course-details-portlet

TPD4144 - Design 6 - Fremtider

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Design 6 - Fremtider fokuserer på fremtiden på to måter. Studentene blir bevisste på fremtidige roller designere kan ha i samfunnet. Studentene bestemmer hvilket prosjekt de skal gjennomføre for å ta tak i rollen de ser meningsfull for seg selv.

Studentene skal fullføre et prosjekt og delta i workshops. Det vil være foredrag om ulike designprosesser og om designeres handlefrihet i forhold til interessentene i prosjektet de utfører.

Tema: Designkompetanse, designmetodikk, involvering av klient og interessenter.

Karakterer er basert på prosjektdokumentasjon, designprosessbeskrivelse og refleksjon over prosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene er kjent med flere teoretiske perspektiver på designpraksis og designprosessen. De er i stand til å formulere sitt eget faglige ståsted til hvilken rolle de ønsker å spille i samfunnet og hvordan denne rollen gjenspeiler seg i designoppdraget de skal utføre i D6. Studentene kan planlegge, administrere og levere passende dokumentasjon for et designprosjekt i en realistisk kontekst.

Ferdigheter:

Studentene evner å sette sammen det som tidligere er lært på studiet, i nye sammenhenger. De kan levere et forslag til et realistisk samarbeid eller prosjekt. De kan dokumentere designprosessen på en måte som er relevant for tema og hovedbehov.

Generell kompetanse:

Studentene kan beskrive sin faglige kompetanse i forhold til teorier om design og prosess. Studentene kan planlegge og gjennomføre et designprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt med ekstern bedrift og veiledning.

Det vil normalt bli en frivillig hovedekskursjon til bedrifter og institusjoner i inn- eller utland. Ved reise til utlandet anbefales å reise innenfor Europa. Ekskursjonsplanene, som skal godkjennes av fakultetet, utarbeides av oppnevnte ekskursjonsledere i samarbeid med representanter for studentene. Ekskursjonene varer maksimum en uke og legges normalt til siste uken før påske. Egenandel for den enkelte students deltagelse på reisen er satt til maks NOK 10.000. Hovedekskursjonen er ikke obligatorisk og studenter som velger å ikke reise vil få et alternativt undervisningstilbud

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Utsatt eksamen kan ta i neste eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Forkunnskapskrav

TPD4129 Design 5 - System. Emnet er forbeholdt studenter ved studieprogrammet Industriell design.

Kursmateriell

Utdrag fra bøker og artikler leveres ut på kurset.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Produktdesign - Integrert produktutvikling
  • Produktdesign - Designmetodikk
  • Designmetodikk
  • Interaksjonsdesign
  • Produktdesign - øko-design
  • Produktdesign - menneske/maskin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
08.05.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU