course-details-portlet

TS201011 - Bærekraftig handel og maritim økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer E
Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Faglig innhold

Globale handelsmønstre. Skipstyper, trades og havner (tørrlast, tank, spesialist, container og Ro-Ro). Politikk og regelverkets påvirkning på global handel og økonomi i skipsfart . Sammenhengen mellom internasjonal handel og shipping Selskapsformer i shipping Rollene til ulike interessenter innen shipping som rederiforbund, skipsredere, befraktere, forsikringsselskap, mellommenn (Port / Liner /befraktnings agenter og meglere), sjøfolk, arbeidere og fagforeninger. Charter markedet, og prismekanismen i maritim transport Rederiets økonomi og finansiering av skip

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: identifisere de viktigste faktorer som påvirker behovet for sjøtransport forklare betydningen internasjonal handel har for den globale utvikling beskrive hvordan skipsfarten tilpasser seg stadig skiftende rammevilkår bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter. selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis Læringsutbytte - Ferdigheter: identifisere og beskrive globale handelsmønstre og hvorfor de er oppstått dokumentere at man forstår sammenhengen mellom skipstyper, trades og havner beskrive de ulike selskapsformer som benyttes i shipping vise generell kunnskap om mekanismen i charter markedet og prisingen i maritim transport forklare de viktigste elementene i rederiets økonomi, samt finansiering av skip. vise at man behersker fagets emner gjennom skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner Læringsutbytte - Kompetanse: evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av handel sjøtransport både i et og globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, øvinger Obligatoriske arbeidskrav: Bestemmelse om innhold, omfang, tidsrom og innlevering for gruppearbeidene gis av faglærer, men det skal være en muntlig presentasjon av arbeidene på maks 10 minutt, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen (60%) + Mappe (40%).

Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må bestås.

Ny og utsatt eksamen: Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som ny og utsatt eksamen. Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen, må ny oppgave løses. Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Kalkulator

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
  • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E 28.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C215 Ankeret/Hovedbygget 3
Gymsal Laterna/Lab-bygg 93
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
23.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe/sammensatt vurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU