course-details-portlet

VET1003 - Miljøterapeutisk arbeid, kommunikasjon og samhandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Emnet består av to hoveddeler.

Hoveddelen kommunikasjon og samhandling gir innføring i grunnleggende kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid, og hvordan kultur, deriblant samisk kultur, påvirker dette. Sentralt i emnet er anvendelse av prinsipper for god kommunikasjon og samhandling.

Den andre hoveddelen, miljøterapeutisk arbeid, vektlegger forståelsen av, og praktisering av relasjonelle tilnærminger i miljøarbeid for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Den sentrale konteksten i emnet er hjemmeliv og fritid, der deltakelse og mestring i hverdagen er viktig tema. Emnet gir en innføring i vernepleiefaglige arbeidsmodeller. Det legges vekt på betydning av kartlegging av ressurser og begrensninger i hverdagslivet til personer med funksjonsnedsettelser, herunder individuelle faktorer og omgivelsesfaktorer som har betydning for deltakelse og mestring.

Emnet går parallelt med VET1004.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid
 • Har kunnskap om relasjonsarbeid
 • Kjenner til hvordan språk og kultur påvirker kommunikasjons- og relasjonsarbeid
 • Kjenner til alternativ og supplerende kommunikasjon, funksjonsstøttende og funksjonsutviklende kommunikasjon
 • Har kjennskap til begrepene miljøarbeid og miljøterapi, og hvordan skillet mellom dem har betydning for miljøterapeutisk arbeid
 • Har kjennskap til hva tilrettelegging av omgivelsesfaktorer har av betydning for deltakelse og mestring
 • Har kunnskap om sentrale arenaer for deltakelse og mestring i hverdagslivet
 • Har kunnskap om kartlegging og utredningsarbeid som del av vernepleiefaglige arbeidsmodeller
 • Har innsikt i vernepleierens ulike kjerneroller, med vekt på partnerrolle og relasjonell tilnærming i kommunikasjon og samhandling

Ferdigheter

 • Kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • Kan anvende teorier om kommunikasjon for å belyse kommunikasjons- og samspillsprosesser
 • Kan anvende metoder for observasjons- og kartleggingsarbeid i vernepleiefaglig arbeid.

Generell kompetanse

 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer om samhandling med brukere, pasienter, pårørende og andre i lys av relasjons- og kommunikasjonsteorier
 • Kan formidle kommunikasjonens og samspillets betydning for ivaretakelse av selvbestemmelse og deltakelse
 • Har innsikt i faglige og etiske dilemmaer i miljøterapeutisk arbeid
 • Har kjennskap til individuell plan som verktøy for metode for helhetlige og koordinerte tjenester

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, veiledning, seminar og ferdighetstrening. Turnus mellom undervisning på campus og praksis på praksissted (VET1004).

Obligatoriske aktiviteter

 • 5 seminardager

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet 5 seminardager må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Godkjenningen for obligatorisk aktivitet gjelder også påfølgende semestre.

Det arrangeres utsatt hjemmeeksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
28.11.2022

Innlevering
30.11.2022


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
23.05.2023

Innlevering
25.05.2023


09:00


09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU