course-details-portlet

TMT4255 - Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Dette kurset foreleses sammen med TMM4170 Korrosjon. Elektrokjemisk korrosjonsteori: Termodynamiske prinsipper, potensial-pH diagram. Korrosjonskinetikk: Polarisasjonskurver, blandpotensialteori, passivitet, effekt av massetransport. Korrosjonsformer, årsaker og utvikling. Innvirkning av metallurgiske, mekaniske, mikrobiologiske og miljørelaterte faktorer. Bruk av teorien for å estimere korrosjonshastigheter og forklare kjente korrosjonsformer ved forskjellige kombinasjoner av metall og miljø, spesielt fokusert på viktige konstruksjonsmaterialer Korrosjonsbeskyttelse: Elektrokjemiske metoder, forandring av miljø, overflatebehandling, påvirkning av metallenes egenskaper, materialvalg, konstruktiv utforming. De viktigste konstruksjonsmaterialenes korrosjonsegenskaper. Prøvemetoder. Korrosjonsmåling og korrosjonsovervåking. Corrosion Management inkludert korrosjonsovervåking.

Læringsutbytte

Emnet inneholder teoretisk og praktisk bakgrunn for ulike korrosjonsfenomen, beskyttelsesteknikker og materialvalg, med praktiske eksempler. Studenten skal kunne vurdere på basis av den fysikalske-kjemiske teoretiske bakgrunnen om korrosjon vil oppstå eller ikke for spesifisert konstruksjon og driftsforhold. I tilfellet korrosjon kan forekomme, skal studenten bestemme den sannsynlige korrosjonsformen, estimere korrosjonshastigheten og foreslå den mest fornuftige beskyttelsesmetoden med hensyn til sikkerhet, økonomi og miljø. Studenten skal kunne gi råd om materialvalg, design og driftsforhold for å redusere sannsynligheten for korrosjon på nye konstruksjoner. Studenten skal også ha ferdigheter for å vurdere testprogrammer på laboratorie- og feltskala og delta i forskningsprogrammer. I tilleg skal studenten kunne gjennomføre feilsøking og velge korrosjonsovervåkingsmetoder. Studenten skal være orientert om rollen av korrosjonsbeskyttelsen for bærekraftig materialbruk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, forskningsbasert og praktiske regneeksempler i øvinger, laboratoriearbeid og et semesterprosjekt med saksstudier innen korrosjon. Regneeksempler og analyse av laboratoriearbeid krever bruk av enkle data-baserte verktøy, f. eks. plotteprogramer. Utvalgte regne- eller utredningsoppgaver (inkludert semester prosjekt og laboratoriearbeid) må være godkjent for adgang til eksamen. Forelesningene foregår normalt på engelsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Estimerte arbeidsbelastning er ca. 200 timer i semesteret, og kan være avhengig av studentens forkunnskaper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriearbeid
  • Semesterprosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved kontinuasjonseksamen og gjentak av eksamen vil tidligere godkjenninger av øvinger, labøving og prosjektarbeid i faget gjelde.

Kursmateriell

Kemal Nisancioglu / Andreas Erbe: Corrosion Basics and Engineering, kompendium, 1994-2023.

Roy Johnsen: Forelesningsnotater / Slider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMM4170 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Materialteknologi og elektrokjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU