course-details-portlet

TTM4200 - Datanettverk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Emnet bygger videre på TTM4175 Kommunikasjonsteknologi, Introduksjon, og fokuserer på datanettverk. Elementer som inngår i emnet er kjerne referansemodeller, tjenester og protokoller som brukes i datanettverk, inklusive aspekter fra det fysiske laget til applikasjonslaget. Praktiske aspekter dekkes ved å installere, administrere og bruke tjenester og protokoller som er mye brukt på Internett (blant annet SSH, SMTP, DNS, HTTPS, osv.). Grunnleggende nettverk og kommunikasjonssikkerhet er introdusert i sammenheng med de andre elementene.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Å ha kunnskap om og grunnleggende forståelse av:

 1. begreper og prinsipper for OSI og TCP/IP-lag;
 2. Ethernet-kommunikasjonsteknologiene;
 3. IP arkitekturer, svitsjing og rutingsprinsipper som brukes i datanettverk;
 4. nettverksverktøy, -protokoller og -tjenester som brukes i datanettverk og i Internett-tjenester som DNS, web og e-post;
 5. nettverkssikkerhetsprinsipper, verktøy og protokoller som brukes i datanettverk.

B. Ferdigheter: Å være i stand til å:

 1. bruke svitsjing og ruting i IPv4/IPv6-nettverk;
 2. sette opp et enkelt IPv4/IPv6-nettverk med støtte for tjenester som DNS, web og e-post;
 3. bruke elementære nettverksverktøyene, protokollene og tjenestene som kreves for å administrere et datanettverk;
 4. anvende grunnleggende nettverkssikkerhetsprinsipper, verktøy og protokoller som brukes i datanettverk;
 5. lage elementære nettverksapplikasjoner.

C. Generell kompetanse: Å være i stand til å bruke sin kunnskap og ferdigheter til å:

 1. anvende grunnleggende kommunikasjons- og nettverksprinsipper i en samfunnskontekst på en ansvarful måte;
 2. samarbeide om utviklingen av datanettverk, selvstendig og i grupper.

Emnet lærer grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og kompetanser bak digital kommunikasjon og Internett. Av den grunn bidrar det indirekte til samtlige FNs bærekraftsmål der digitale løsninger kan dra nytte av allestedsnærværende tilgang til en kommunikasjonsplattform.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset bruker teambasert læring. Forelesninger og øvinger er kombinert. Hensikten er å legge til rette for læring og gi tilbakemelding til studentene gjennom hele semesteret, og muliggjøre læring under realistiske betingelser gjennom prosjekter.

Gjennom hele semesteret får studentene tilbakemelding på hvor godt de er forberedt gjennom flervalgstester (RATs, engelsk: Readiness Assurance Tests), som gjennomføres i forelesningstiden. Hver test introduserer studentene til nye begreper.

For å utvikle ferdigheter og kunnskap også på høyere kognitive nivåer, gjennomfører også studentene praktiske oppgaver i team og individuelle teoretiske oppgaver gjennom semesteret og får tilbakemelding på forskjellige måter, blant annet tilbakemeldinger fra andre studenter, læringsassistenter og faglæreren.

Innlevering av flervalgstestene (RATs) og av de praktiske og teoretiske oppgavene er obligatorisk. Oppmøte på lab er også obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering av flervalgstestene (RATs) og av de praktiske og teoretiske oppgavene
 • Oppmøte på lab

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår flervalgstester (RATs), og praktiske og teoretiske oppgaver. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Detaljer for leveransene og krav blir nøye forklart i begynnelsen av semesteret.

Flervalgstestene (RATs), de praktiske og teoretiske oppgavene og eksamen gis kun på engelsk.

Dersom en student har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet. Også ved frivillig gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Cybersikkerhet og datakommunikasjon (MTKOM)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4100 7.5 HØST 2019
IT2203 4.5 HØST 2019
SIE5003 7.5 HØST 2019
TTM4190 5.0 HØST 2019
MNFIT223 4.5 HØST 2019
MNFIT223 4.5 HØST 2019
IMT2006 6.0 HØST 2019
TTM4191 6.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Telematikk
 • IKT
 • Sivilingeniør
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
11.02.2024

Innlevering
05.05.2024


10:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU