course-details-portlet

VET2004 - Miljøterapeutisk arbeid, rehabilitering, habilitering og helsefremming

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av miljøterapeutisk arbeid, og bygger på emnene VET1003 og VET2001. Emnet viderefører en relasjonell forståelse i miljøterapeutisk arbeid med vekt på livskvalitet, deltakelse og mestring i hverdagslivet for personer med nedsatt funksjonsevne. Metoder for kartlegging og analyse av verdier, ønsker og livsbetingelser, samspill og omgivelsesfaktorer som grunnlag for miljøterapeutisk arbeid, rehabilitering, habilitering og helsefremming er sentralt. Mål- og tiltaksutforming og evaluering vektlegges. Emnet legger også vekt på ressursorientering og problemløsning på både individ og gruppenivå. Emnet går parallelt med emnet VET2005 Praksis 3.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET2004 skal studenten kunne:

 • Ha bred kunnskap om miljøarbeid og miljøterapi som grunnlag for miljøterapeutisk arbeid.
 • Ha bred kunnskap om mestring og tilrettelegging for autonomi, selvhjelp og selvregulering.
 • Ha bred kunnskap om relevante og kunnskapsbaserte metoder for kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere tjenestemottakernes mål og behov som grunnlag for tiltak.
 • Ha bred kunnskap om habilitering, rehabilitering.
 • Ha bred kunnskap om teorier, problemstillinger, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering.
 • Ha kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelser og sykdom i et individ-samfunns- og livsløpsperspektiv.

Ferdighet

Etter å ha fullført og bestått VET2004 skal studenten kunne:

 • Anvende faglig kunnskap for å iverksette nødvendige tiltak, og/eller behandling ved sosiale problemer eller henvise videre ved behov.
 • Anvende vernepleierens arbeidsmodell med særlig vekt på målvalg, tiltaksarbeid og evaluering. Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere behovet for beslutningsstøtte.
 • Anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforbygning i et livsløpsperspektiv.
 • Anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i pasientopplæring.
 • Anvende og utvikle individuelle planer i samarbeid med brukere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.
 • Anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverprofesjonell og tversektoriell samhandling.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2004 skal studenten kunne:

 • Ha innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid.
 • Beherske relevante uttrykksformer for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe.
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av faglig forsvarlig praksis.
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov.
 • Formidle sentrale forhold ved habilitering, rehabilitering og helsefremming.
 • Ha innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, webinar, digital forelesning, seminar, ferdighetstrening. Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter kan skje.

Mer om vurdering

Det arrangeres utsatt skriftlig hjemmeeksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER2007 7.5 HØST 2020
HVER2009 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
15.12.2022


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
30.05.2023

Innlevering
02.06.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU