course-details-portlet

VL3900 - Masteroppgave i voksnes læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Oppgave 100/100 6 måneder

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er obligatorisk i mastergraden og gjennomføres som siste del av masterprogrammet i voksnes læring. Oppgaven skal bestå av et selvstendig forskningsarbeid. Arbeidet med oppgaven tar utgangspunkt i en prosjektbeskrivelse som skal være godkjent av instituttet i løpet av semesteret før. Studentene får veiledning underveis av en oppnevnt veileder. Tema for oppgaven må enten ha tilknytning til emner som er tatt opp gjennom studiet, eller ha tilknytning til andre emner som er aktuelle for voksnes læring.
Oppgaven skal ha et omfang på 18000 - 22500 ord (A4, linjeavstand 1.15, Verdana 10 pkt.). Abstract, forord, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg. Oppgaven kan etter avtale gjennomføres som fellesarbeid under forutsetning av at hver students bidrag er tydelig avgrenset og tilsvarer en normal masteroppgave med hensyn til arbeidsinnsats og omfang. I eller sammen med masteroppgaven skal det følge en beskrivelse av den enkelte students bidrag. Dette innebærer individuell vurdering av masteroppgaven, samt individuell muntlig prøve.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om forskningsprosessens ulike faser gjennom å ha planlagt, gjennomført og rapportert et selvstendig forskningsarbeid i vitenskapelig sjanger. Videre kan studenten bearbeide og analysere empirisk materiale, ta hensyn til og reflektere rundt forskningsetiske forhold, konstruktivt og kritisk vurdere egen og andres forskning, samt formidle og diskutere konklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatorisk veiledning. Alle studenter skal inngå avtale om gjennomføring av masteroppgave. Avtalen bekrefter at tema for masteroppgaven er godkjent og at partene er kjent med og har akseptert retningslinjer for gjennomføring.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk veiledning
  • Innlevering av prosjektbeskrivelse på ca 4 sider

Mer om vurdering

Eksamen består av innlevering av masteroppgaven, og en muntlig prøve som inkluderer muntlig presentasjon av oppgaven (ca. 10 minutter). Muntlig prøve brukes til å justere karakteren på oppgaven med normalt inntil ett trinn.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Læring i arbeidsliv og samfunn (MVL)

Forkunnskapskrav

VL3000, VLR3007, VLR3008, VL3010, VL3011, VL3012 og VL3013 skal være gjennomført for å få starte på emnet.
Alle andre eksamener i mastergraden i voksnes læring (EiT og valgfritt emne) skal normalt være bestått før oppgaven kan leveres.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VILL3900 30.0 01.09.2011
VL3902 30.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Voksnes læring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave (1) 100/100

Innlevering 01.12.2020

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Muntlig presentasjon/Muntlig eksamen utgår som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU