TN303212 - Hovedprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

metode

konkretisering og formulering av teoretiske/praktiske problemstillinger

fremdriftsplaner

innhenting av nødvending informasjon, data, underlag for løsning av oppgaver

rapportskriving

3 studenter skal samarbeide om felles oppgave. Gruppen har anledning til å legge fram forslag til oppgavens art og innhold. Frist for dette er 1. desember. Programansvarlig koordinerer arbeideet med å skaffe faglig hovedansvarlig veileder. Oppgaveteksten utarbeides av gruppa i samarbeid med veileder og godkjennes av programansvarlig, frist 1. januar.Temaet metode blir forelest i 5. semester.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

gjennom arbeidet med hovedprosjektet få kjennskap til forskningsutfordringer samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen det maritime fagområdet

selvstendig kunne oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk og kontakt med fagmiljøer

  

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger

kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som er relevant for prosjektet og som bidrar til analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid

kunne arbeide i team

finne fram, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og fremstille og drøfte dette slik at det belyser problemstillingen

Læringsutbytte - Kompetanse:

kunne formidle maritim fagkunnskap

ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter

ha respekt for andre fagområder og fagpersoner

bidra til tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til det aktuelle prosjektet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Veiledning. Avdelingen oppnevner en eller flere veiledere, internt og/eller eksternt   

Obligatoriske arbeidskrav:

Der er krav om obligatorisk oppmøte på metodedelen av faget

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Løsningen av oppgaven karaktersettes på grunnlag av en dokumentasjon av arbeidet, sett i sammenheng med den tid som har vært til disposisjon. Selv om oppgaven er gruppearbeid, kan det gis ulike karakterer dersom det kan dokumenteres ulik arbeidsinnsats fra de forskjellige gruppemedlemmene.Bacheloroppgaven med vedlegg leveres i Fronter i eget innleveringsrom som en pdf fil og tilhørende mal. Utsatt eksamen (=Ny og utsatt eksamen):Neste semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.