course-details-portlet

VET2304 - Praksis - Internasjonal praksisutveksling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Hovedmålet med den praktiske treningen er å tilby studentene konkret erfaring og bidra til å utvikle ferdigheter og forståelse av betydningen av deres fremtidige profesjonelle rolle, men i en annen kulturell setting. For å oppnå dette, skal studentene klare å:

 • Gjennomføre en praksis basert på kunnskap og erfaring i utenlandske omgivelser
 • Vurdere hva som er relevant kunnskap og ferdighet i den lokale kulturelle konteksten
 • Gjennomføre en praksis relevant for kravene som vernepleier
 • Gjøre vurderinger i henhold til respekt og forståelse
 • Samarbeide med ansatte, klientene og deres nærstående personer, familie og andre
 • Få kunnskap om internasjonale avtaler, konvensjoner om mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres rettigheter
 • Få kunnskap om globale helseproblemer, sosiale utfordringer og sosialpolitikk

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter å ha fullført og bestått VET2304 skal studenten:

 • ha kunnskap om hvordan sosial ulikhet og sosiale problemer som omsorgssvikt, vold, overgrep, mobbing, rus- og sosioøkonomiske problemer påvirker helse, levekår og livskvalitet
 • ha bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, kultur, funksjonsnedsettelse, diagnose, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • ha bred kunnskap om miljøarbeid, miljøterapeutisk arbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid særlig innen ulike tjenesteområder til personer med utviklingshemming, demens, rusmiddelavhengighet, psykiske lidelser, og ulike fysiske funksjonsnedsettelser.
 • kjenne til politiske og administrative beslutningsprosesser, de vanligste modellene for organisering og styring av velferdstjenester og rollen helse- og sosialarbeidere har som helse- og sosialpolitisk aktør.
 • ha bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid, og ha kunnskap om hvordan språk og kultur påvirker dette.

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET2304 skal studenten:

 • kunne anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover og regelverk i sin tjenesteutøvelse, samt yrkesetiske retningslinjer for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne.
 • kunne anvende faglig kunnskap som bidrag til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv.
 • kunne anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov og dokumentere dette som grunnlag for tiltak i miljøterapeutisk arbeid.
 • kunne planlegge og gjennomføre habilitering og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med pasienter, brukere, pårørende og andre samarbeidende aktører.
 • kunne reflektere over egen yrkesutøvelse, som f.eks. relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse, og justere denne under veiledning.

Generelle kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2304 skal studenten:

 • kunne formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å ivareta selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse
 • ha innsikt i sammenhengene mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kan anvende dette i sin tjenesteutøvelse for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • kunne skriftlig og muntlig formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering for å bidra til utvikling av god praksis.
 • kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i brukeres mål og behov, selvstendig og i samarbeid med brukere og andre, i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer
 • ha innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og kan reflektere over dilemmaer i utførelsen av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Læringsformer og aktiviteter

Skriftlige retningslinjer relatert til land og praksisopphold vil foreligge. Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter vil kunne skje.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppstartsskjema
 • Praksisoppgave(r)
 • Egenvurderingsdokument
 • Tverrpraks
 • Deltakelse på vurdreingssamtaler

Mer om vurdering

Praksis er en prosesseksamen. Faglige og formelle krav framkommer i praksisheftet generell del og spesifikk del. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at praksiseksamen skal kunne godkjennes som bestått.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltagelse på vurderingssamtaler
 • Egenvurderingsdokument
 • Praksisoppgave(r)
 • Tverrpraks

Deltagelse på vurderingssamtaler: Disse inkluderer forberedelser til praksis, midtvurderingssamtale, veiledning i praksis, og debriefing med faglærer etter praksis. Det må påregnes mer tid til forberedelser sammenlignet med de som velger å ha praksis hjemme. Studenten skal etter hjemkomst gjennomføre en debrifing med lærer fra utdanningen.

Egenvurderingsdokument: Læringsplan skal leveres på Blackboard innen 2 uker etter praksisstart. Studentene skal føre logg under hele praksisperioden. Denne danner utgangspunkt for rapport og egenvurdering.

Praksisoppgaver: I løpet av praksisperioden skal studentene arrangere en workshop for og med ansatte og brukere av tjenestene på praksisstedet. Det skal skrives og leveres en rapport på engelsk fra dette arbeidet.

Etter hjemkomst skal studentene skrive en rapport som evaluerer forberedelse og praksisutveksling og hjemkomst. Denne skal presenteres for medstudenter ved NTNU.

Tverrpraks må være godkjent for at praksiseksamen skal kunne godkjennes som bestått.

Obligatoriske aktiviteter er kun gyldig i semesteret godkjenningen gis. Deltakelse i tverrpraks er gyldig i inntil 5 terminer

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt i neste ordinære praksisperiode da som emne VET2303. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger.

Mer informasjon om gjennomføring og fraværsregler i praksis finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH, ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim: HSGVEB. VET1004 Praksis 1, VET2002 Praksis 2 og VET2005 Praksis 3 må være bestått for å få startet i VET2304 Practical training 4.

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER302P 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU