course-details-portlet

VET1003 - Miljøterapeutisk arbeid, kommunikasjon og samhandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager A

Faglig innhold

Emnet består av to hoveddeler.

Hoveddelen kommunikasjon og samhandling gir innføring i grunnleggende kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid, og hvordan kultur, deriblant samisk kultur, påvirker dette. Sentralt i emnet er anvendelse av prinsipper for god kommunikasjon og samhandling.

Den andre hoveddelen, miljøterapeutisk arbeid, vektlegger forståelsen av, og praktisering av relasjonelle tilnærminger i miljøarbeid for personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Den sentrale konteksten i emnet er hjemmeliv og fritid, der deltakelse og mestring i hverdagen er viktig tema. Emnet gir en innføring i vernepleiefaglige arbeidsmodeller. Det legges vekt på betydning av kartlegging av ressurser og begrensninger i hverdagslivet til personer med funksjonsnedsettelser, herunder individuelle faktorer og omgivelsesfaktorer som har betydning for deltakelse og mestring.

Emnet går parallelt med VET1004.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET1003 skal studenten

 • ha bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid
 • ha kunnskap om relasjonsarbeid
 • kjenne til hvordan språk og kultur påvirker kommunikasjons- og relasjonsarbeid
 • kjenne til alternativ og supplerende kommunikasjon, funksjonsstøttende og funksjonsutviklende kommunikasjon
 • ha kjennskap til begrepene miljøarbeid og miljøterapi, og hvordan skillet mellom dem har betydning for miljøterapeutisk arbeid
 • ha kjennskap til hva tilrettelegging av omgivelsesfaktorer har av betydning for deltakelse og mestring
 • ha kunnskap om sentrale arenaer for deltakelse og mestring i hverdagslivet
 • ha kunnskap om kartlegging og utredningsarbeid som del av vernepleiefaglige arbeidsmodeller
 • ha innsikt i vernepleierens ulike kjerneroller, med vekt på partnerrolle og relasjonell tilnærming i kommunikasjon og samhandling

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET1003 skal studenten

 • kunne reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kunne anvende teorier om kommunikasjon for å belyse kommunikasjons- og samspillsprosesser
 • kunne anvende metoder for observasjons- og kartleggingsarbeid i vernepleiefaglig arbeid.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET1003 skal studenten

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer om samhandling med brukere, pasienter, pårørende og andre i lys av relasjons- og kommunikasjonsteorier
 • kunne formidle kommunikasjonens og samspillets betydning for ivaretakelse av selvbestemmelse og deltakelse
 • ha innsikt i faglige og etiske dilemmaer i miljøterapeutisk arbeid
 • ha kjennskap til individuell plan som verktøy for metode for helhetlige og koordinerte tjenester

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, veiledning, seminar og ferdighetstrening. Turnus mellom undervisning på campus og praksis på praksissted (VET1004).

Obligatoriske aktiviteter

 • 5 seminardager
 • Ferdighetstrening

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 2 dager med bokstavkarakterer A-F. Resultatet «F» er ikke bestått.

Obligatorisk aktivitet 5 seminardager og ferdighetstrening må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Godkjenningen for obligatorisk aktivitet gjelder også påfølgende semestre.

Det arrangeres utsatt eksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet «F»

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU