course-details-portlet

TYSK3700 - Felles seminaremne i tyskspråklig litteratur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 2 uker
Muntlig eksamen 40/100 30 minutter E

Faglig innhold

TYSK3700 tar for seg et avgrenset område innenfor moderne tyskspråklig litteratur og litteraturvitenskap, der både historiske, teoretiske og metodiske spørsmål blir behandlet.

Emnet kan for eksempel ha et litteraturhistorisk utgangspunkt eller være konsentrert rundt forfatterskap, sjangrer eller litteratur- og kulturvitenskaplige problemstillinger.

TYSK3700 er anbefalt for alle studenter som vil skrive masteroppgave i litteratur.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
- har inngående kunnskap om og god innsikt i et spesialisert tema innenfor tyskspråklig litteratur og litteraturvitenskap.

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan anvende og reflektere selvstendig over teoretiske og metodiske tilnærminger innenfor et avgrenset vitenskapelig område
- kan presentere, analysere og sammenligne ulike framstillinger, teorier og metoder innenfor fagområdet.
- er i stand til å arbeide kritisk med relevante kilder og bibliografier
- kan presentere og selvstendig vurdere litteraturvitenskaplige problemstillinger
- kan analysere utvalgte litterære tekster ut fra ulike litteraturvitenskapelige perspektiv
- kan bruke et presist begrepsapparat på ulike typer tekster og problemstillinger.

Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskings- eller utviklingsprosjekt under veiledning.
- kan bruke et vitenskapelig begrepsapparat i behandlingen av et komplekst tema
- kan presentere og forholde seg til faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor moderne tyskspråklig litteraturvitenskap på et adekvat fagspråk, både muntlig og skriftlig
- kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal skrive en øvingsoppgave på ca. 2000 ord.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave

Mer om vurdering

- To ukers hjemmeeksamen på ca. 4000 ord som teller 60% i fastsettingen av endelig karakter.
- Muntlig eksamen på ca. 30 minutter som teller 40% i fastsettingen av endelig karakter. Den muntlige eksamenen skal være en presentasjon av et selvvalgt pensumrelatert emne, men kan også inkludere spørsmål knyttet til den skriftlige eksamensoppgaven og pensum.

På vitnemål og karakterutskrifter fra NTNU vil kun samlet endelig karakter stå oppgitt.
Alle deleksamener må ha karakteren E eller bedre for at studenten skal bestå eksamen som helhet. Ved stryk må begge deler tas på nytt. Ved gjentak av bestått emne må begge deleksamener tas på nytt. Eksamen skal besvares på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Tysk (MTYSK)

Kursmateriell

Pensum er på 1000-1500 sider (avhengig av teksttype og grad av fordypning), litterære tekster fra eldre og/eller nyere tid, og dessuten inntil 200 sider litteraturteori.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk litteratur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering 12.11.2020

Innlevering 26.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 60/100

Utlevering 22.04.2021

Innlevering 06.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU