course-details-portlet

TS200214 - Maritime innkjøp

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 60/100 3 timer D
Mappe 40/100

Faglig innhold

 • Innkjøpsrammebetingelser i den maritime sektoren
 • Anskaffelsesfunksjon i det maritime selskapet
 • Offentlige anskaffelser i maritim sektor
 • Introduksjon til maritim forsyningskjede
 • Kontraktsforhandlinger i maritim sektor
 • Prognostisering av etterspørsel i maritim industri
 • Tilbud/kriterier for evaluering av leverandører i maritim sektor
 • Kvalitet og målinger i det maritime innkjøpsarbeidet
 • Incoterms / NL09 - Leveringsbetingelser

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 • dokumentere god kunnskap om innkjøpers rolle i verdikjeden
 • dokumentere god kunnskap og forståelse for industriell kjøpsadferd, leverandøranalyser, forhandling bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

 • Læringsutbytte - Ferdigheter:
 • bidra aktivt til at bedriftens verdimål etterleves i hele forsyningskjeden bidra aktivt ved utformingen av innkjøpsstrategi i den maritime næringene
 • forklare hvorfor det er viktig å ha gode prosedyrer for godkjenning av leverandører gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner

 • Læringsutbytte - Kompetanse:
 • kunnskap omkring viktigheten av å fokusere på kvalitet og seriøsitet i alle ledd
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig
 • evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger, individuelle øvinger

Mer om vurdering

Mappe (40%) Skriftlig eksamen (60%).

Studentene skal utarbeide 2 gruppearbeider som samles i en mappe. Gruppearbeidet inngår i vurderingen, og deltakerne i hver gruppe får samme karakter. I tillegg vurderes studentene på grunnlag av en 3 timers individuell skoleeksamen. Begge delene må bestås.

Utsatt eksamen (Ny og utsatt eksamen): Det er mulig å ta skriftlig 3 timers skoleeksamen som utsatt eksamen. Dersom ei gruppe ikke har fått ståkarakter på en eller flere av besvarelsene i mappen, kan gruppen, under forutsetning av at alle gruppemedlemmene er enige, få levere inn ei mappe med forbedrede arbeider ved ny og utsatt eksamen. Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses. Studenten har rett til utsatt eksamen bare i den delen studenten har hatt gyldig fravær eller har strøket. Ny- og utsatt eksamen arrangeres påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)
Shipping management (432SM)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 13.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C215 Ankeret/Hovedbygget 1
G132 Gnisten/Fagskolen 48
Høst ORD Mappe 40/100

Utlevering
23.11.2023

Innlevering
29.11.2023


15:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G331 Gnisten/Fagskolen 1
Vår UTS Mappe 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU