course-details-portlet

TS200617 - Budsjettering og kalkyle

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 6 timer
Mappevurdering 40/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Økonomistyring
-Hvorfor budsjettere -Hva brukes budsjett til -Styringsverktøy -Bruk i strategi og ledelse
Kalkyler
-Prissetting -Tradisjonelle kalkyler, selvkost og bidrag -Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC kalkyler)
Budsjett
-Kobling kalkyle og budsjett -Hovedbudsjett; balanse, resultat og likviditet -Hovedbudsjett og bruk av delbudsjett -Lønnsomhetsanalyse/nøkkeltall; totalkapital, soliditet osv
Kobling budsjett og regnskap
-Strukturere, kontoplan, kostnadssteder -Driftsregnskap -Avviksanalyse

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap
• redegjøre for begrepsapparatet til budsjettering og kalkyle
• dokumentere inngående kunnskap innenfor budsjettering og kalkyle
• bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.
• selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis
Læringsutbytte - Ferdigheter
• detaljert beskrive beskrive budsjettering og kalkyle som et nødvendig styringsverktøy
• gi eksempler på praktisk budsjett og kalkylearbeide
• gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner
• bidra aktivt ved utformingen av strategier og budsjett for foretak
Læringsutbytte - Generell kompetanse
• innsikt mht. sammenhengen mellom strategi og budsjettering og kalkyle
• kompetanse til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.
• evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig.
• kunnskaper omkring tilrettelegging for nytenkning og innovasjonsprosesser.
• budsjett for foretak

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesning - gruppearbeide - selvstudium

Mer om vurdering

Kandidaten skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. Bestemmelse om innhold, omfang, tidsrom og innlevering for gruppearbeidene gis av faglærer, og besvarelsen skal være innlevert til angitt dato.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping Management (SL432)
Shipping management (432SM)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TS201213 3.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Mappevurdering 40/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst UTS Skriftlig eksamen 60/100 E 26.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 40/100 ALLE

Innlevering 02.06.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU