TMT4130 - Uorganisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over grunnleggende temaer innen uorganisk kjemi. Bindingslære: Atomorbitalers betydning for kjemiske bindinger, kovalente bindinger, ionebindinger og gitterentalpi, metallbinding; metaller, halvledere og isolatorer, krefter mellom molekyler, struktur av molekyler, væsker og faste stoff. Molekylorbitalteorien, krystallfelt- og ligandfeltteorien. Defekter og ikke-støkiometri. Syre-basekjemi. Introduksjon til koordinasjonsforbindelser. Syntese/framstilling av uorganisk forbindelser/materialer. Stoffkjemi: Gjennomgang av grunnstoffenes kjemiske egenskaper med vekt på periodiske egenskaper. Emnet skal gi et grunnlag for videre undervisning i kjemi rettet mot materialer, katalyse, energiteknologi og prosesskjemi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:
- Forklare atomets oppbygging basert på kvantemekanikk og forklare periodiske egenskaper for atomene.
- Forklare struktur og binding i molekyler/ioner og prediktere strukturen til molekyler/ioner.
- Forklare utvalgte krystallstrukturer, forklare hva slags parametre som påvirker krystallstrukturen til en forbindelse og gjennomføre beregninger av gitterentalpien til ioniske forbindelser.
- Forklare båndstrukturen til faste stoffer og bestemme elektriske egenskaper.
- Forklare de forskjellige definisjonene av syrer/baser og forutsi reaksjoner mellom syrer og baser.
- Forklare definisjonen på koordinasjonsforbindelser, navngi disse og bestemme isomeri.
- Forklare teorien for bestemmelse av elektronstrukturen til d-metall komplekser og forklare egenskaper til disse kompleksene.
- Forklare hvilke periodiske egenskaper de forskjellige grupper av forbindelser har med hovedvekt på framstillingsmetoder og anvendelsesområder for utvalgte elementer og forbindelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, skriftlige øvinger, semesterprøver og laboratorieøvinger. Minst 50% av de skriftlige øvingene kreves godkjent. Laboratoriedelen samt to semesterprøver må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriekurs
  • 2 skriftlige prøver

Mer om vurdering

Det avholdes digital skriftlig eksamen i emnet.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen kan gjøres uten at de obligatoriske aktivitetene må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Shriver, Weller, Overton, Rourke, Armstrong, Inorganic chemistry, Macmillan Press, 6th edition, 2014. Eller nyere utgave dersom tilgjengelig.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KJ1030 7.5 01.09.2007
SIK3018 7.5
TKJE1005 3.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.