TVB4110 - Digital bygningsinformasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 5/100 A
Rapport 51/100 A
Oppgave 5/100 A
Oppgave 5/100 A
Semesterprøve 8/100 30 minutter A
Muntlig eksamen 10/100 20 minutter A
Semesterprøve 8/100 30 minutter A
Semesterprøve 8/100 30 minutter A

Faglig innhold

Emnet tar for seg innsamling, sortering og strukturering, samt bruk av digital informasjon til relevante analyser og vurdering gjennom byggeprosessen.
Emnet bygger på standardiserte rammeverk for bygningsinformasjonsmodellering og bruk av bygningsinformasjonsmodeller.
Det vil bli gått inn på metoder for å avdekke behov for informasjon og frambringe denne, herunder historisk informasjon og informasjon om brukerbehov og krav til byggverket og dets prestasjon som må legges til grunn, og hvordan informasjonen brukes videre i blant annet prosjekterings- og beslutningssammenheng. Transformering av funksjonskrav til ytelsesnivå inngår i emnet.
Emnet går inn på krav til nøyaktighet for ulike vurderinger avhengig av hvor man er i byggeprosessen.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene

Kunnskap om:
- ha avansert kunnskap om strukturering og klassifisering av informasjon, herunder skille mellom prosess-, ledelse- og fysisk informasjon
- vurdering av nøyaktighetsnivå, herunder detaljeringsnivå, på tilgjengelig informasjon
- krav til nøyaktighet for ulike formål gjennom byggeprosessen
- bestemming av krav til nøyaktighet for ulike formål gjennom byggeprosessen
- ulike metoder for innhenting av fysisk informasjon om eksisterende bygningsmasse
- formater, elementtyper, egenskaper
- tranformering av funksjonskrav til ytelsesnivå
- relevante standarder

Ferdigheter til å:
- kunne gjennomføre utvalgte analyser ved bruk av digitale prosesser
- kunne frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering
- utvikle prosesser med spesifikasjon som beskriver aktører, prosedyrer og krav til leveranser i ulik faser i byggeprosjektet, inkludert beskrivelse av nødvendig informasjon som objekter, disses egenskaper og relasjoner.

Generell kunnskap om å:
- kunne frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering
- kunne vurdere nøyaktighetsnivå, herunder detaljeringsnivå, på tilgjengelig informasjon
- kunne beskrive ulike metoder for innhenting av fysisk informasjon om eksisterende bygningsmasse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesinger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 60%, presentasjon 10%, oppgaver 15% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ikke bestått mappe kan forbedres innen ny innleveringsfrist avtalt med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene på studieretningen

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Eksempel på litteratur
- ISO 15686-4 Bygninger og konstruksjoner. Levetidsplanlegging. Del 4: Levetidsplanlegging ved bruk av IFC-basert bygningsinformasjonsmodellering
- ISO 29481-1 Building information models – information delivery manual. Part 1: Methodology and formats.
- ISO 29481-2 Building information models – information delivery manual. Part 2: Interaction framework
- ISO 12006-2 Building construction. Organization of information about construction works. Part 2: Framework for classification
- ISO 12006-3 Building construction. Organization of information about construction works. Part 3: Framework for object-oriented information

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 8/100 A
Høst ORD Semesterprøve 8/100 A
Høst ORD Semesterprøve 8/100 A
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100 A
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Høst ORD Oppgave 5/100 A
Høst ORD Rapport 51/100 A
Vår UTS Semesterprøve 8/100 A
Vår UTS Semesterprøve 8/100 A
Vår UTS Semesterprøve 8/100 A
Vår UTS Muntlig eksamen 10/100 A
Vår UTS Oppgave 5/100 A
Vår UTS Oppgave 5/100 A
Vår UTS Oppgave 5/100 A
Vår UTS Rapport 51/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.