course-details-portlet

VET2304 - Praksis 4 - Internasjonal praksisutveksling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Hovedmålet med den praktiske treningen er å tilby studentene konkret erfaring og bidra til å utvikle ferdigheter og forståelse av betydningen av deres fremtidige profesjonelle rolle, men i en annen kulturell setting. For å oppnå dette studentene skal klare å: - Gjennomføre en praksis basert på kunnskap og erfaring i utenlandske omgivelser. - Vurdere hva som er relevant kunnskap og ferdighet i den lokale kulturelle konteksten. - Gjennomføre en praksis relevant for kravene som vernepleier. - Gjøre vurderinger i henhold til respekt og forståelse. - Samarbeide med ansatte, klientene og deres nærstående personer, familie og andre. - Få kunnskap om internasjonale avtaler, konvensjoner om mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres rettigheter. - Få kunnskap om globale helseproblemer, sosiale utfordringer og sosialpolitikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter å ha fullført og bestått VET2304 skal studenten:

 • ha kunnskap om FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne
 • ha kunnskap om WHOs arbeids- og policydokumenter mot helse for alle og global helse
 • ha kunnskap om norsk politikk angående global helse og sosialt arbeid
 • ha kunnskap om målgruppen ved praksisplasseringen, deres utfordringer og behov

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET2304 skal studenten:

 • kunne benytte de relevante verktøyene i fagområdet, inkludert kunnskap om organisering av tjenester og rammebetingelser
 • kunne tilegne seg kunnskap om sentrale arbeidsmetoder og behandlingsformer som er i bruk ved praksisplasseringen
 • kunne tilrettelegge for helsefremmende aktiviteter
 • kunne tilrettelegge for deltakelse og inkludering
 • kunne bruke kunnskap om samhandling, kommunikasjon og arbeidsmiljø og samarbeide med vertsorganisasjonen for å velge aktiviteter og arenaer for utvikling og utveksling av kunnskap
 • kunne anvende kunnskap om forskjellige typer intellektuell funksjonshemning og funksjonshemming generelt
 • kunne reflektere over egen relasjons-, kommunikasjons-, og veiledningskompetanse
 • kunne anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne
 • kunne formidle kunnskapen og innsikten sin på et annet språk. Kunne sammenligne kunnskap og erfaringer fra Norge og vertsland

Generelle kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2304 skal studenten:

 • kjenne til hjelpen og tjenestene, organisasjonen og politikken overfor personer med nedsatt funksjonsevne i mottakerlandet. Ha relevant kunnskap om spørsmål knyttet til faglig og etisk kvalitetssikring
 • kjenne til lov og forskrifter i mottakerlandet som er relevant for tjenestene som tilbys personer med nedsatt funksjonsevne
 • ha innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering, rehabilitering og miljøterapeutisk arbeid
 • kunne reflektere over faglige og etiske problemstillinger i miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Læringsformer og aktiviteter

Skriftlige retningslinjer relatert til land og praksisopphold vil foreligge. Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter vil kunne skje.

Obligatoriske aktiviteter

 • Læringsplan
 • Workshop
 • Sluttrapport - logg
 • Tverrpraks
 • Veiledningssamtaler før / under / etter praksisperioden

Mer om vurdering

Praksiseksamen består av tilstedeværelse, gjennomførte praksismål, deltakelse i læringsaktivitetene i emnet. Faglige og formelle krav framkommer i læringsplattformen Blackboard (praksisheftet).

OBLIGATORISKE AKTIVITETER:

Veiledningssamtale: Dette inkluderer intervju, forberedelser til praksis, veiledning i praksis, og debriefing med faglærer etter praksis. Det må påregnes mer tid til forberedeler sammenlignet med de som velger å ha praksis hjemme.

Læringsplan og logg: Læringsplan skal leveres på Blackboard innen 2 uker etter praksisstart. Studentene skal føre logg under hele praksisperioden. Denne danner utgangspunkt for rapport og egenevaluering.

Workshop: I løpet av praksisperioden skal studentene arrangere en workshop for og med ansatte og brukere av tjenestene på praksisstedet. Det skal skrives og leveres en rapport på engelsk fra dette arbeidet.

Tverrpraks, må være godkjent for at praksiseksamen skal kunne godkjennes som bestått. Deltakelse i tverrpraks er gyldig i inntil 5 terminer, mens de øvrige obligatoriske aktivitetene kun er gyldig i 1 termin.

I tillegg må studentene signere en studentkontrakt som synliggjør studentenes ansvar før, under og etter utreiseperioden og skal være signert før utreise. Etter hjemkomst skal studentene skrive en rapport som evaluerer forberedelse og praksisutveksling og hjemkomst. Denne skal presenteres for medstudenter ved NTNU.

Studenten skal etter hjemkomst gjennomføre en debrifing med lærer fra utdanningen. Det vil fremgå av informasjon på læringsplattformen Blackboard (læringsheftet) hvordan arbeidskravene skal gjennomføres for å bli godkjent. Ved ikke godkjent arbeidskrav gis én anledning til å forbedre arbeidet for å få det godkjent.

For å få godkjent og bestått praksis må alle arbeidskrav være godkjent. Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt, da som emne VET2303 i neste ordinære praksisperiode som normalt vil være påfølgende vårsemester.

Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Mer informasjon om gjennomføringen finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH, ved NTNU. Det tas forbehold om at endring i vurderingsordning vil kunne skje.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim: HSGVEB. VET1004 Praksis 1, VET2002 Praksis 2 og VET2005 Praksis 3 må være bestått for å få startet i VET2304 Practical training 4.

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER302P 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU