course-details-portlet

TTK4101 - Instrumentering og måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 7/10 4 timer C
Prosjekt 3/10

Faglig innhold

Analoge signaler og signalmodeller. Passive og aktive kretser for signaltilpasning. Strømsløyfer. Transmisjonslinjer og linjeterminering. Modulasjon. Skalering og kalibrering. Elementære måleprinsipper basert på resistans, kapasitans, lys, magnetisme m.m.. Måleprinsipper og -instrumenter for utvalgte fysiske prosessvariable. Kamera som sensor. Utvalgte industrielle pådragsorganer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten

 • har inngåede kunnskap om vanlige teknikker, kretsløsninger og komponenter for tilpasning, omforming og overføring av analoge målesignaler.
 • har inngående kunnskap om elementære måleprinsipper og instrumentering for utvalgte fysiske prosessvariable.
 • har grunnleggende kunnskap om utvalgte industrielle pådragsorganer.

Ferdighet: Kandidaten

 • kan velge egnet instrumenteringsteknologi basert på en beskrivelse av prosessens egenskaper og ytelseskrav.
 • kan konstruere og analysere kretser for tilpasning, omforming og overføring av analoge målesignaler.
 • behersker bruk av diverse måleinstrumenter til laboratoriebruk.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan kommunisere om instrumentering og måleteknikk både med spesialister og systembrukere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske aktiviteter (laboratoriearbeid, teoriøvinger og praktisk prosjektarbeid/samarbeidslæring). Nøyaktige krav til obligatoriske aktiviteter vil bli publisert på emnets læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Mappen teller 30% av sluttkarakteren i emnet, og består av en obligatorisk prosjektoppgave, obligatoriske lab-oppgaver og obligatoriske teoriøvinger. Mappen må være bestått for at emnet skal være bestått.

Prosjektoppgaven gjøres i grupper som får felles delvurdering i form av en bokstavkarakter. Arbeidet består av teoretisk forarbeid, praktisk implementasjon og analyse av en servomotor basert på analoge kretskomponenter og en likestrømsmotor. Det praktiske arbeidet foregår under veiledning på lab, og hver gruppe får tildelt fire lab-timer per uke over fire uker. Tid til forarbeid og skriving av lab-rapport kommer i tillegg til dette. Vurderingen bygger dels på ukentlig godkjenning av progresjon og resultater på lab, og dels på lab-rapportens form og innhold. Vurderingskriterier gjøres kjent for studentene på forhånd. Hver gruppe skal levere én lab-rapport med frist tidligst en uke etter siste lab-dag.

Hver student må gjennomføre to til tre laboratorieøvinger; antallet avhenger av kapasiteten på lab-en og vil bli kunngjort ved semesterstart. Veiledet gjennomføring og godkjenning foregår gruppevis i instituttets lab-arealer. Gruppene får tildelt fire lab-timer per oppgave for praktisk gjennomføring, teoretisk forarbeid kommer i tillegg til dette.

Som hovedregel gis det én teoriøving per undervisningsuke, totalt 13 øvinger, hvorav minst 10 må være godkjent for å få godkjent mappen. Teoriøvingene veiledes og godkjennes i grupper, men godkjenningen er individuell, så hver enkelt student som vil ha godkjent en øving må møte til godkjenning. Veiledning og godkjenning gis til faste tider, enten fysisk i auditorium, elektronisk eller som en kombinasjon; nøyaktig opplegg gjøres kjent ved semesterstart. Løsningsforslag legges ut samtidig med oppgavene, og godkjenning foregår som en kort samtale mellom studenter og assistent der en kan diskutere stoffet, alternative løsninger osv. ved behov. Godkjenning gis bare hvis det kommer frem at studenten har satt seg godt inn i stoffet og forstår hovedtrekkene i løsningen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta alle karaktergivende deler av emnet neste studieår.

Forkunnskapskrav

TTT4203 - Innføring i analog og digital elektronikk, TTK4123 - kybernetiske metoder eller tilsvarende.

Dersom en ikke har TTT4203 eller TTK4123 fra tidligere, vil en ikke kunne melde seg opp til emnet via Studentweb. Om en har et tilsvarende emne fra tidligere eller har ervervet tilsvarende kunnskap på annet vis, må faglærer kontaktes for godkjenning av oppmelding.

Kursmateriell

Kursmateriell opplyses ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTK4125 3.0 HØST 2017
TPK4128 3.0 HØST 2024 SOMMER
IELET2106 5.0 HØST 2020
TPK4125 2.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknisk kybernetikk
 • IKT
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 7/10 C 14.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 27
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
Vår ORD Prosjekt 3/10

Innlevering
08.04.2024


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 7/10 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU