course-details-portlet

VET2302 - Vernepleieren som rettsanvender

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer LOVDATA

Faglig innhold

Dette emnet hører inn under kompetanseområdet inkludering, deltakelse og rettigheter. Emnet omhandler vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender. Formålet med emnet er å gi opplæring i rettsanvendelse, noe som bidrar til å styrke rettssikkerheten til pasienter og brukere. I dette emnet behandles juridiske problemstillinger som vernepleieren møter i sin yrkesutøvelse.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter å ha fullført og bestått VET2302 skal studenten kunne

 • Ha innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.
 • Ha bred kunnskap om konvensjoner, lover og regler for å sikre funksjonshemmedes rettigheter.
 • Ha bred kunnskap om relevant lovverk i vurdering av samtykkekompetanse hos pasienter og brukere med kognitiv funksjonsnedsettelse, herunder demens og psykisk utviklingshemming, og bidra aktivt til å forebygge og begrense bruk av tvang.
 • Ha kunnskap om helse- og velferdssystemet, gjeldende lov- og regelverk og veiledere innen fagområdet og hvordan helse- og sosialpolitiske føringer påvirker tjenesteutøvelsen og tjenestemottakeres livssituasjon. Kjenner til språklige minoriteters rettigheter i Norge, og har kunnskap om og forståelse for deres status som minoritet og særlige behov.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført og bestått VET2302 skal studenten kunne

 • Identifisere sentrale faglige og juridiske problemstillinger, og foretar faglige vurderinger og resonnement i forhold til tjenesteutøvelsen i møte med pasienter og brukere.
 • Anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne.
 • Anvende kunnskap innen fagområdet helserett, og gjøre kritiske vurderinger knyttet til faglig og juridisk skjønn.

Generell kompetanse:

Etter fullført og bestått VET2302 skal studenten kunne

 • Identifisere behovet for helsehjelp, planlegge, gjennomføre, og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med pasienter, brukere, pårørende og andre samarbeidende profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov, og dokumentere og formidle faglige vurderinger i henhold til lov og forskrift.
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet om problemstillinger som oppstår når selvbestemmelse utfordres, og gjennom dette bidra til utvikling av faglig forsvarlig praksis og forebygging av tvang.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, webinar, selvstudier. Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter vil kunne skje.

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas på nytt. Det tas forbehold om at endringer i vurderingsordning vil kunne skje.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER3006 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA 01.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 8
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL425 Sluppenvegen 14 7
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL415 Sluppenvegen 14 19
SL520 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 LOVDATA 21.04.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU