TS200214 - Maritime innkjøp

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer
Mappevurdering 60/100

Faglig innhold

Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Forsyningskjeden Økonomi for innkjøpere

Leverandørevaluering

Behovsberegning og hvordan spesifisere behov

Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. 

Incoterms - Leveringsbetingelser

Innkjøpsforhandlinger Leverandør- og tilbudsevaluering

Leverandørutvikling

Forhandlinger

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

dokumentere god kunnskap om innkjøpers rolle i verdikjeden.

dokumentere god kunnskap og forståelse for industriell kjøpsadferd, leverandøranalyser, forhandling

bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

        

Læringsutbytte - Ferdigheter:

bidra aktivt til at bedriftens verdimål etterleves i hele forsyningskjeden 

bidra aktivt ved utformingen av innkjøpsstrategi i den maritime næringene

forklare hvorfor det er viktig å ha gode prosedyrer for godkjenning av leverandører

gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner

     

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunnskap omkring viktigheten av å fokusere på kvalitet og seriøsitet i alle ledd.

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelle øvinger       

Obligatoriske arbeidskrav:

Bestemmelse om innhold, omfang, tidsrom og innlevering for gruppearbeidene gis av faglærer, besvarelsen skal være innlevert til gjennomføring av vurdering (eksamen)

Mer om vurdering

Mappe (60%)

Skriftlig eksamen (40%)

Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må bestås.Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen.Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved ny og utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses.Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Utsatt eksamen skjer i perioden for utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 40/100 11.12.2017 09:00 G328A , G328B
Høst ORD Mappevurdering 60/100

Innlevering
20.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.