course-details-portlet

TMT4110 - Kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kort repetisjon av grunnleggende kjemiske begreper. Støkiometri, gasslovene, kjemiske likevekter, ionelikevekter i vannløsning. Syre-base og redoks-likevekter. Grunnleggende kjemisk termodynamikk, energi, entropi, entalpi, fri energi. Beregninger av likevekter fra termodynamiske data. Elektrokjemi: Spenningsrekka, cellespenning, elektrolyse og galvaniske celler. Litt om batterier og korrosjon av metaller. Kjemisk bindingsteori. Grunnleggende organisk kjemi og polymerkjemi. Viktige uorganiske kjemiske forbindelser, og miljørelatert betydning av disse. Laboratorieøvingene gir fordypning i følgende tema: Kjemiske prinsipper: Støkiometri, kjemisk likevekt, syrer og baser, reduksjon og oksidasjon. Kvantitative metoder: Titrering, instrumentelle metoder: pH-elektrode, redoks-elektrode. Obligatorisk sikkerhetskurs, inkluerende brannslukning og førstehjelp, kreves bestått for å få begynne på laboratoriekurset.

Læringsutbytte

Det viktigste læringsutbyttet i kurset er knyttet til forståelse og beregning av likevekter i vann, sammenhengen mellom Gibbs fri energi, likevektskonstanter og elektrodepotensial, og evne til å se sammenheng mellom teorien og konkrete problemstillinger. Etter gjennomført kurs behersker studenten det teoretiske og eksperimentelle grunnlag nødvendig for å følge videregående kurs i uorganisk, organisk og fysikalsk kjemi, og kan: - Identifisere de viktigste uorganiske syrer, baser, salter og ioner og kjenne de viktigste reaksjonene mellom disse. - Beskrive ulike typer kjemisk binding, hvordan de oppstår og sammenhenger med stoffenes egenskaper. - Gjøre rede for form og navn til atomets orbitaler, og kunne se egenskaper i relasjon til det periodiske system. - Kunne forklare viktige miljøproblemer relatert til uorganisk kjemi. - Balansere kjemiske reaksjoner og utføre støkiometriske beregninger. - Utføre beregninger med likevekter, inklusive beregning av pH og løselighet og beregning på heterogene likevekter. - Utføre enkle termodynamiske beregninger av entropi, entalpi og Gibbs fri energi og tolke disse for kjemiske likevekter. - Redegjøre for sammenhengen mellom likevektskonstant, Gibbs fri energi og elektrodepotensial, og utføre beregninger av disse. - Redegjøre for prinsippene for galvaniske celler/batterier og elektrolyse og kjenne eksempler på anvendelser. - Forklare prinsipper for korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, inklusiv galvanisk korrosjon, passivitet og luftingscellekorrosjon. - Kjenne prinsipper, stoffer og reaksjoner i organisk kjemi og kjenne viktige polymere, samt reaksjoner og strukturer for disse. I laboratoriearbeidet forventes det at studentene oppnår en dypere forståelse for kjemiske reaksjoner og likevekter gjennom eksperimenter, samt at de lærer å arbeide sikkert og nøyaktig og å rapportere nøyaktig om resultater og å vurdere observasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og laboratorieøvinger. For adgang til eksamen kreves tilfredsstillende besvarelse av 2/3 av de ukentlige skriftlige øvinger. Alle laboratorieøvinger skal være utført tilfredsstillende. Det vil bli avholdt opp til to semesterprøver, hvorav en må være bestått for adgang til eksamen. Eksamen kan inkludere problemstillinger som er belyst i laboratoriekurset. Karakter i emnet er basert på en skriftlig slutteksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs
  • Semesterprøver
  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

A. Blackman og L. R. Gahan, Aylward & Findlay's SI Chemical Data, 7. utg., Wiley, 2014. Eldre utgaver av Aylward & Findlay: SI Chemical Data, vil kunne brukes både i faget og på eksamen. Anbefalt lærebok: R. H. Petrucci, G. G. Herring, J. D. Madura og C. Bissonnette, "General Chemistry. Principles and Modern Applications", 10. eller 11. utgave, Pearson, Toronto (2011 eller 2017 (NTNU-utgave)). Andre bøker med tittel "General chemistry" eller "Chemical Principles" på internasjonalt universitetsnivå vil kunne brukes. Informasjon om dette vil bli gitt ved semesterstart. Utfyllende og oppsummerende notater vil bli gjort tilgjengelig via fagets nettside. Labkurs: Kompendiet "TMT4110/TMT4115 Laboriekurs i generell kjemi" vil bli gjort tilgjengelig for studentene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK3008 7.5
KJ1000 7.5 HØST 2007
TMT4100 7.5 HØST 2014
TMT4106 7.5 HØST 2014
MK103112 5.0 HØST 2019
TKJE1002 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for materialteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 25.05.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL515 Sluppenvegen 14 6
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 68
SL228 Sluppenvegen 14 2
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 08.08.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 14
SL238 Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU