course-details-portlet

TS200516 - Teori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer
Mappevurdering 40/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Vitenskapsteori, Årsaksforklaringer/formålsforklaringer, Forskningsprosessen, Forskningsetikk, Forskningsdesign

Hvordan kvalitative og kvantitative metoder har et komplimentert forhold til hverandre.

Problemformulering

Operasjonalisering og måling

Formelle krav til utforming av mål (validering)

Datainnsamling (observasjon, intervju og surveyundersøkelser)

Grunnleggende forståelse av kvantitativ og kvalitativ analyse

Kvalitetssikring, reliabilitet- og validitetskrav

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Ha tilegnet seg grunnprinsippene innen tradisjonell forskningsmetoder

Ha innsikt i hovedprinsippene for kvalitative og kvantitative analyser

Ha kunnskap om forskningsetiske problemstillinger

Ha kunnskap om presentasjon og rapportering av forskningsresultat

 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kunne gjennomføre et enkelt, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Kunne reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kunne se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng

Kunne se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv

Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, gruppeøvinger 

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av inntil to obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappe (40%) Skriftlig eksamen (60%) Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må beståsUtsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som ny og utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen, må ny oppgave løses.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping management (432SM)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 40/100 ALLE

Innlevering 11.05.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU