course-details-portlet

TVM4155 - Numeriske modeller og hydraulikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Analytiske og numeriske metoder for å beregne vannlinjer og flombølger i elver. Metoder for å beregne spredningsprosesser i 1, 2 og 3 dimensjoner. Algoritmer for å løse Navier-Stokes ligninger for turbulent strømning, inklusive bruk av forskjellige dataprogrammer. Temaer fra limnologi, kjemi, biologi og sedimenttransport, samt algoritmer for å modellere disse prosessene i flere dimensjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om:
- Hvordan følgende ligninger løses numerisk ved hjelp av en kontroll-volum metode: St. Venands ligning, Konveksjons-Diffusjons ligningen og Navier-Stokes ligninger.
- Kvalitet på løsningen av ligningene: nøyaktighet, stabilitet og feilkilder.
- Stratifisert strømning, innsjøhydraulikk, utslipp til resipienter, sedimenttransport, turbulensmodeller og modeller for vannkvalitet.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Bruke regnark, HEC-RAS, SSIIM og OpenFOAM til å beregne stasjonær og ikke stasjonær strømning.
- Lage grid for flerdimensjonale numeriske beregninger.
- Bruke forenklede formler for flombølger, utslipp i resipienter, forurensningsspredning og sedimenttransport.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- Kjenne dataprogrammer som eksisterer for løsning av forskjellige strømningsproblemer.
- Vurdere kvaliteten av resultatene fra 1D, 2D og 3D numeriske beregninger, og gi krav til kvalitetstester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Undervisningen vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Boken "Numerial Modelling and Hydraulics", som kan lastes ned fra instituttets web-sider: folk.ntnu.no/nilsol/tvm4155. I tillegg utvalgte vitenskaplige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB5050 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vassdragsteknikk
 • Energi- og miljøfysikk
 • Hydroteknologi
 • Algoritmekonstruksjon
 • Numerikk
 • Analyse
 • Numerisk matematikk
 • Strømningsmekanikk
 • VAR-teknikk
 • Hydro- og gassdynamikk
 • Hydroteknikk
 • Jord- og vannfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU