course-details-portlet

TPK4161 - Verdikjedeanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 30/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Introduksjon til matematisk modellering som verktøy for analyse av produksjonslogistikk og verdikjeder. Problemformulering og valg av tilnærming. Lineær, dynamisk, ikke-lineær og stokastisk programmering. Flyt- og nettverksmodellering. Køteori og Markovkjeder. Noen analytiske resultater og bruk av diskret hendelsessimulering. Monte Carlo simulering. Stokastiske modeller for lagerstyring. Prognosemetoder. Pålitelighet og vedlikehold av produksjonslinjen. Synkronisering av vedlikehold og produksjon. Modeller og visualisering av kyberfysiske systemer i sann tid. Beslutningstrær. Nytteteori.

Læringsutbytte

Kunnskap: Grunnleggende innsikt i matematiske formuleringen knyttet til produksjonsledelse og verdikjedestyring. Evne til å analysere og forstå reelle problemer for å kunne utvikle realistiske modeller der lærebokeksempler ikke er tilstrekkelige. Forstå styrker og svakheter ved ulike modelleringstilnærmelser.

Ferdigheter: Kunne utføre praktisk kvantitativ analyse knyttet til produksjonsledelse og verdikjedestyring. Studentene vil bli opplært i bruk av lett tilgjengelige verktøy som MS Excel med visual basic programmering.

Generelle kompetanse: Forstå relevansen av kvantitativ analyse knyttet til produksjonsledelse og verdikjedestyring og implikasjoner knyttet til kompetansekrav i virksomhetene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid. For adgang til avsluttende eksamen kreves obligatoriske øvinger.
Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave som teller 30 % og skriftlig eksamen som teller 70 %. Vurdering av delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.
Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakter tas på nytt.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kurskompendium som kan lastes ned fra Blackboard. Kurset har en åpen hjemmeside.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
  • Informasjonsteknologi og informatikk
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 C 07.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU