course-details-portlet

VET1002 - Psykologi og pedagogikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

Emnet omhandler sentrale teorier og forståelser om utviklingen og opplæringen til barn og unge med typisk og atypisk utvikling. I emnet vektlegges utviklingspsykologiske teorier, læringsteorier, kognitiv og sosial utvikling, sårbarhetsfaktorer i ulike utviklingsstadier og kontekster, samt institusjoner i utdanningsløpet og pedagogiske vurderinger som er relevant for vernepleierfaglig praksis. Med utgangspunkt i kunnskap om typisk utvikling vil emnet belyse utfordringer og muligheter blant mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført og bestått VET1002 skal studenten

 • ha bred kunnskap om sentrale utviklingspsykologiske teorier og læringsteorier
 • ha kunnskap om kognitiv og sosial utvikling, samt sårbarhetsfaktorer i ulike utviklingsstadier og kontekster
 • ha kjennskap til institusjoner i utdanningsløpet
 • ha kunnskap om tilpasset opplæring, spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning og inkluderende opplæring

Ferdigheter

Etter å ha fullført og bestått VET1002 skal studenten kunne

 • reflektere over sårbarhet i utviklingsforløpet
 • anvende faglig kunnskap basert på utviklingspsykologiske teorier og læringsteorier
 • anvende faglig kunnskap om pedagogisk tilrettelegging med utgangspunkt i prinsippene om tilpasset og inkluderende opplæring

Generell kompetanse

Etter å ha fullført og bestått VET 1002 skal studenten

 • ha innsikt i typisk og atypisk utvikling hos barn og unge
 • kunne formidle utviklings- og læringsteorier i en vernepleierfaglig kontekst
 • ha innsikt i problemstillinger knyttet til organisering av og støtte i opplæringen til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktiviteten vil bestå av variert undervisning, derav forelesninger, diskusjoner og oppgaveløsning i timene og i grupper. Bruk av flipped classroom-teknikk. Videre gjennomføres det skrivekurs som innebærer responsvurdering (gi og motta respons på skriftlig arbeid) av tekst, gruppevis. Studentene må påregne selvstudier for å tilegne seg pensum.

Mer om vurdering

Det arrangeres utsatt hjemmeeksamen for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Vernepleie (HSGVEB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i vernepleie ved NTNU i Trondheim (HSGVEB).

Kursmateriell

Pensum oppgis i e-læringsplattformen Blackboard ved emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HVER1007 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Vernepleie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykisk helse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
14.12.2023

Innlevering
14.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU