course-details-portlet

VIU8412 - Sykdomsutvikling og symptomlindring innen palliativ omsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

 • Sykdoms- og symptomutvikling ved uhelbredelig sykdom
 • Kartlegging, vurdering og dokumentasjon
 • Symptomlindring i et helhetsperspektiv (tverrfaglig tilnærming)
 • Konvensjonelle og komplementære tilnærminger til pasientens symptomer og tilstander
 • Ernæring og ernæringsutfordringer
 • Sosiale- og økonomiske utfordringer og rettigheter
 • Den døende pasienten

Læringsutbytte

Etter å fa fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha avansert kunnskaper om sykdomsutvikling og sykdomsforløp for de vanligste kreftsykdommene.
 • ha avansert kunnskap om sykdomsutvikling og sykdomsforløp for pasienter med langtkommen hjertesvikt, nyresvikt og kronisk obstruktive lungelidelser.
 • ha avansert kunnskap om sykdomsutvikling og sykdomsforløp for pasienter med irreversibel nevrologiske sykdommer som ALS, MS og Parkinson
 • ha avansert kunnskap om sykdomsutvikling og sykdomsforløp for ulike demenstilstander
 • ha kunnskaper om kartlegging, årsakvurdering og lindring av pasientens symptomer
 • ha kunnskap om kost og ernæring til alvorlig syke og døende og har et bevisst forhold til ulike dilemmaer knyttet til dette.
 • ha kunnskap om normale fysiologiske prosesser på slutten av livet, og kan vurdere tegn på at døden er nært forestående.
 • ha kunnskap om sosiale og økonomiske rettigheter ved alvorlig sykdom og død.

Ferdigheter

 • følge opp symptomlindringstiltak, kjenner alternativer og tar iverksatte tiltak opp til vurdering/evaluering i helseteamet
 • vurdere og anvende utvalgte komplementære metoder i lindrende omsorg

Generell kompetanse

 • ha utviklet en helhetlig forståelse i forhold til pasientens lidelse og symptomer
 • benytte livskvalitet og velvære som mål for lindrende behandling i palliativ fase, og kan i nært samspill med pasienten vurdere hvordan ulike metoder kan lindre pasientens plager

Læringsformer og aktiviteter

Det er samlingsbasert undervisning i emnet, og aktiviteter og læringsformer for øvrig er:

 • Dialogbasert undervisning
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Refleksjon i grupper og individuelt
 • Ikke-obligatoriske oppgaver
 • Nettstøttet læring
 • Egenstudier
 • Enkelte forelesninger foregår på engelsk

Obligatoriske aktiviteter

 • 4 skriftlige innleveringer , hvor minst 1 er gruppeinnlevering
 • 80% nærværsplikt

Mer om vurdering

Vurderingsform er individuell hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter:

 • 4 skriftlige innleveringer, hvor av minst 1 gruppeinnlevering
 • Oppmøte (nærværsplikt) på minimum 80% av samlingsdagene på campus

Obligatoriske aktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen i emnet. Er som hovedregel gyldig i to kalenderår, men man kan søke instituttet om utvidet gyldighet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: Ny, individuell hjemmeeksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart av emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Palliasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU