course-details-portlet

VET2002 - Praksis 2 - Helse, pleie og omsorg

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet går parallelt med emnet VET2001, og består av pasient- og brukerrettet praksis fortrinnsvis i helse- og velferdssenter. Emnet gir kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i grunnleggende pleie, omsorg og behandling til personer som har behov for helsehjelp, etter gjeldende forskrifter og på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Har kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv.
Har kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkninger, samt kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering.
Kjenner til aktuelle pasientforløp.

Ferdighet:
Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp.
Kan anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp.
Kan anvende kunnskap om generelle hygieniske tiltak og smittespredning.
Kan utføre pleie og omsorg etter gjeldende prosedyrer.
Kan observere og rapportere virkninger/bivirkninger av legemidler.

Generell kompetanse:
Kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.
Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med pasienter, brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning og veiledning. Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter vil kunne skje.

Mer om vurdering

Praksiseksamen, som består av tilstedeværelse, gjennomførte praksismål, oppgaver samt godkjent skikkethetsvurdering. Faglige og formelle krav framkommer i læringsplattformen Blackboard (praksisheftet). Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt i neste ordinære praksisperiode. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Mer informasjon om gjennomføringen finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH, ved NTNU. Det tas forbehold om at endring av vurderingsordning vil kunne skje.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).
VET1004 Praksis 1 må være bestått.

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER201P 12.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Vernepleie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU