course-details-portlet

VIU8412 - Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Sykdoms- og symptomutvikling ved uhelbredelig sykdom

Kartlegging, vurdering og dokumentasjon

Symptomlindring i et helhetsperspektiv (tverrfaglig tilnærming)

Konvensjonelle og komplementære tilnærminger til pasientens symptomer og tilstander

Ernæring og ernæringsutfordringer

Sosiale- og økonomiske utfordringer og rettigheter

Den døende pasienten

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten har avansert kunnskaper om sykdomsutvikling og sykdomsforløp for de vanligste kreftsykdommene.
- Kandidaten har avansert kunnskap om sykdomsutvikling og sykdomsforløp for pasienter med langtkommen hjertesvikt, nyresvikt og kronisk obstruktive lungelidelser.
- Kandidaten har avansert kunnskap om sykdomsutvikling og sykdomsforløp for pasienter med irreversibel nevroligiske sykdommer som ALS, MS og Parkinson
- Kandidaten har avansert kunnskap om sykdomsutvikling og sykdomsforløp for ulike demenstilstander
- Kandidaten har kunnskaper om kartlegging, årsaksvurderinger og lindring av pasientens symptomer
- Kandidaten har kunnskap om kost og ernæring til alvorlig syke og døende og har et bevisst forhold til ulike dilemmaer knyttet
til dette.
- Kandidaten har kunnskap om normale fysiologiske prosesser på slutten av livet, og kan vurdere tegn på at døden er nært forestående.
- Kandidaten har kunnskap om sosiale og økonomiske rettigheter ved alvorlig sykdom og død.

Ferdigheter
- Kandidaten kan følge opp symptomlindringstiltak, kjenner alternativer og tar iverksatte tiltak opp til vurdering/evaluering i helseteamet
- Kandidaten kan vurdere og anvende utvalgte komplementære metoder i lindrende omsorg

Generell kompetanse
- Kandidaten har utviklet en helhetlig forståelse i forhold til pasientens lidelse og symptomer
- Kandidaten benytter livskvalitet og velvære som mål for lindrende behandling i palliativ fase, og kan i nært samspill med pasienten vurdere hvordan ulike metoder kan lindre pasientens plager

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver

Obligatoriske arbeidskrav:
- Én gruppeoppgave som presenteres for medstudenter og lærere
- En indivuduell innleveringsoppgave (800-1200 ord)
- Indiviuduell litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Skriftlig eksamen, 4 timer

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Kursmateriell

Andershed Birgitta, Britt-Marie Ternstedt og Cecilia Håkanson (2013). Palliativ vård. Studentlitteratur. Lund.

Helsedirektoratet (2018) Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase, https://helsedirektoratet.no/palliasjon/nasjonale-faglige-rad-for-lindrende-behandling-i-livets-sluttfase

Helsedirektoratet (2015). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet. Tilgjengelig fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen (lest 27.11.17)

Kaasa, S. og Loge J.H.(2016). Palliasjon - Nordisk lærebok. Oslo. Gyldendal akademisk.

Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur med hovedtyngden på vitenskapelige artikler

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 02.06.2021

Innlevering 02.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU