course-details-portlet

VET2002 - Praksis - Helse, pleie og omsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 8 uker

Faglig innhold

Emnet gir kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i grunnleggende pleie, omsorg og behandling til personer som har behov for helsehjelp, etter gjeldende forskrifter og på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET2002 skal studenten

 • ha kunnskap om hvordan helsesvikt, sykdom og funksjonsnedsettelser påvirker fysiske, kognitive og sosiale funksjoner i et livsløpsperspektiv
 • ha kunnskap om årsaker, symptomer og behandling av de vanligste somatiske og nevrologiske sykdommene innen fagområdet
 • ha kunnskap om generell farmakologi og legemidlers virkninger og bivirkninger, samt kan oppdatere sin kunnskap om forsvarlig legemiddelhåndtering
 • kjenne til aktuelle pasientforløp

Ferdighet

Etter å ha fullført og bestått VET2002 skal studenten

 • kunne anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp
 • kunne anvende kunnskap om generelle hygieniske tiltak og smittespredning
 • kunne utføre pleie og omsorg etter gjeldende prosedyrer
 • kunne observere og rapportere virkninger/bivirkninger av legemidler

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET2002 skal studenten

 • kunne planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte
 • kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med pasienter, brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov
 • ha innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kunne identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn
 • kunne planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter, pårørende og andre ved bruk av relasjons-, kommunikasjons-, kultur- og ledelseskompetanse

Læringsformer og aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse og aktiv deltakelse i praksisstedets virksomhet.
 • Veiledning med praksisveileder og ansatte på praksisstedet.
 • Refleksjon gjennom både skrivearbeid, samtaler med praksisveileder og andre ansatte ved praksisstedet, og gjennom samtaler med medstudenter og faglærere på undervisningsdager

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppstartsskjema med læringsplan og turnus
 • Deltakelse på vurderingssamtaler
 • Egenvurderingsdokument
 • Praksisoppgave(r)

Mer om vurdering

Praksis er en prosesseksamen. Faglige og formelle krav framkommer i praksisheftet generell del og spesifikk del. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at praksiseksamen skal kunne godkjennes som bestått.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppstartsskjema med læringsplan og turnus
 • Deltagelse på vurderingssamtaler
 • Egenvurderingsdokument
 • Praksisoppgave(r)

Obligatoriske aktiviteter er kun gyldig i semesteret godkjenningen gis.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt i neste ordinære praksisperiode. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger.

Mer informasjon om gjennomføring og fraværsregler i praksis finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier - MH, ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Fullført og bestått VET1004 Praksis 1.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER201P 12.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU