course-details-portlet

TN303212 - Bacheloroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Metode konkretisering og formulering av teoretiske/praktiske problemstillinger fremdriftsplaner innhenting av nødvending informasjon, data, underlag for løsning av oppgaver rapportskriving 3 studenter skal samarbeide om felles oppgave. Gruppen har anledning til å legge fram forslag til oppgavens art og innhold. Frist for dette er 1. desember. Programansvarlig koordinerer arbeidet med å skaffe faglig hovedansvarlig veileder. Oppgaveteksten utarbeides av gruppa i samarbeid med veileder og godkjennes av programansvarlig, frist 1. januar. Temaet metode blir forelest i 5. semester.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: gjennom arbeidet med bacheloroppgaven få kjennskap til forskningsutfordringer samt vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen det maritime fagområdet selvstendig kunne oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøk og kontakt med fagmiljøer Læringsutbytte - Ferdigheter: kunne løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger kunne benytte metoder, simulatorer og annet verktøy som er relevant for prosjektet og som bidrar til analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid kunne arbeide i team finne fram, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff og fremstille og drøfte dette slik at det belyser problemstillingen både på norsk og engelsk. Læringsutbytte - Kompetanse: kunne formidle maritim fagkunnskap, ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter ,ha respekt for andre fagområder og fagpersoner bidra til tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til det aktuelle prosjektet samt være bevisst miljømessige, etiske og økonomisket konsekvenser .

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Veiledning. Avdelingen oppnevner en eller flere veiledere, internt og/eller eksternt

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven karaktersettes på grunnlag av en dokumentasjon av arbeidet, sett i sammenheng med den tid som har vært til disposisjon. Selv om oppgaven er gruppearbeid, kan det gis ulike karakterer dersom det kan dokumenteres ulik arbeidsinnsats fra de forskjellige gruppemedlemmene. Bacheloroppgaven med vedlegg leveres digitalt i INSPERA.

Ny og utsatt eksamen: Neste semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU