course-details-portlet

VET2005 - Praksis 3 - Kartlegging, samspill og tiltaksutforming

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Denne praksis bygger videre på emnet VET1004 Praksis 1, med fokus på miljøterapeutisk arbeid. Dette emnet går parallelt med emnet VET2004 og legger vekt på metoder for kartlegging og analyse av samspill og omgivelsesfaktorer som grunnlag for målutforming, tiltaksutforming og evaluering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Har bred kunnskap om hvordan kognitiv funksjonsnedsettelse påvirker hverdagsliv.
Har bred kunnskap om selvbestemmelse og brukermedvirkning.
Har bred kunnskap om livssituasjonen til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse i et individ og samfunnsperspektiv.
Har bred kunnskap om å identifisere endringer knyttet til funksjonsnedsettelser og sykdom i et livsløpsperspektiv for personer med sammensatte bistandsbehov.

Ferdigheter:
Kan tilrettelegge miljøbetingelser for å fremme livskvalitet.
Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak i tråd med faglige føringer etiske Krav og retningslinjer.

Generell kompetanse:
Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp og miljøterapeutisk arbeid i samarbeid med pasienter, brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov.
Kan reflektere over faglige og etiske problemstillinger i miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning og veiledning. Det tas forbehold om at endring i læringsformer og aktiviteter vil kunne skje.

Mer om vurdering

Praksiseksamen, som består av tilstedeværelse, gjennomførte praksismål, oppgaver samt godkjent skikkethetsvurdering. Faglige og formelle krav framkommer i læringsplattformen Blackboard (praksisheftet). Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt i neste ordinære praksisperiode. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Mer informasjon om gjennomføringen finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH, ved NTNU. Det tas forbehold om at endring i vurderingsordning vil kunne skje.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).
VET1004 og VET2002 må være bestått.

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU