TS201011 - Internasjonal handel og shipping økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer
Mappevurdering 60/100

Faglig innhold

Globale handelsmønstre.

Skipstyper, trades og havner (tørrlast, tank, spesialist, container og Ro-Ro).

Politikk og regelverkets påvirkning på global handel og økonomi i skipsfart .

Sammenhengen mellom internasjonal handel og shipping

Selskapsformer i shipping

Rollene til ulike interessenter innen shipping som rederiforbund, skipsredere, befraktere, forsikringsselskap, mellommenn (Port / Liner /befraktnings agenter og meglere), sjøfolk, arbeidere og fagforeninger.

Charter markedet, og prismekanismen i maritim transport

Rederiets økonomi og finansiering av skip

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

identifisere de viktigste faktorer som påvirker behovet for sjøtransport

forklare betydningen internasjonal handel har for den globale utvikling

beskrive hvordan skipsfarten tilpasser seg stadig skiftende rammevilkår

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

identifisere og beskrive globale handelsmønstre og hvorfor de er oppstått

dokumentere at man forstår sammenhengen mellom skipstyper, trades og havner

beskrive de ulike selskapsformer som benyttes i shipping

vise generell kunnskap om mekanismen i charter markedet og prisingen i maritim transport

forklare de viktigste elementene i rederiets økonomi, samt finansiering av skip.

vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av handel sjøtransport både i et og globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere

evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

 Forelesninger, øvinger  

Obligatoriske arbeidskrav:

Bestemmelse om innhold, omfang, tidsrom og innlevering for gruppearbeidene gis av faglærer, men det skal være en muntlig presentasjon av arbeidene på maks 10 minutt, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappe (60%)

Skriftlig eksamen (40%)

Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må beståsUtsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som ny og utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen, må ny oppgave løses.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.
Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Kalkulator

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 40/100 04.06.2018 09:00 Gymsal
Vår ORD Mappevurdering 60/100 12:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.