course-details-portlet

VET2002 - Praksis 2 - Helse, pleie og omsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 11 uker

Faglig innhold

Emnet går parallelt med emnet VET2001, og består av pasient- og brukerrettet praksis fortrinnsvis i helse- og velferdssenter. Emnet gir kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i grunnleggende pleie, omsorg og behandling til personer som har behov for helsehjelp, etter gjeldende forskrifter og på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.

Læringsutbytte

«Etter å ha fullført og bestått VET2002 skal studenten kunne:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv
 • Ha kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkninger, samt kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Kjenne til aktuelle pasientforløp

Ferdighet

 • Anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp
 • Anvende faglig kunnskap om livreddende førstehjelp
 • Anvende kunnskap om generelle hygieniske tiltak og smittespredning
 • Utføre pleie og omsorg etter gjeldende prosedyrer
 • Observere og rapportere virkninger/bivirkninger av legemidler

Generell kompetanse

 • Planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
 • Planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med pasienter, brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning og veiledning. Det tas forbehold om at endringer i læringsformer og aktiviteter vil kunne skje.

Obligatoriske aktiviteter

 • Læringsplan
 • Egenevaluering
 • Logg

Mer om vurdering

Praksiseksamen, som består av tilstedeværelse, gjennomførte praksismål, obligatoriske arbeidskrav, samt godkjent skikkethetsvurdering. De obligatoriske arbeidskravene som må være bestått er:

1.Læringsplan med logg

2. Sluttevalueringsskjema med refleksjon over læringsutbyttet.

Faglige og formelle krav framkommer i læringsplattformen Blackboard (praksisheftet).

Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10%. Gyldig (dokumentert) fravær mellom 11 og 20 % kan etter søknad og avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20% medfører at studenten må gjennomføre hele praksisperioden på nytt. For å få godkjent og bestått praksisperioden må alle arbeidskrav være godkjent.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt i neste ordinære praksisperiode. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Ved ikke bestått praksiseksamen, må obligatorisk aktivitet tas om igjen.

Mer informasjon om gjennomføringen finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH, ved NTNU.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB). VET1004 Praksis 1 må være bestått.

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER201P 12.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU