course-details-portlet

TTM4180 - Nettverkshåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Teoretiske oppgaver 35/100
Skriftlig eksamen 30/100 90 minutter D
Praktiske oppgaver 35/100

Faglig innhold

Emnet bygger videre på TTM4200 - Datanettverk, og fokuserer på datanettverk og kommunikasjonsteknologier. Elementer som inngår i emnet er nettverksruting og netverksadministrasjon samt noen aspekter av kablet lokalnett, trådløse nettverksaksesser og mobilnettverk. Praktiske oppgaver gir erfaring i å sette opp, administrere og anvende tjenester og protokoller som er mye brukt i Internett (blant annet IP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, HTTP, OSPF, OpenFlow).

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Studentene vil få en forståelse av konsepter og prinsipper bak Internett som system. De skal friske opp sin kunnskap om nettverksarkitekturer og bli kjent med multicasting, intra- og interdomene ruting (OSPF og BGP), nettverksadministrasjon, tilgangsprinsipper på linklaget og få grunnleggende kunnskap om trådløse nettverk - WiFi og 4G og 5G mobilnettverk.

B. Ferdigheter: Studentene skal kunne kommunisere, resonnere og tenke kreativt rundt ulike nettverkskonsepter og protokoller. De vil kunne bruke grunnleggende nettverksverktøy, protokoller og tjenester som kreves for å administrere et datanettverk.

C. Generell kompetanse: Studentene skal kunne bruke tilegnet kunnskap og ferdigheter til ansvarlig anvendelse av grunnleggende kommunikasjons- og datanettverksprinsipper, både selvstendig og i team.

Emnet lærer grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og kompetanser bak digital kommunikasjon og Internett. Dermed bidrar det indirekte til alle FNs bærekraftsmål der digitale løsninger kan dra nytte av allestedsnærværende tilgang til en kommunikasjonsplattform. Spesielt har det en innvirkning på mål 4 "Sikre inkluderende. rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle", mål 9 "Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon", og mål 11 "Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige".

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises gjennom forelesninger kombinert med teambasert læring og teoretiske og praktiske oppgaver. Gjennom semesteret får studentene tilbakemelding på hvor godt de er forberedt gjennom tester som gjennomføres i forelesningstimene. Studentene anvender kunnskapen i realistiske scenarier gjennom praktiske oppgaver.

Mer om vurdering

Tre delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet; teoretiske oppgaver, praktiske oppgaver og en skriftlig avsluttende eksamen som teller henholdsvis 35, 35 og 30% av sluttkarakteren. Alle tre delene må være bestått for å få bestått sluttkarakter. Vurdering for hver av delene angis med bokstavkarakter.

Oppgavene og eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet, dvs. alle tre delvurderingene. Også ved frivillig gjentak må alle tre delvurderingene gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Cybersikkerhet og datakommunikasjon (MTKOM)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 30/100 D 15.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 49
Vår ORD Teoretiske oppgaver 35/100

Utlevering
24.01.2024

Innlevering
17.04.2024


10:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktiske oppgaver 35/100

Utlevering
11.02.2024

Innlevering
21.04.2024


10:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 30/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU