course-details-portlet

VIU8402 - Introduksjon til palliativ omsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Grunnlagstenkning

 • Hospicefilosofien
 • Internasjonal og nasjonal utvikling av fagfeltet "palliative care"

Kunnskaps- og kompetanseutvikling innen palliativ omsorg

 • Vitenskapsteori
 • Ulike kunnskaps- og læringssyn
 • Kunnskapsbasert praksis

Organisering av palliativ omsorg i helsetjenesten, ressurser og rammeverk

 • Utviklingstrekk i norsk helsetjeneste innen palliativ omsorg
 • Dagens og fremtidige utfordringer innen feltet

Etiske utfordringer i det palliative feltet

 • Generelle etiske utfordringer innen palliativ omsorg, og etikkarbeid i klinisk praksis
 • Forhåndssamtale (Advance Care Planning)
 • Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling
 • Eutanasidebatten

Døden i et kulturhistorisk perspektiv

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått emnet skal studenten kunne:

Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om hospice-filosofiens grunnideer for lindrende omsorg, samt fagområdets historie og plass i samfunnet. Dette innebærer et syn på mennesket der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter er integrert i en helhet.
 • ha inngående kunnskap om nasjonal- og internasjonal utvikling av fagfeltet.
 • ha inngående kunnskap om rammer for praksis innen palliativ omsorg som; organisering, lover og nasjonale retningslinjer.
 • ​ha kjennskap til kunnskapsutvikling fra ulike tradisjoner som medfører ulike metoder for kunnskapstilegnelse og fagutvikling på avansert nivå.
 • ha avansert kunnskap om sentrale etiske problemstillinger innen fagfeltet som begrensning av livsforlengende behandling, autonomi-/samvalgsutfordringer, forhåndssamtaler og eutanasispørsmålet.

Ferdigheter

 • søke etter og vurdere vitenskapelig faglitteratur.
 • benytte ulike kartleggingsverktøy innen det palliative området.
 • gjennomføre forhåndssamtaler (Advanced Care Planning).

Generell kompetanse

 • erkjenne nødvendigheten av tverrfaglig tilnærming i palliativ omsorg.
 • ha en forståelse av læring som en kontinuerlig prosess hvor en må ta ulike ressurser i bruk for å tilegne seg personlig og faglig kompetanse.
 • ha et bevisst forhold til etiske problemstillinger nær livets grense som behandlingsbegrensning, prioritering, beslutningsprosesser og eutanasispørsmålet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning. Aktuelle læringsformer og aktiviteter:

 • Dialogbasert undervisning
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Refleksjon i grupper og individuelt
 • Ikke-obligatoriske oppgaver
 • Nettstøttet læring
 • Egenstudier
 • Enkelte forelesninger foregår på engelsk

Obligatoriske aktiviteter

 • 4 skriftlige innleveringer, inkludert en gruppeinnlevering
 • 80 % nærværsplikt på samlinger

Mer om vurdering

Vurderingsformen er en oppgave som strekker seg gjennom semesteret.

Obligatoriske aktiviteter:

 • 4 skriftlige innleveringer, inkludert èn gruppeinnlevering
 • oppmøte (nærværsplikt) på minimum 80% av samlingsdagene

Obligatoriske aktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen i emnet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: Innlevering av forbedret oppgave i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Palliasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU