course-details-portlet

TMT4171 - Innføring i materialvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 80/100 4 timer D
Mappe/sammensatt vurdering 20/100

Faglig innhold

Innledningsvis gis en kort oversikt over forskjellige typer materialer. Koblingen mellom kjemiske egenskaper til elementene, atomær oppbygging og bindingskrefter mellom atomer utdypes. Samspillet molekylstruktur, krystallstruktur, mikrostruktur og kjemiske og mekaniske egenskaper vektlegges. Videre behandles krystallfeil og diffusjon i materialer samt binære fasediagram. Temaene materialvalg, materialutvikling, plastisk bearbeiding og produkter med dertil hørende egenskaper (fysikalske, kjemiske og mekaniske egenskaper) detaljeres.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Redegjøre for hvordan materialenes egenskaper er knyttet opp mot kjemisk sammensetning, atomær oppbygning og struktur. - Redegjøre for hvordan materialets struktur påvirkes gjennom mekanisk og termisk behandling. - Anvende nomenklatur for å beskrive materialers molekylstruktur og krystallstruktur. - Utføre grunnleggende beregninger av atomær diffusjon i fast fase. - Kunne forutsi fasesammensetning i binære system ved hjelp av fasediagram. - Forstå hvordan materialenes mekaniske egenskaper avhenger av struktur og krystalldefekter. - Praktisk demonstrere grunnleggende kompetanse i metallografi og oppnå grunnleggende ferdigheter i rapportskriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, regne- og laboratorieøvinger (tilsammen 200 timer inkl. selvstudium). Alle laboratorieoppgaver er obligatoriske. 90 % av øvinger må være godkjente for å gå opp til eksamen. Det legges til rette for en obligatorisk ekskursjon innen Norge, hvis smittevern tillater det.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regne- og laboratorieøvinger, ekskursjoner

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 80% av totalkarakter. Delvurderingen mappe inneholder en labrapport som teller 20% av totalkarakteren. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak eller forbedring av emnet kan hver delvurdering tas separat.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Materialteknologi (MTMT)

Kursmateriell

William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch: Materials Science and Engineering - An Introduction, 10th edition (SI Version). John Wiley & Sons, Inc., 2020.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4170 3.7 HØST 2010
TMAK1002 7.5 HØST 2022
IMAK6002 2.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Fysikalsk metallurgi
  • Prosessmetallurgi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 D 15.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 36
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU