course-details-portlet

VET2006 - Sykdomslære, pleie og omsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet skal føre til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i sykdomslære. Videre gir emnet kunnskap om behandling, pleie og omsorg til personer som har behov for helsehjelp, herunder også etiske aspekter. Emnet vektlegger også kunnskap om grunnleggende behov og hvordan sykdom, lidelse, helsesvikt og aldringsprosesser påvirker behov og funksjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET2006 skal studenten

  • ha kunnskap om årsaker, symptomer og behandling av de vanligste somatiske og nevrologiske sykdommene innen fagområdet
  • ha kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET2006 skal studenten

  • kunne anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige pleietiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp
  • kunne anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2006 skal studenten

  • ha kunnskap om å planlegge og gjennomføre daglig omsorg og grunnleggende pleieprosedyrer etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Aktuelle læringsformer: forelesning, selvstudium, casebasert undervisning, e-læringsressurser, videoforelesninger, gruppearbeid med og uten veiledning, seminar.

Emnet gjennomføres i samme semester som emnene VET2002 Praksis 2 og VET2007 Farmakologi og legemiddelhåndtering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Ferdighetstrening
  • 2 seminardager

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 2 dager med bokstavkarakterer A-F. Resultatet «F» er ikke bestått

Obligatorisk aktivitet

Det er krav om gjennomført og godkjent ferdighetstrening i praktiske prosedyrer.

Det er krav om deltagelse på 2 seminardager.

Alle obligatoriske aktiviteter er gyldige i 2 terminer. I semesteret godkjenningen gis og det påfølgende semesteret.

Det arrangeres utsatt eksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet «F».

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER2006 7.5 HØST 2022
VET2001 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU