course-details-portlet

TS200617 - Budsjettering og kalkyle for maritim industri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer H
Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Faglig innhold

-Økonomistyring i maritime industri -Hvorfor budsjettere -Hva brukes budsjett til -Styringsverktøy i arbeidet til selskaper i den maritime industrien -Bruk i strategi og ledelse Kalkyler -Prissetting -Tradisjonelle kalkyler, selvkost og bidrag -Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC kalkyler) budsjett -Kobling kalkyle og budsjett -Hovedbudsjett; balanse, resultat og likviditet -Hovedbudsjett og bruk av delbudsjett -Lønnsomhetsanalyse/nøkkeltall, totalkapital, soliditet osv -Kobling budsjett og regnskap -Strukturere, kontoplan, kostnadssteder -Driftsregnskap -Avviksanalyse

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap

 • redegjøre for begrepsapparatet til budsjettering og kalkyle
 • dokumentere inngående kunnskap innenfor budsjettering og kalkyle
 • bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

 • Læringsutbytte - Ferdigheter
 • detaljert beskrive beskrive budsjettering og kalkyle som et nødvendig styringsverktøy
 • gi eksempler på praktisk budsjett og kalkylearbeide
 • gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner
 • bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak

 • Læringsutbytte - Generell kompetanse
 • innsikt mht. sammenhengen mellom strategi og budsjettering og kalkyle
 • kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig.
 • kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser
 • budsjett for foretak

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesning - gruppearbeide - selvstudium

Mer om vurdering

Kandidaten skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. Bestemmelse om innhold, omfang, tidsrom og innlevering for gruppearbeidene gis av faglærer, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TS201213 3.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk
 • Økonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 H 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G328B Gnisten/Fagskolen 18
Gymsal Laterna/Lab-bygg 6
G325 Gnisten/Fagskolen 31
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Utlevering
31.10.2023

Innlevering
10.11.2023


12:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe/sammensatt vurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU