course-details-portlet

TN303012 - Navigasjon 4

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Bridge Resource Management (BRM) med fokus på menneskelig faktor
Bridge Resource Management (BRM) med fokus på ledelse/mentoring 

Redningstjenesten

Planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag

Ledelse av SAR operasjoner (OSC)

Praktiske SAR øvinger i simulator

Faget dekker kravene til teoretiske kunnskaper i STCW kapittel II tabell A-II/1-2.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

ha inngående kunnskap innen Search and Rescue (SAR) og Bridge Resource Management (BRM) i henhold til relevante deler av STCW kapittel II/1 og II/2 og STCW kode A-II/1 funksjon -Navigasjon på det operative nivået og STCW kode A-II/2 funksjon -Navigasjon på ledelsesnivået

-ha inngående kunnskaper om aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter knyttet til SAR operasjoner

-ha kunnskaper om ledelse/mentoring  i praksis

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kunne løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til SAR operasjoner og BRM.

kunne planlegge og gjennomføre SAR oppdrag

kunne lede SAR operasjoner som On Scene Coordinator (OSC)

kunne demonstrere grunnleggende kunnskap og forståelse for operative menneskelige aspekter som samhandling, kommunikasjon og situasjonsoversikt på bro.

kunne gjøre rede for hvordan norsk og internasjonal redningstjeneste og regelverk er oppbygd

kunne gjøre rede for og anvende grunnleggende teori for planlegging og gjennomføring av søke- og redningsoppdrag, herunder også On Scene Coordinator sine plikter

ha ferdigheter innen operasjonell ledelse, og må kunne arbeide både selvstendig og i team. Kandidaten må også kunne arbeide innenfor flerkulturelle grupper.

ha ferdigheter innen ledelse/mentoring av medarbeidere .

Læringsutbytte - Kompetanse:

ha et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, og kunne bidra i tverrfaglig arbeid og kunne tilpasse egen faglig utøvelse og teamegenskaper til aktuell arbeidssituasjon og -forhold.

delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, simulator. 

Obligatoriske arbeidskrav:

Obligatorisk oppmøte på simulator øvinger. Fortløpende evaluering av prestasjon på simulator øvinger. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis / gis ut av faglærer

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
07.12.2020

Innlevering
07.12.2020


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.06.2021

Innlevering
08.06.2021


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU