course-details-portlet

TPD4144 - Design 6 - Fremtider

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Design 6 - Fremtider fokuserer på fremtiden på to måter. Studentene blir bevisste på fremtidige roller designere kan ha i samfunnet. Studentene bestemmer hvilket prosjekt de skal gjennomføre for å ta tak i rollen de ser meningsfull for seg selv.

Studentene skal fullføre og dokumntere et eksternt prosjekt og delta i workshops. Det vil være foredrag om ulike designprosesser og om designeres handlefrihet i forhold til interessentene i prosjektet de utfører.

Tema: Designkompetanse, designmetodikk, involvering av klient og interessenter.

Karakterer er basert på prosjektdokumentasjon, designprosessbeskrivelse og refleksjon over prosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene er kjent med flere teoretiske perspektiver på designpraksis og designprosessen. De er i stand til å formulere sitt eget faglige ståsted til hvilken rolle de ønsker å spille i samfunnet og hvordan denne rollen gjenspeiler seg i designoppdraget de skal utføre i D6. Studentene kan planlegge, administrere og levere passende dokumentasjon for et designprosjekt i en realistisk kontekst.

Ferdigheter:

Studentene evner å sette sammen det som tidligere er lært på studiet, i nye sammenhenger. De kan levere et forslag til et realistisk samarbeid eller prosjekt. De kan dokumentere designprosessen på en måte som er relevant for tema og hovedbehov.

Generell kompetanse:

Studentene kan beskrive sin faglige kompetanse i forhold til teorier om design og prosess. Studentene kan planlegge og gjennomføre et designprosjekt med en ekstern partner, på egen hånd.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshopsøvinger, prosjekt med ekstern partner og veiledning. Det er mulig for studenter å foreslå prosjekter innen grensene og fristene som blir publisert på Blackboard før emnet tar til.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk øvelse

Mer om vurdering

For å gå opp til eksamen, må studenten gjennomføre den obligatoriske aktiviteten, et refleksjonsnotat. Eksamen består av et prosjekt (60% og en arbeidsbok (40%).

Ved gjentak må beggevurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan ta i neste semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

TPD4156 Design 5 - Service Design. Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Industriell design.

Kursmateriell

Bøker blir annonser før emnet tar til og artikler leveres ut underveis.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Integrert produktutvikling
  • Produktdesign - Designmetodikk
  • Designmetodikk
  • Interaksjonsdesign
  • Produktdesign - øko-design
  • Produktdesign - menneske/maskin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
10.05.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU