course-details-portlet

VB6114 - Prosjektgjennomføringsmodell etter ISO19650

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

For å kunne hente ut verdien av digitale prosesser i bygg og anlegg må man sørge for at man kan samhandle med alle aktører på tvers av verdikjeden og gjennom livsløpet. Dette fordrer at man snakker et felles «digitalt språk» og entydige standardiserte prosesser. ISO 19650 er en standard-serie som inneholder konsepter og prinsipper for informasjons-ledelse og -forvaltning ved bruk av "BygningsInformasjonsModellering" (BIM). I emnet blir dagens og nye ISO-standarder forankret, slik at det kommer fram hvordan disse underbygger ISO 19650.

Kurstemaer: - ISO 19650-1:

- Bakgrunn, termer og definisjoner, konsepter og prinsipper, bl.a. organisasjonens informasjonskrav (OIR), prosjektets informasjonskrav (PIR), byggverkets informasjonskrav (AIR), informasjonsutvekslingskrav (EIR), BIM gjennomføringsplan (BEP), prosjektets informasjonsmodell (PIM), byggverkets informasjonsmodell (AIM), felles datamiljø (CDE) og nødvendig behov for informasjon - "Level of Information Need" (LOIN).

- ISO 19650-2: Plan- og byggefasen

- ISO 19650-3: Den operative bruksfasen

- Sikkerhetsinnstilt tilnærming til informasjonsstyring

- Mulighetsbildet med BIM (BuildingInformationModelling), informasjons-modenhets- og detaljeringsgreper (MMI/LOD)

- Hvordan reflektere OIR, PIR, BEP og AIR i informasjonskravene

- Krav til informasjonsleveranser (PIM, BEP og AIM)

- Hvordan utvikle entydige og standardserte bestillerkrav og leveranseforståelse av bestilling

- Utvikling av CDE og dens mulighetsbilde

- Utvikling av "best practice" ved operativt bruk av ISO 19650

- Håndtering av forutsette og ikke forutsette hendelser i operativ bruksfase

- Virksomhets-planlegging/ modellering og datasikkerhet (enkel innføring) som avgjørende elementer på vei mot lønnsom digitalisering av byggenæringen

- Digital tvillingers innhold og nytte

- Hvordan kan ISO 19650 implementeres/ tas i bruk i en valgt organisasjon og i prosjekt og i samsvar med Stegnormen til bygg21/NTNU.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal deltakerne selvstendig ha: Kunnskap om:

- standardseriens innhold, betydning og anvendelsesmuligheter. - innhold og forståelse av de sentrale elementene i ISO 19650-seiren, og hvorledes ISO 19650 kan bidra til digitaliseringen av byggebransjen over hele byggverkenes livsløp. - hvordan standardserien praktisk kan implementeres i prosjekter og i egen organisasjon.

Ferdigheter til å: - kunne forklare og drøfte samhandling og digital informasjonsflyt innen bygg- anleggs- og/eller eiendomsbransjen. - ut fra valgt rolle (bestiller/eier, byggherrer, rådgiver, produsent, entreprenør etc.) kunne bistå egen arbeidsgiver med å stille entydige krav, slik at informasjonen kan brukes effektivt gjennom hele livsløpet.

- kunne være koordinator eller aktiv medspiller for å gjennomføre implementering av ISO19650 i egen organisasjon.

Generell kompetanse:

- kunne vise selvstendighet og samarbeidsevne, samt evne til refleksjon. - problemløsning både i tverrfaglige grupper og individuelt- bruk og utnyttelse av egnede digitale samhandlingsverktøy

Læringsformer og aktiviteter

- Nettbasert med en 2-dagers samling på Gjøvik/ Oslo etter nærmere avtale

- Videoer med gjennomgang av de mest sentrale elementer av ISO 19650 del 1 og del 2

- Selvstudium

- Gruppearbeid og etablering av faglige nettverk

- Webinarer

- Prosjektoppgaver

Prosjektoppaver:

1. Gruppearbeid hvor man proaktivt identifiserer konkrete roller og evaluerer en virkelig case i Norge eller utlandet (40%).

2. Individuell oppgave. Ta for deg et eksisterende problem i bransjen i dag, eller en videreføring av rolle i oppgave 1. Beskriv hvordan du mener ISO 19650 standardene sammen med øvrige relaterte standarder kan adressere disse utfordringene i samspill med praktiske utførelser (menneskelige faktorer, involverte prosesser - både utførelser og tjenester) og teknologiske muligheter i årene som kommer (60%).

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppeoppgave

Mer om vurdering

Ved stryk må emnet tas på nytt ved neste gjennomføring.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE51)

Forkunnskapskrav

Kjennskap og erfaring til bygg-, anleggs og eiendomsbransjen, samt inneha grunnleggende forståelse til planlegging og gjennomføring av tverrfaglige BIM-prosjekt.

Kursmateriell

- NS-EN ISO 19650-serien

- Andre relevante ISO-standarder og veiledninger som omhandler digitalisering og bærekraft som ISO 19650 henviser til.

- Borrmann; Konig; Koch; Beetz (2018): Building Information Modeling: Technology Foundations and Industry Practice, ISBN 978-3-319-92862-3

- Relevant litteratur som ligger i internettklasserommet Blackboard (løpende oppdatering iht utvikling av «best practice» med anvendelser av ISO 19650).

- suppleringer ved studiestart.

- Borrmann; Konig; Koch; Beetz (2018): Building Information Modeling: Technology Foundations and Industry Practice, ISBN 978-3-319-92862-3

- Australia og New Zealand Guide to ISO 19650

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Bygge- og anleggsteknologi
  • Prosjektstyring i bygg og anlegg
  • Integrert bygningsteknologi
  • Bygningsteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU