course-details-portlet

TS200516 - Teori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer E
Mappe 40/100

Faglig innhold

Vitenskapsteori, Årsaksforklaringer/formålsforklaringer, Forskningsprosessen, Forskningsetikk, Forskningsdesign Hvordan kvalitative og kvantitative metoder har et komplimentert forhold til hverandre. Problemformulering Operasjonalisering og måling Formelle krav til utforming av mål (validering) Datainnsamling (observasjon, intervju og surveyundersøkelser) Grunnleggende forståelse av kvantitativ og kvalitativ analyse Kvalitetssikring, reliabilitet- og validitetskrav

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: Ha tilegnet seg grunnprinsippene innen tradisjonell forskningsmetoder Ha innsikt i hovedprinsippene for kvalitative og kvantitative analyser Ha kunnskap om forskningsetiske problemstillinger Ha kunnskap om presentasjon og rapportering av forskningsresultat Læringsutbytte - Ferdigheter: Kunne gjennomføre et enkelt, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer Kunne reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner Læringsutbytte - Kompetanse: Kunne se emnet i en større økonomisk faglig sammenheng Kunne se emnet i et større samfunnsmessig perspektiv Kunne tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder i faget

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, gruppeøvinger

Mer om vurdering

Mappe (40%) Skriftlig eksamen (60%) Studentene skal utarbeide inntil 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må bestås.

Ny og utsatt eksamen: Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som ny og utsatt eksamen. Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen, må ny oppgave løses. Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 E 04.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 1
Høst UTS Mappe 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU