course-details-portlet

VET2900 - Bacheloroppgave i vernepleie

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er den største, selvstendige oppgaven i vernepleierstudiet. Emnet gir et fordypningskurs i samfunnsvitenskapelig metode. Sentralt i emnet er trening i systematisk arbeid og akademisk skriveprosess i de ulike deler av oppgaven samt fagetikk og forskningsetikk. Gjennom bachelorprosessen skal studenten dokumentere faglig innsikt og kunnskapsbredde og selvstendighet i et selvvalgt vernepleiefaglig tema.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET2900 skal studenten:

 • ha kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet.
 • ha bred og oppdatert kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet for bacheloroppgaven i vernepleie
 • ha kunnskap om relevante fagdatabaser og verktøy for systematisk søking i relevante fagdatabaser.

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET2900 skal studenten kunne

 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille en skriftlig oppgave med vitenskapelighet tilhørende bachelornivå.
 • beherske litteratursøk på en systematisk måte og i relevante fagdatabaser samt dokumentere prosessen.
 • finne, vurdere og henvise til kunnskap, relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2900 skal studenten kunne

 • formidle kunnskap om og reflektere over fagets sentrale idegrunnlag, praktiske fagutøvelse og samfunnsoppdrag.
 • planlegge og gjennomføre en bacheloroppgave som strekker seg over tid, alene og som deltaker i veiledning
 • vurdere kunnskap og vitenskapelige arbeider og anvende oppdatert vitenskapelig litteratur, og annen relevant kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Det er langsgående undervisning gjennom hele semesteret.

Studentene skal fordype seg i et relevant tema i vernepleierstudiet. Bacheloroppgaven i vernepleie er en individuell oppgave og metoden er litteraturstudie. Studentene velger selv tema og problemstilling, innenfor et vernepleiefaglig relevant tema. Veiledning foregår i gruppe og individuelt. Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter vil kunne skje.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave; tema og foreløpig problemstilling for bacheloroppgaven, dokumentert litteratursøk

Mer om vurdering

Arbeidskrav/oppgave; studenten skal levere tema og foreløpig problemstilling og dokumentere litteratursøk.

Emnet går parallelt med praksis og deltakelse på seminar under praksis er obligatorisk. Ved fravær på seminardager skal kompenserende individuell oppgave leveres.

Ved gjentak av eksamen må en vesentlig omarbeidet utgave av bacheloroppgaven leveres på nytt. Det tas forbehold om at endringer i vurderingsordning vil kunne skje.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER3007 12.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
22.05.2023

Innlevering
31.05.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU