TN300115 - Medisinsk behandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer E

Faglig innhold

- Introduksjon med nasjonale lover og forskrifter, samt internasjonale reguleringer
- Nødmelding, medisinsk rådgivningstjeneste, journalføring, dokumentasjon
- Akutte livstruende tilstander, førstehjelp, hjerte- lungeredning, observasjoner og behandling ved sirkulasjonssvikt
- Behandling av nærdrukning, hypotermi, dødsfall ombord
- Skader og skadebehandling, inkl. hode-, nakke- og ryggskader, tannbehandling
- Sykdomslære, inkl. tropesykdommer og vaksinasjon, sykdomsforebygging og hygiene
- Gynekologi og fødsel
- Medikamenter, oksygenbehandling, medisinsk utstyr ombord
- Generell sykepleie, overvåking, undersøkelser, praktiske prosedyrer, sårbehandling, dokumentasjon
- Alkohol og stoffmisbruk
- Mentale reaksjoner og stressmestring

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomgått kurs skal studenten ha kunnskap om:
førstehjelp, skade/sårbehandling, akutte sykdommer, vaksinasjon, mentale reaksjoner og stressmestring, medikamenthåndtering, medisinsk teknisk utstyr ombord på skip, overvåkning og generell sykepleie,
rusmisbruk, forebygging og hygiene, medisinsk rådgivningstjeneste,
evakuering/overføring til land
  
Ferdigheter:
Etter gjennomgått kurs skal studenten kunne utøve:
- førstehjelp ved ulykker og sykdommer som kan oppstå ombord på skip
- undersøkelser, observasjoner og vurderinger som formidles til rådgivende lege
- medisinsk behandling som forordnes av rådgivende lege 

Generell kompetanse:
- Kandidaten skal ha kunnskap og ferdigheter innen medisinsk behandling i henhold til STCW kapittel VI/4.2 og STCW kode A-VI/4-2.

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning, demonstrasjon, praktisk øving i laboratorium og i simulator
- Obligatorisk prekvalifisering med minimum 80% riktig besvarelse
- 100% tilstedeværelse på kurset

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på kurset

Mer om vurdering

2 timers skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)

Forkunnskapskrav

- Gjennomført og bestått Medisinsk Førstehjelp iht. STCW tabell A-VI/4-1.
- Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor I nautikk, NTNU I Ålesund

Kursmateriell

Schreiner, A. og Anderud, L.(red.)(2005). Medisin ombord. Bergen: Fagbokforlaget.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.