VIU8402 - Introduksjon til palliativ omsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Grunnlagstenkning
- Hospicefilosofien
- Etiske utfordringer i det palliative feltet; Advance Care Planning, Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling, Eutanasidebatten
- Internasjonal og nasjonal utvikling av fagfeltet "palliative care"

Kunnskaps- og kompetanseutvikling innen palliativ omsorg
- Vitenskapsteori
- Ulike kunnskaps- og læringssyn
- Kunnskapsbasert praksis

Organisering av palliativ omsorg i helsetjenesten, ressurser og rammeverk
Døden i et kulturhistorisk perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskap

kanditaten har inngående kunnskap om hospicefilosofiens grunnideer for lindrende omsorg, samt fagområdets historie og plass i samfunnet. Dette innebærer et syn på mennesket der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter er integrert i en helhet.

kandidaten har kunnskap om nasjonal- og internasjonsal utvikling av fagfeltet.

kandidaten har kunnskap om rammer for praksis innen palliativ omsorg som; organisering, lover og nasjonale retningslinjer

kandidaten har kjennskap til kunnskapsutvikling fra ulike tradisjoner som medfører ulike metoder for kunnskapstilegnelse og fagutvikling

har kunnskap om etisk teori og ulike tilnærminger for å løse etiske dilemmaer

Ferdigheter

kandidaten kan søke etter og vurdere vitenskapelig fagstoff

kandidaten har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i å anvende IKT, inkludert læringsplattformen Fronter

Generell kompetanse

ser nødvendighet av tverrfaglig forståelse og tilnærming i palliativ omsorg

har en forståelse av læring som en kontinuerlig prosess hvor en må ta ulike ressurser i bruk for å tilegne seg personlig og faglig kompetanse

har et bevisst forhold til etiske problemstillinger nær livets grense; behandlingsbegrensning, eutanasidebatten, prioriteringsdebatten, beslutningsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Utfyllende informasjon:
Forelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid,refleksjon, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring.

Obligatoriske arbeidskrav:
- To individuelle skriftlige oppgaver (800-1200 ord)
- En gruppeoppgave som presenteres for medstudenter og lærere
- Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny oppgave leveres og vurderes etter avtale med emneansvarlig.

Vurderingsformer:
Individuell hjemmeeksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Kursmateriell

Andershed Birgitta, Britt-Marie Ternstedt og Cecilia Håkanson (2013). Palliativ vård. Studentlitteratur.Lund.

Helsedirektoratet (2013) Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling. URL: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling/Sider/default.aspx (lest 19.12.14)

Helsedirektoratet. (2013). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Helsedirektoratet. URL: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx (lest 19.12.2014).

Husebø Stein(2014). Fra hospicebevelgelse til Palliative Care - hva bør navnet være?. I: Omsorg 31(3) s. 5-9.

Kaasa, S. (2007). Palliasjon. Oslo. Gyldendal akademisk.

Rønsen Astrid (2014). Hospice-en behandlings- og omsorgsfilosofi i praksis. I: Nordisk tidsskrift i barnepalliasjon. 1(3). s. 4-5

Strømskag, K. E. (2012)Og nå skal jeg dø: hospicebevegelsen og palliasjonens historie i Norge. Oslo: Pax.

Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
16.10.2017

Innlevering
08.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
19.01.2018

Innlevering
09.02.2018

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
20.02.2018

Innlevering
02.03.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.