course-details-portlet

VET2301 - Miljøterapeutisk arbeid og psykisk helse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Dette emnet gir fordypet kunnskap i miljøterapeutisk arbeid og rammebetingelser knyttet til miljøterapeutisk arbeid. Emnet vektlegger spesielt miljøterapeutisk arbeid, helse- og sosioøkonomiske forhold og forebyggende og helsefremmende tiltak i psykisk helsevern, og utfordringer knyttet til utviklingshemming, rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. I tillegg er nytenkning og innovasjon innen aktuelle vernepleierfaglige fagområder sentrale tema.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET2301 skal studenten kunne:

 • Ha bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid.
 • Ha kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste psykiske sykdommene innen fagområdet.
 • Ha kjennskap til hvordan mistanke eller kjennskap til seksuelle og andre overgrep skal håndteres, særskilt knyttet til gruppen barn og unge og personer med utviklingshemming og andre sårbare grupper.
 • Ha bred kunnskap om helse- og sosioøkonomiske utfordringer knyttet til særlig utsatte og sårbare grupper.
 • Ha bred kunnskap om forebyggende og helsefremmende faktorer som bidrag til god helse og livskvalitet for sårbare grupper.
 • Ha kunnskap om brukerdrevet innovasjon, og innovasjon og utviklingsarbeid innen vernepleierens fagfelt.

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET2301 skal studenten kunne:

 • Anvende faglig kunnskap for kritisk å analysere og vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid.
 • Identifisere og vurdere psykiske helseutfordringer hos personer med psykisk utviklingshemming.
 • Anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling, samt nytenkning og innovasjon i fagfeltet.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2301 skal studenten kunne:

 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i pasienters- og brukeres mål og behov, selvstendig og i samarbeid med pasienter, brukere og andre samarbeidende parter og i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer.
 • Planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon (for eksempel velferdsteknologi og digitale løsninger) for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, innovasjonscamp, prosjektarbeid. Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter vil kunne skje.

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig hjemmeeksamen tas på nytt. Det tas forbehold om at endring i vurderingsordning vil kunne skje.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGEVB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER2008 7.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
05.12.2022

Innlevering
08.12.2022


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
17.04.2023

Innlevering
20.04.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU