course-details-portlet

VIU8402 - Introduksjon til palliativ omsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Grunnlagstenkning
- Hospicefilosofien
- Internasjonal og nasjonal utvikling av fagfeltet "palliative care"

Kunnskaps- og kompetanseutvikling innen palliativ omsorg
- Vitenskapsteori
- Ulike kunnskaps- og læringssyn
- Kunnskapsbasert praksis

Organisering av palliativ omsorg i helsetjenesten, ressurser og rammeverk

Etiske utfordringer i det palliative feltet
-Forhåndssamtale (Advance Care Planning)
-Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling
-Eutanasidebatten

Døden i et kulturhistorisk perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskap
-Kanditaten har avansert kunnskap om hospicefilosofiens grunnideer for lindrende omsorg, samt fagområdets historie og plass i samfunnet. Dette innebærer et syn på mennesket der fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspekter er integrert i en helhet.
-Kandidaten har inngående kunnskap om nasjonal- og internasjonsal utvikling av fagfeltet.
-Kandidaten har inngående kunnskap om rammer for praksis innen palliativ omsorg som; organisering, lover og nasjonale retningslinjer
-Kandidaten har kjennskap til kunnskapsutvikling fra ulike tradisjoner som medfører ulike metoder for kunnskapstilegnelse og fagutvikling på avansert nivå
-Kandidaten har avansert kunnskap om sentrale etiske problemstillinger innen fagfeltet som begrensning av livsforlengende behandling, autonomi-/samvalgsutfordringer, forhåndssamtaler og eutanasispørsmålet.

Ferdigheter
-Kandidaten kan søke etter og vurdere vitenskapelig faglitteratur
-Kandidaten kan benytte ulike kartleggingsverktøy innen det palliative området
-Kandidaten kan gjennomføre forhåndssamtaler (Advanced Care Planning)

Generell kompetanse
-Kandidaten erkjenner nødvendigheten av tverrfaglig tilnærming i palliativ omsorg.
-Kandidaten har en forståelse av læring som en kontinuerlig prosess hvor en må ta ulike ressurser i bruk for å tilegne seg personlig og faglig kompetanse.
-Kandidaten har et bevisst forhold til etiske problemstillinger nær livets grense som behandlingsbegrensning, prioritering, beslutningsprosesser og eutanasispørsmålet.

Læringsformer og aktiviteter

Utfyllende informasjon:
Forelesninger, dialogbasert undervisning, gruppearbeid,refleksjon, obligatoriske oppgaver, nettstøttet læring.

Obligatoriske arbeidskrav:
- To individuelle skriftlige oppgaver (800-1200 ord)
- En gruppeoppgave som presenteres for medstudenter og lærere
- Studentene leverer litteraturliste på 300 sider selvvalgt litteratur.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Ny oppgave leveres og vurderes etter avtale med emneansvarlig.

Vurderingsformer:
Individuell hjemmeeksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Palliativ omsorg (VPALLIATIV)

Kursmateriell

Oppgis ved oppstart i emnet

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 21.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU