course-details-portlet

TYSK3600 - Moderne tysk språkvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 14 dager A

Faglig innhold

Emnet tar for seg et avgrenset område innenfor moderne tysk språkvitenskap, der både empiriske, teoretiske og metodiske spørsmål vil bli behandlet, gjerne i et kontrastivt perspektiv. Gjennom arbeidet med det utvalgte temaet skal studentene dessuten bli fortrolige med empirisk/korpusbasert arbeid som f.eks. bruk av elektroniske korpora. Gjennom arbeidet med semesteroppgaven vil studentene få anledning til å fordype seg i et område innenfor emnet.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har inngående teoretisk og empirisk kunnskap om et avgrenset faglig tema innenfor moderne tysk språkvitenskap
-har inngående kunnskap om fagområdets metoder
-har kunnskap om kontrastivt viktige forskjeller mellom tysk og norsk på det utvalgte området

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan anvende og reflektere selvstendig over teoretiske og metodiske tilnærminger innenfor et avgrenset vitenskapelig område
-kan presentere, analysere og sammenligne ulike framstillinger, teorier og metoder innenfor fagområdet
-kan bruke et presist språkvitenskapelig begrepsapparat på tysk
-kan finne fram relevante kilder og bibliografier og anvende disse kritisk til å strukturere og formulere faglige resonnementer på tysk innenfor fagområdet
-kan reflektere over (dvs. presentere, diskutere, analysere) kontrastivt viktige forskjeller mellom norsk og tysk innenfor fagområdet

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
-kan planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning på tysk
-kan anvende et vitenskapelig begrepsapparat i behandlingen av et komplekst tema
-kan presentere og forholde seg til faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor moderne tysk språkvitenskap i et adekvat fagspråk, både muntlig og skriftlig
-kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og øvinger. Deler av undervisningen foregår på nett (f.eks. via Adobe Connect). Studentene må derfor ha tilgang til internett og datamaskin med kamera og mikrofon. Det forutsettes også at studentene er forberedt til undervisningen og at de deltar aktivt og regelmessig i den. For å kunne gå opp til eksamen, kreves det deltakelse i minst halvparten av de nettbaserte forelesningene.

Obligatoriske aktiviteter:
- Minimum 50% oppmøte på nettbaserte forelesninger
- Ett sammendrag på tysk av utvalg fra pensumlitteraturen (ca. 600 ord)
- Godkjent skriftlig oppgave på ca. 2000 ord på tysk.

Obligatoriske aktiviteter

  • En semesteroppgave på ca. 2000 ord. Arbeidet skrives på tysk.
  • Ett sammendrag av pensumlitteraturen (ca. 600 ord). Sammendraget skrives på tysk.
  • Minimum 50% oppmøte på nettbaserte forelesninger

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen (14 dager) med et omfang på ca. 4000 ord, der innholdsfortegnelse, oppgaveformulering og litteraturliste ikke er medregnet. Hjemmeeksamen skrives på tysk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Tysk (MTYSK)

Kursmateriell

Pensum opplyses ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Tysk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tysk språk
  • Tysk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU