course-details-portlet

TVB4105 - Geodata for byggeprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesterprøve 5/100 ALLE
Rapport 53/100 ALLE
Semesterprøve 5/100 ALLE
Semesterprøve 5/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE
Semesteroppgave 8/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi innføring i hva som menes med infrastruktur for geografiske informasjon, og gi eksempler på implementasjon av slike. Emnet skal også gi en forståelse av hvilke geografiske datasett som er tilgjengelig i den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon i Norge (Norge digitalt), hvordan disse er spesifisert og tilgjengeliggjort. Studentene skal også ha fått en innføring i grunnleggende prinsipper for innsamling av punktsky-baserte data, og en innføring i hvordan GIS-programpakker kan brukertilpasses ved hjelp a scripting. Studenter skal også få erfaring med bruk av tilgjengelige data i geografiske analyser for utarbeidelse av arealplan, samt hvordan en digital arealplan kan lages og gjøres tilgjengelig.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne, studentene skal ha Kunnskap om - infrastrukturer for geografisk informasjon - den nasjonale infrastrukturen for geografisk informasjon i Norge og hvordan utnytte informasjon herfra for egne prosjekter - prinsippene for spesifikasjon, tilgjengeliggjøring og rettigheter som infrastrukturene er basert på - hvordan en vurdere nytteverdien av tilgjengelig informasjon og datasett - mulighetene for GIS-dataanalyser relevante for arealplanlegging - kvalitets-vurdering av analyse-resultatene - hvordan en digital arealplan skal representeres - hvordan en digital arealplan kan utnyttes i arbeidet med prosjektering av bygninger og infrastrukturanlegg - hvordan en kan samle inn og bearbeide punktsky-baserte data Ferdigheter Etter gjennomført emne, studentene skal ha ferdigheter i - uthenting og utnytting av geografisk informasjonen i den nasjonale geodataportalen - representasjon av arealplan på digital form - utnytting av arealplaninformasjon i byggeprosjekter (f.eks. georeferering, regelsjekking) - bruk av Python-scripting for brukertilpassning av GIS-programpakker Generell kompetanse: - kjenne til tilgjengelig geografisk informasjon og verktøy, og vite hva som er relevant for ulike slags bygg/infrastrukturprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og diskusjoner. Undervisningen legges i stor grad opp som prosjektarbeid i grupper, der CDIO-prinsipper står sentralt. Det legges stor vekt på diskusjoner og samarbeid mellom deltakerne. Dataverktøy el. programvare som benyttes Oppgis ved studiestart Aktuelle programpakker: - ArcGIS - Q-GIS

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon
  • Studentpresentasjon av fagartikkel

Mer om vurdering

I vurderingen inngår obligatorisk arbeid og mappevurdering. Det obligatoriske arbeidskravet er en muntlig presentasjon (godkjent/ikke godkjent), samt presentasjon av en fagartikkel. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Mappen består av prosjektrapport 53%, oppgaver 32% og kunnskapstester 15%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter og gis individuelt. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ikke bestått mappe kan forbedres innen ny innleveringsfrist avtalt med emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene til studieretningen

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart Aktuelle lærebøker: - Jan Ketil Rød, 2015: GIS – verktøy for å forstå verden. ISBN 978-82-450-1881-3 - Heywood et al, 2011: An Introduction to Geographical Information Systems, fourth edition. ISBN 978-0-273-72259-5 Aktuell web-informasjon om infrastrukturer for geografisk informasjon: - utvalgte deler fra https://inspire.ec.europa.eu/ - Den norske geodataportalen på http://www.geonorge.no Aktuelt kursmateriell om representasjon av arealplaner: - INSPIRE-modellen, del av Land Use, se https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/lu - Nasjonale retningslinjer for arealplanlegging, på Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/fremstilling-av-arealplaner/id2474368/

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesteroppgave 8/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 5/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 5/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Semesterprøve 5/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 53/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU