course-details-portlet

VM6002 - Overvanns- og ledningsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Kurset vil gi en systematisk og samlet undervisning i pumpe- og ledningsteknologi.

Målet med kurset er at studentene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter om bygging og drift av pumpeanlegg i vannforsynings-, overvanns- og avløpsnett (VA-nett).

Programmet for kurset inneholder:

 • Prinsipper for strømningsteknisk utforming av vannledningsnett og avløpsnett inklusive øvinger
 • Trykkstøt i ledninger
 • Grunnleggende forståelse av pumpeanlegg
 • Fjernovervåkning av pumpeanlegg og bruk av pumpeinformasjon til overvåkning av ledningsnett.
 • Metoder for tilstandskontroll for vann- og avløpsledninger.
 • Smarte vannsystemer

Læringsutbytte

Kunnskap (Etter fullført kurs skal du ha kunnskap om:)

 • Dimensjonering av vann- og avløpsnett
 • Grunnlag for pumpeanlegg i vannforsynings- og avløpssystemer
 • Praktiske eksempler på ulike løsninger for pumping.
 • Informasjon fra pumpeanlegg som grunnlag for tilstandsvurdering av ledningsanlegg for VA
 • Trykkstøt i VA-anlegg

Ferdigheter (Etter fullført kurs skal du kunne:)

 • Dimensjonere transportløsninger for drikkevann, spillvann og overvann
 • Planlegge og drifte pumpestasjoner for vann og avløp
 • Bruke informasjon fra pumpestasjoner til tilstandsvurdering av tilgrensende vann og avløpsnett
 • Gjennomføre enkle beregninger med trykkstøt

Generell kompetanse (Etter fullført kurs skal du ha kjennskap til:)

 • Problemstillinger knyttet til dimensjonering av vann- og avløpsnett
 • Problemstillinger knytting til bygging og drift av pumpestasjoner for vann og avløp
 • Tilstandsvurdering av ledningsanlegg for VA
 • Trykkstøt i VA-anlegg

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen foregår på engelsk og norsk og består mellom annet av forelesninger, regne- og planleggingsøvinger. Ekskursjon kan inngå på en samling. Veiledning mellom undervisningsukene over e-post/ NTNUs e-læringsplatform.

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på 2/3 av kurset
 • Øvingsrapport

Mer om vurdering

Fire timers hjemmeeksamen. Alle hjelpemidler tilgjengelig.

Eksamenskrav: Godkjent øvingsrapport.

Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen omgjøres til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Bachelor/ingeniørhøgskole eller tilsvarende praksis.

Kursmateriell

PP-filer, lærebok.

Dataverktøy el. programvare som benyttes: CARE-W LTP (Programvare ved NTNU)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VM6005 3.7 VÅR 2011
BM6601 1.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU