course-details-portlet

TS200617 - Kostnadsstyring og statistikk for marin industri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer H
Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Faglig innhold

-Økonomistyring i maritime industri -Hvorfor budsjettere -Hva brukes budsjett til -Styringsverktøy i arbeidet til selskaper i den maritime industrien -Bruk i strategi og ledelse Kalkyler -Prissetting -Tradisjonelle kalkyler, selvkost og bidrag -Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC kalkyler) budsjett -Kobling kalkyle og budsjett -Hovedbudsjett; balanse, resultat og likviditet -Hovedbudsjett og bruk av delbudsjett -Lønnsomhetsanalyse/nøkkeltall, totalkapital, soliditet osv -Kobling budsjett og regnskap -Strukturere, kontoplan, kostnadssteder -Driftsregnskap -Avviksanalyse

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap

 • redegjøre for begrepsapparatet til budsjettering og kalkyle
 • dokumentere inngående kunnskap innenfor budsjettering og kalkyle
 • bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

 • Læringsutbytte - Ferdigheter
 • detaljert beskrive beskrive budsjettering og kalkyle som et nødvendig styringsverktøy
 • gi eksempler på praktisk budsjett og kalkylearbeide
 • gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner
 • bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak

 • Læringsutbytte - Generell kompetanse
 • innsikt mht. sammenhengen mellom strategi og budsjettering og kalkyle
 • kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig.
 • kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser
 • budsjett for foretak

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesning - gruppearbeide - selvstudium

Mer om vurdering

Kandidaten skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. Bestemmelse om innhold, omfang, tidsrom og innlevering for gruppearbeidene gis av faglærer, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TS201213 3.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk
 • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe/sammensatt vurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU