course-details-portlet

TPK4140 - Driftssikkerhet, vedlikeholdsstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

I emnet vil det bli fokusert på hvordan vedlikeholdsfunksjon bidrar til høy driftssikkerhet, god leveranseevne, god produksjonskvalitet, akseptabel sikkerhet og lave driftskostnader.

Sentrale tema i emnet vil være: Vedlikehold 4.0, bærekraft, Vedlikeholdsfunksjoner, vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholdsgjennomføring, vedlikeholdskonsepter, organisering, støttesystemer, LCC og LCP, sikkerhet og vedlikehold, 5S. Sårbarhetsanalyser, intervallestimering, testing, modellering av restlevetid, Industri 4.0, IoT, aldring, indikatorer, pit stop og asset management.

Læringsutbytte

Kunnskaper, studenten skal ha kunnskap om:

  • Å gi grunnleggende kunnskap innen moderne vedlikeholdsteori, blant annet innen terminologi, vedlikeholdsstyring, vedlikeholdsledelse, konsepter, indikatorer, styringssystemer, analyse og vedlikeholdsoptimalisering.

Ferdigheter:

  • Studentene skal få kjennskap til grunnleggende begrep og de mest kjente metoder og teknikker innenfor planlegging, gjennomføring og analyse av vedlikehold. Videre skal de få innsyn i de mest moderne og fremtidige vedlikeholdskonsepter.
  • De skal kunne gjennomføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser og å anvende vedlikeholdsoptimaliseringsmodeller, og å få kjennskap til fremtidige satsninger innen vedlikehold 4.0.

Generell kompetanse:

  • Studentene skal få en forståelse for hvordan vedlikeholdsprosesser og -ledelse bidrar til høy tilgjengelighet, sikkerhet og inntjening og dermed blir en viktig faktor for konkurranseevne i industrielle prosesser og offentlig forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjektarbeid samt enkeltstående øvinger hvorav minst 4 er obligatoriske. Undervisningen og eksamensoppgavene blir gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For adgang til å levere avsluttende eksamen (semesteroppgave og skriftlig eksamen) kreves det at obligatoriske øvinger samt forarbeider/delarbeider til oppgaven er godkjent.

Avsluttende eksamen (semesteroppgave og skriftlig eksamen) gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I sluttkarakter inngår semesteroppgave som teller 50% og skriftlig eksamen som teller 50 %. Vurdering av delene angis med bokstavkarakterer i henhold til karakterskala for prosentvurderingsmetoden.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere.

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen arrangeres i august. Alle vurderingsdeler må være bestått før det kan beregnes samlet resultat i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakteren tas på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok, standarder og notater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO3050 7.5
TPK4143 7.5 VÅR 2006
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
  • Driftssikkerhet - Maskinkonstruksjon
  • Produksjons- og kvalitetsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 D 16.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 30
Høst ORD Semesteroppgave 50/100

Innlevering
21.12.2022

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU