course-details-portlet

VET2007 - Farmakologi og legemiddelhåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Legemiddelregning 1/2 2 timer
Farmakologi 1/2 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal føre til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i farmakologi og legemiddelhåndtering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET2007 skal studenten

  • ha kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkninger
  • ha kunnskap om, og kan oppdatere sin kunnskap om legemiddelhåndtering

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET2007 skal studenten

  • kunne gjøre rede for sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder medikamentregning

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2007 skal studenten

  • Kan planlegge og gjennomføre legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium, Casebasert undervisning, e-læringsressurser, videoforelesninger, gruppearbeid med og uten veiledning.

Emnet undervises i samme semester som emnene VET2006 Sykdomslære, pleie og omsorg og VET2002 Praksis 2.

Obligatoriske aktiviteter

  • E-læringskurs i legemiddelhåndtering
  • E-læringskurs i legemiddelregning

Mer om vurdering

Vurdering i emnet består av to deleksamener, der en eksamensdel består av legemiddelhåndtering og farmakologi, og den andre delen av legemiddelregning.

Del 1: Farmakologi, skriftlig skoleeksamen, 4 timer

Del 2: Legemiddelregning, skriftlig skoleeksamen, 2 timer

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått. Begge delene må bestås for å ha fullført emnet. Ved "ikke bestått" vil det være mulig å ta opp den enkelte delvurdering.

Det er krav om at et E-læringskurs i legemiddelhåndtering samt et E-læringskurs i legemiddelregning må gjennomføres. Alle obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 terminer. I semesteret godkjenningen gis og de 2 påfølgende semester.

Det arrangeres utsatt eksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VET2001 7.5 HØST 2022
HVER2003 3.0 HØST 2022
HVER2006 4.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Farmakologi 1/2 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Legemiddelregning 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Farmakologi 1/2 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Legemiddelregning 1/2 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU