvor yrkesfaglig bredde/dybde og profesjonsfag sees i sammenheng med hverandre. Yrkesidentitet og yrkeskultur med utgangspunkt i fagopplæringens læringstradisjon i de ulike bransjene vektlegges. Bærekraftig utvikling og etiske problemstillinger ses i forhold til yrkesutøvelse i de ulike bransjene. Videre handler emnet om å legge til rette for læring med vekt på veiledning, kommunikasjon og digitale ferdigheter innenfor de ulike yrkene i opplæring, undervisning og vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bredden i fag- og yrkesopplæring innenfor sitt yrkesfagområde og de ulike yrkenes egenart 
 • har bred kunnskap om arbeidsmetoder, prosesser, verktøy og digitale verktøy som er relevant for sitt yrkesfagområde og de ulike yrkenes egenart
 • har kunnskap om yrkesidentitet og yrkeskultur innenfor sitt eget yrkesfagområde og de ulike yrkenes egenart
 • har kunnskap om etisk og bærekraftig utvikling og produksjon innenfor sitt yrkesfagområde 
 • har kunnskap om kommunikasjon, veiledning og andre lærings-, arbeids- og vurderingsformer i fag- og yrkesopplæringen 

Ferdigheter

Studenten

 • har innsikt i og kan formidle sentralt fagstoff om kommunikasjon og samhandling innen eget yrkesfagområde
 • kan planlegge og gjennomføre variert undervisning og opplæring i eget yrkesfagområde
 • kan bruke og gjøre begrunnede valg av digitale verktøy som er relevant for eget yrkesfagområde 
 • kan vurdere etiske problemstillinger og ta bærekraftige valg innen eget yrkesfagområde 
 • kan veilede, vurdere og dokumentere fag- og yrkesopplæring som bidrar til elevenes/lærlingenes refleksjon over egen læring 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for yrkesrelevant yrkesopplæring med forankring i eget yrkesfagområde
 • kan legge til rette for variert opplæring i ulike opplæringsarenaer i samarbeid mellom skole og bedrift/virksomhet innen eget yrkesfagområde 
 • kan legge til rette for opplæring i ulike digitale verktøy innen eget yrkesfagområde
 • har innsikt i og kan formidle relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger i yrkesopplæringen 
 • Kan veilede elevene til å ta bevisste utdanningsvalg i ulike yrkesfagområder

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning, ekskursjoner og andre læringsaktiviteter på samlinger, og digitale læringsaktiviteter mellom samlingene. Det er obligatoriske arbeidskrav i emnet og det legges opp til egenarbeid og gruppearbeid mellom samlingene. Det tilbys veiledning i forbindelse med og mellom samlingene.

Obligatoriske aktiviteter

80% obligatorisk oppmøte på samlingene og definerte læringsaktiviteter mellom samlingene.

3-4 arbeidskrav.

Oppgavene vurderes til godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • 80% deltakelse på samlinger og forhåndsdefinerte læringsaktiviteter
 • Definerte arbeidskrav

Mer om vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen (14 dager).

Eksamen vurderes individuelt etter karakterskala A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium.

Studentene må ha bestått YFL1010, YFL1020 og YFL1000 for å kunne starte på dette emnet.

Studentene må ha startet på YFL4306 for å ta eksamen i emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU