course-details-portlet

TPK4100 - Produksjonsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Hovedfokus i emnet er å forstå hvordan produksjonsledelse utøves i en industribedrift. Det undervises om de sentrale funksjonene og prosessene i produksjonsbedrifter sett både fra et strategisk, taktisk og operativt perspektiv. Grunnleggende teorier, analysemetoder og teknikker gjennomgås for følende områder: Produksjonsstrategi, produksjonsformer, produksjonsstyring, produksjonslogistikk, fabrikkplanlegging, prestasjonsmåling, informasjonssystemer, produksjonsøkonomi og bærekraftig produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Grunnkunnskap om produksjonsledelse i moderne produksjonsbedrifter.
- Forståelse om og anvendelse av relevante modeller, metoder og analyseteknikker, inkludert bruk av informasjons og kommunikasjonsteknologi
- Grunnleggende forståelse for rapportskriving.
Ferdigheter:
- Evne til å kunne anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger innen produksjonsledelse.
- Evne å omforme teorier til praktisk anvendelse basert på velbegrunnede valg av relevante alternative løsninger.
- Vurdere analyseverktøy, metoder, tekniske modeller og løsninger selvstendig og kritisk.
Generell kompetanse (holdninger):
- Forstå produksjonslederens rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv.
- Kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.
- Kunne formidle og kommunisere produksjonsfaglig problemstillinger og løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3005 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
  • Produksjonsledelse og styring
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU