course-details-portlet

TVB4110 - Digital bygningsinformasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 5/100 ALLE
Semesterprøve 5/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE
Semesterprøve 5/100 ALLE
Rapport 53/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet tar for seg innsamling, sortering og strukturering, samt bruk av digital informasjon til relevante analyser og vurdering gjennom byggeprosessen.
Emnet bygger på standardiserte rammeverk for bygningsinformasjonsmodellering og bruk av bygningsinformasjonsmodeller.
Det vil bli gått inn på metoder for å avdekke behov for informasjon og frambringe denne, herunder historisk informasjon og informasjon om brukerbehov og krav til byggverket og dets prestasjon som må legges til grunn, og hvordan informasjonen brukes videre i blant annet prosjekterings- og beslutningssammenheng. Transformering av funksjonskrav til ytelsesnivå inngår i emnet.
Emnet går inn på krav til nøyaktighet for ulike vurderinger avhengig av hvor man er i byggeprosessen.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene

Kunnskap om:
- ha avansert kunnskap om strukturering og klassifisering av informasjon, herunder skille mellom prosess-, ledelse- og fysisk informasjon
- vurdering av nøyaktighetsnivå, herunder detaljeringsnivå, på tilgjengelig informasjon
- krav til nøyaktighet for ulike formål gjennom byggeprosessen
- bestemming av krav til nøyaktighet for ulike formål gjennom byggeprosessen
- ulike metoder for innhenting av fysisk informasjon om eksisterende bygningsmasse
- formater, elementtyper, egenskaper
- tranformering av funksjonskrav til ytelsesnivå
- relevante standarder

Ferdigheter til å:
- kunne gjennomføre utvalgte analyser ved bruk av digitale prosesser
- kunne frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering
- utvikle prosesser med spesifikasjon som beskriver aktører, prosedyrer og krav til leveranser i ulik faser i byggeprosjektet, inkludert beskrivelse av nødvendig informasjon som objekter, disses egenskaper og relasjoner.

Generell kunnskap om å:
- kunne frambringe eksisterende relevant informasjon, og systematisere den for videre digital prosessering
- kunne vurdere nøyaktighetsnivå, herunder detaljeringsnivå, på tilgjengelig informasjon
- kunne beskrive ulike metoder for innhenting av fysisk informasjon om eksisterende bygningsmasse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesinger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

I vurderingen inngår obligatorisk arbeid og mappevurdering.
Det obligatoriske arbeidskravet er en muntlig presentasjon (godkjent/ikke godkjent).
Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 53%, oppgaver 32% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ikke bestått mappe kan forbedres innen ny innleveringsfrist avtalt med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene på studieretningen

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Eksempel på litteratur
- ISO 15686-4 Bygninger og konstruksjoner. Levetidsplanlegging. Del 4: Levetidsplanlegging ved bruk av IFC-basert bygningsinformasjonsmodellering
- ISO 29481-1 Building information models – information delivery manual. Part 1: Methodology and formats.
- ISO 29481-2 Building information models – information delivery manual. Part 2: Interaction framework
- ISO 12006-2 Building construction. Organization of information about construction works. Part 2: Framework for classification
- ISO 12006-3 Building construction. Organization of information about construction works. Part 3: Framework for object-oriented information

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 5/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 5/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 5/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 53/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU