course-details-portlet

VET2301 - Miljøterapeutisk arbeid og psykisk helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager HJELPEMIDD

Faglig innhold

Dette emnet gir fordypet kunnskap i kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid og rammebetingelser knyttet til miljøterapeutisk arbeid. Emnet vektlegger spesielt miljøterapeutisk arbeid, helse- og sosioøkonomiske forhold, og forebyggende og helsefremmende faktorer knyttet til helse og livskvalitet for sårbare grupper, samt tiltak i psykisk helsevern, og utfordringer knyttet til psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet og utviklingshemming. I tillegg er samhandling, nytenkning og innovasjon knyttet til aktuelle vernepleierfaglige fagområder sentral temaer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET2301 skal studenten

 • ha bred kunnskap om oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid.
 • ha kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste psykiske sykdommene innen fagområdet.
 • ha kjennskap til hvordan mistanke eller kjennskap til seksuelle og andre overgrep skal håndteres, særskilt knyttet til gruppen barn og unge og personer med utviklingshemming og andre sårbare grupper.
 • ha bred kunnskap om helse- og sosioøkonomiske utfordringer knyttet til særlig utsatte og sårbare grupper.
 • ha bred kunnskap om forebyggende og helsefremmende faktorer som bidrag til god helse og livskvalitet for sårbare grupper.
 • ha kunnskap om brukerdrevet innovasjon, og innovasjon og utviklingsarbeid innen vernepleierens fagfelt.

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET2301 skal studenten

 • kunne anvende faglig kunnskap for kritisk å analysere og vurdere oppgaver og problemstillinger som aktualiserer miljøterapeutisk arbeid.
 • kunne identifisere og vurdere psykiske helseutfordringer hos personer med psykisk utviklingshemming.
 • kunne anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling, samt nytenkning og innovasjon i fagfeltet.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2301 skal studenten

 • kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i pasienters- og brukeres mål og behov, selvstendig og i samarbeid med pasienter, brukere og andre samarbeidende parter og i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer.
 • kunne planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon (for eksempel velferdsteknologi og digitale løsninger) for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppearbeid. Forskningsartikler og annen litteratur på et nordisk språk eller engelsk vil bli brukt.

Deltakelse på seminar er en obligatorisk aktivitet. Deltakelse innebærer her både gjennomføring av forberedelser i gruppe, innlevering av poster og responsark i blackboard, gruppefremføring, samt tilstedeværelse og aktiv deltakelse på selve seminardagene.

Fravær vil gi kompensatorisk arbeidskrav som må fullføres for å kunne gå opp til eksamen.

Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter vil kunne skje.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk oppmøte på seminar
 • Gruppearbeid med innlevering poster og muntlig fremføring

Mer om vurdering

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen med bokstavkarakterer A-F. Alle hjelpemidler er tillatt.

Godkjent obligatorisk aktivitet i emnet er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Obligatoriske aktiviteter er kun gyldig i semesteret godkjenningen gis og det påfølgende semesteret.

For mer informasjon om gjennomføring av eksamen se NTNU sin temaside om eksamen i kunnskapsbasen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGEVB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER2008 7.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
04.12.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Utlevering
20.05.2024

Innlevering
23.05.2024


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU