VL3900 - Masteroppgave i voksnes læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100 6 måneder

Faglig innhold

Masteroppgaven er obligatorisk i mastergraden og gjennomføres som siste del av studiet. Oppgaven skal bestå av et selvstendig forskningsarbeid. Arbeidet med oppgaven tar utgangspunkt i en prosjektbeskrivelse som skal være godkjent av instituttet i løpet av semesteret før. Studentene får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Tema for oppgaven må enten ha tilknytning til emner som er tatt opp gjennom studiet, eller ha tilknytning til andre emner som er aktuelle for voksnes læring.
Oppgaven skal ha et omfang på ca 40-50 sider (A4, linjeavstand 1.5, Times New Roman 12 pkt.). Oppgaven kan etter avtale gjennomføres som fellesarbeid under forutsetning av at hver students bidrag er tydelig avgrenset og tilsvarer en normal masteroppgave med hensyn til arbeidsinnsats og omfang. I eller sammen med masteroppgaven skal det følge en beskrivelse av den enkelte students bidrag. Dette innebærer individuell vurdering av masteroppgaven, samt individuell muntlig prøve.

Læringsutbytte

Gjennom masteroppgave og veiledning skal studenten utvikle kunnskap om forskningsprosessens ulike faser gjennom å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig forskningsarbeid i vitenskapelig sjanger. Videre skal studenten tilegne seg ferdighet i å bearbeide og analysere empirisk materiale, ta hensyn til og reflektere rundt forskningsetiske forhold, konstruktivt og kritisk vurdere egen og andres forskning, samt formidle og diskutere konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk veiledning. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av prosjektbeskrivelse på ca 4 sider
  • Obligatorisk veiledning

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av masteroppgaven, og en muntlig prøve som inkluderer muntlig presentasjon av oppgaven (ca. 10 minutter). Muntlig prøve brukes til å justere karakteren på oppgaven med normalt inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Voksnes læring (MVL)

Forkunnskapskrav

VL3000, VL3007, VL3008, VL3010, VL3011, VL3012 og VL3013 skal være gjennomført for å få starte på emnet.
Alle andre eksamener i mastergraden i voksnes læring (EiT og valgfritt emne) skal normalt være bestått før oppgaven kan leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VILL3900 30.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.