course-details-portlet

TMT4130 - Uorganisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 12/100 2 timer
Skriftlig eksamen 76/100 4 timer C
Semesterprøve 12/100 2 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over grunnleggende temaer innen uorganisk kjemi. Bindingslære: Atomorbitalers betydning for kjemiske bindinger, kovalente bindinger, ionebindinger og gitterentalpi, metallbinding; metaller, halvledere og isolatorer, krefter mellom molekyler, struktur av molekyler, væsker og faste stoff. Molekylorbitalteorien, krystallfelt- og ligandfeltteorien. Defekter og ikke-støkiometri. Syre-basekjemi. Introduksjon til koordinasjonsforbindelser. Syntese/framstilling av uorganisk forbindelser/materialer. Stoffkjemi: Gjennomgang av grunnstoffenes kjemiske egenskaper med vekt på periodiske egenskaper. Emnet skal gi et grunnlag for videre undervisning i kjemi rettet mot materialer, katalyse, energiteknologi og prosesskjemi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Forklare atomets oppbygging basert på kvantemekanikk og forklare periodiske egenskaper for atomene.
- Forklare struktur og binding i molekyler/ioner og prediktere strukturen til molekyler/ioner.
- Forklare utvalgte krystallstrukturer, forklare hva slags parametre som påvirker krystallstrukturen til en forbindelse og gjennomføre beregninger av gitterentalpien til ioniske forbindelser.
- Forklare båndstrukturen til faste stoffer og bestemme elektriske egenskaper.
- Forklare de forskjellige definisjonene av syrer/baser og forutsi reaksjoner mellom syrer og baser.
- Forklare definisjonen på koordinasjonsforbindelser, navngi disse og bestemme isomeri.
- Forklare teorien for bestemmelse av elektronstrukturen til d-metall komplekser og forklare egenskaper til disse kompleksene.
- Forklare hvilke periodiske egenskaper de forskjellige grupper av forbindelser har med hovedvekt på framstillingsmetoder og anvendelsesområder for utvalgte elementer og forbindelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, skriftlige øvinger, 2 tellende semesterprøver og laboratorieøvinger. 50 % av øvingene kreves godkjent. Laboratoriedelen må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Mappeevaluering med avsluttende digital skriftlig eksamen og to semesterprøver. Avsluttende eksamen teller 76 % og hver semesterprøve teller 12 %. Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Godkjent obligatorisk aktivitet (øvinger og laboratoriekurs) trenger ikke gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Weller, Overton, Rourke, Armstrong, Inorganic chemistry, Oxford Press, 7th edition, 2018.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3018 7.5
KJ1030 7.5 01.09.2007
TKJE1005 3.0 01.09.2018
IMAK2002 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 6
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Uorganisk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Semesterprøve 12/100 C 27.02.2020 10:15 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 82
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL271 Sluppenvegen 14 5
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 41
Vår ORD Hjemme-eksamen** 12/100

Utlevering 19.03.2020

Innlevering 19.03.2020

Utlevering 10:15

Innlevering 12:15

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 76/100 C 16.05.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesterprøve 12/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesterprøve 12/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 76/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU