course-details-portlet

TMT4130 - Uorganisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over grunnleggende temaer innen uorganisk kjemi. Bindingslære: Atomorbitalers betydning for kjemiske bindinger, kovalente bindinger, ionebindinger og gitterentalpi, metallbinding; metaller, halvledere og isolatorer, krefter mellom molekyler, struktur av molekyler, væsker og faste stoff. Molekylorbitalteorien, krystallfelt- og ligandfeltteorien. Defekter og ikke-støkiometri. Syre-basekjemi. Introduksjon til koordinasjonsforbindelser. Syntese/framstilling av uorganisk forbindelser/materialer. Stoffkjemi: Gjennomgang av grunnstoffenes kjemiske egenskaper med vekt på periodiske egenskaper. Emnet skal gi et grunnlag for videre undervisning i kjemi rettet mot materialer, katalyse, energiteknologi og prosesskjemi. Bærekraftsperspektiv er inkludert med fokus på grønn kjemi.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne: - Forklare atomets oppbygging basert på kvantemekanikk og forklare periodiske egenskaper for atomene. - Forklare struktur og binding i molekyler/ioner og prediktere strukturen til molekyler/ioner. - Forklare utvalgte krystallstrukturer, forklare hva slags parametre som påvirker krystallstrukturen til en forbindelse og gjennomføre beregninger av gitterentalpien til ioniske forbindelser. - Forklare båndstrukturen til faste stoffer og bestemme elektriske egenskaper. - Forklare de forskjellige definisjonene av syrer/baser og forutsi reaksjoner mellom syrer og baser. - Forklare definisjonen på koordinasjonsforbindelser, navngi disse og bestemme isomeri. - Forklare teorien for bestemmelse av elektronstrukturen til d-metall komplekser og forklare egenskaper til disse kompleksene. - Forklare hvilke periodiske egenskaper de forskjellige grupper av forbindelser har med hovedvekt på framstillingsmetoder og anvendelsesområder for utvalgte elementer og forbindelser. - Kunne beskrive prinsippene for framstilling ved å bruke grønn kjemi. - Bruke VESTA-programmet for å bygge enkle krystallstrukturer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, skriftlige øvinger, 2 tellende semesterprøver og laboratorieøvinger.. Forventet tidsbruk: Forelesninger: 80 timer, Laboratoriearbeid: 20 timer. Øvinger: 30 timer. Selvstudium: 80 timer"

Obligatoriske aktiviteter

 • Midtsemesterprøve 1
 • Midtsemesterprøve 2
 • Øvinger
 • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

 • Skriftlig eksamen teller 100% av karakter i emnet
  • Utsatt eksamen i uke 31-33
  • Utsatt eksamen kan bli omgjort muntlig
 • Obligatorisk aktivitet som må være godkjent for og stille til eksamen:
  • 2 midtsemesterprøver
  • 70% godkjent av 13 øvinger
  • Labkurs - 100% oppmøte
  • Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester vil bli godkjent ved gjentak av emnet

Forkunnskapskrav

Eksamen i emne TMT4115 Generell kjemi, KJ1000/KJ1001/KJ0001/KJ1002, TMT4110 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Weller, Overton, Rourke, Armstrong, Inorganic chemistry, Oxford Press, 7th edition, 2018.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3018 7.5
KJ1030 7.5 HØST 2007
TKJE1005 3.0 HØST 2018
IMAK2002 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Uorganisk kjemi
 • Kjemi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU