course-details-portlet

VET2005 - Praksis 3 - Kartlegging, samspill og tiltaksutforming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksisvurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksisvurdering 100/100

Faglig innhold

Dette praksisemnet bygger videre på emnet VET1004 Praksis 1, med fokus på miljøterapeutisk arbeid. Dette emnet går parallelt med emnet VET2004 og legger vekt på metoder for kartlegging og analyse av samspill og omgivelsesfaktorer som grunnlag for målutforming, tiltaksutforming og evaluering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET2005 skal studenten ha

 • Bred kunnskap om hvordan kognitiv funksjonsnedsettelse påvirker hverdagsliv.
 • Bred kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning.
 • Bred kunnskap om livssituasjonen til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse i et individ og samfunnsperspektiv.
 • Bred kunnskap om å identifisere endringer knyttet til funksjonsnedsettelser og sykdom i et livsløpsperspektiv for personer med sammensatte bistandsbehov.

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET2005 skal studenten kunne

 • Tilrettelegge miljøbetingelser for å fremme livskvalitet.
 • Panlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak i tråd med faglige føringer etiske krav og retningslinjer.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2005 skal studenten kunne

 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp og miljøterapeutisk arbeid i samarbeid med pasienter, brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov.
 • Reflektere over faglige og etiske problemstillinger i miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformer og læringsaktiviteter:

 • Obligatorisk tilstedeværelse og aktiv deltakelse i praksisstedets virksomhet
 • Veiledning fra ansatte på praksisstedet
 • Veiledning fra veileder i avsatt veiledningstid
 • Skriving av læringsplan medvlogg og egenevaluering og refleksjon over læringsutbytte
 • Refleksjon gjennom både skrivearbeid, samtaler med veileder og andre ansatte ved praksisstedet, og gjennom samtaler med medstudenter og faglærere på undervisningsdager.

Fraværsregler og annen informasjon blir gjort tilgjengelig i blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Læringsplan med logg
 • Egenevaluering

Mer om vurdering

Praksiseksamen består av tilstedeværelse, gjennomførte praksismål, deltakelse i læringsaktivitetene i emnet, samt godkjent skikkethetsvurdering. Faglige og formelle krav framkommer i læringsplattformen Blackboard (praksisheftet). Læringsplan og logg, samt egenevaluering med refleksjon av læringsmål, må være godkjent for at praksiseksamen skal kunne godkjennes som bestått. Obligatoriske aktiviteter er gyldig i 1 termin.

Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20 % kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt i neste ordinære praksisperiode. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Mer informasjon om gjennomføringen finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH, ved NTNU. Det tas forbehold om at endring i vurderingsordning vil kunne skje.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB). VET1004 og VET2002 må være bestått.

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksisvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksisvurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU