course-details-portlet

VET2004 - Miljøterapeutisk arbeid, rehabilitering, habilitering og helsefremming

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet er en videreføring av miljøterapeutisk arbeid, og bygger på emnene VET1003 og VET2001. Emnet viderefører en relasjonell forståelse i miljøterapeutisk arbeid med vekt på livskvalitet, deltakelse og mestring i hverdagslivet for personer med nedsatt funksjonsevne. Metoder for kartlegging og analyse av verdier ønsker og livsbetingelser, samspill og omgivelsesfaktorer som grunnlag for miljøterapeutisk arbeid, rehabilitering, habilitering og helsefremming er sentralt. Mål- og tiltaksutforming og evaluering vektlegges. Emnet legger også vekt på ressursorientering og problemløsning på både individ og gruppenivå. Emnet går parallelt med emnet VET2005 Praksis 3.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Har bred kunnskap om miljøarbeid og miljøterapi som grunnlag for miljøterapeutisk arbeid.
Har bred kunnskap om mestring og tilrettelegging for autonomi, selvhjelp og selvregulering.
Har bred kunnskap om relevante og kunnskapsbaserte metoder for kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere tjenestemottakernes mål og behov som grunnlag for tiltak.
Har bred kunnskap om habilitering, rehabilitering.
Har bred kunnskap om teorier, problemstillinger, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering.
Har kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelser og sykdom i et individ-samfunns- og livsløpsperspektiv.

Ferdighet:
Kan anvende faglig kunnskap for å iverksette nødvendige tiltak, og/eller behandling ved sosiale problemer eller henvise videre ved behov.
Kan anvende vernepleierens arbeidsmodell med særlig vekt på målvalg, tiltaksarbeid og evaluering.
Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere behovet for beslutningsstøtte.
Kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforbygning i et livsløpsperspektiv.
Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i pasientopplæring.
Kan anvende og utvikle individuelle planer i samarbeid med brukere for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester.
Kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverprofesjonell og tversektoriell samhandling.

Generell kompetanse:
Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid.
Kan beherske relevante uttrykksformer for å dokumentere og formidle fagkunnskap tilpasset formål og målgruppe.
Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av faglig forsvarlig praksis.
Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov.
Kan formidle sentrale forhold ved habilitering, rehabilitering og helsefremming.
Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbasert habilitering og rehabilitering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, seminar, ferdighetstrening.
Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter kan skje.

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må skriftlig hjemmeeksamen tas på nytt. Det tas forbehold om at endring av vurderingsordning kan skje.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).
VET1003 må være bestått.

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER2007 7.5 01.09.2020
HVER2009 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU