TMT4171 - Innføring i materialvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Arbeider 5/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Innledningsvis gis en kort oversikt over forskjellige typer materialer. Koblingen mellom kjemiske egenskaper til elementene, atomær oppbygging og bindingskrefter mellom atomer utdypes. Samspillet molekylstruktur, krystallstruktur, mikrostruktur og kjemiske og mekaniske egenskaper vektlegges. Videre behandles krystallfeil og diffusjon i materialer samt binære fasediagram. Temaene materialvalg, materialutvikling, plastisk bearbeiding og produkter med dertil hørende egenskaper (fysikalske, kjemiske og mekaniske egenskaper) detaljeres.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Redegjøre for hvordan materialenes egenskaper er knyttet opp mot kjemisk sammensetning, atomær oppbygning og struktur.
- Redegjøre for hvordan materialets struktur påvirkes gjennom mekanisk og termisk behandling.
- Anvende nomenklatur for å beskrive materialers molekylstruktur og krystallstruktur.
- Utføre grunnleggende beregninger av atomær diffusjon i fast fase.
- Kunne forutsi fasesammensetning i binære system ved hjelp av fasediagram.
- Forstå hvordan materialenes mekaniske egenskaper avhenger av struktur og krystalldefekter.
- Praktisk demonstrere grunnleggende kompetanse i metallografi og oppnå grunnleggende ferdigheter i rapportskriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, regne- og laboratorieøvinger. Alle laboratorieoppgaver er obligatoriske. 90 % av øvinger må være godkjente for å gå opp til eksamen. En obligatorisk ekskursjon innen Norge.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regne- og laboratorieøvinger, ekskursjoner

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og fire obligatoriske laboratorierapporter (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av emnet må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

William D. Callister, Jr., David G. Rethwisch: Materials Science and Engineering - An Introduction, 9th edition (SI Version). John Wiley & Sons, Inc., 2014.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TMT4170 3.7 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 5/100
Høst ORD Arbeider 5/100
Høst ORD Arbeider 5/100
Høst ORD Arbeider 5/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 18.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.