course-details-portlet

TMR5950 - Vindturbinenergi - Offshorekonstruksjoner, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Faglig innhold avtales med utpekt faglærer innenfor fagområdet og vil være rettet mot beregning, planlegging, prosjektering, eller transport og installasjon av offshore bunnfaste eller flytende vindturbiner. Masteroppgaven kan være relatert til utvikling og/eller forskning innenfor det valgte området. Prosjektet vil være knyttet til utfordringer og problemer av teoretisk-, numerisk., eksperimentell- karakter eller utvikling av vindturbiner eller installasjonsmetoder. Når fokus i masteroppgaven er teoretiske/numeriske studier vil den normalt være en spesialisering innen aerodynamikk , hydrodynamikk, konstruksjonsteknikk, eller geoteknikk. Analytiske eller numeriske studier av samvirke mellom konstruksjon og luft, vann eller jord; eller integrert global dynamisk analyse av vindturbiner i permanent fase eller under transport samt utvikling og dimensjonering av vindturbiner er også et relevant temaer for masteroppgaven. Studentene må delta på obligatorisk introduksjons-seminar (i høstsemesteret) til masteroppgaven utenom de fastlagte studiepoeng. Seminarets innhold forbereder studentene på skriving av masteroppgaven, slik som litteratursøk, rapportskriving, vitenskapelig publisering og etikk.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennomføre en masteroppgave innen fagområdet.Kunnskaper: Benytte vitenskapelige arbeidsmetoder ved gjennomføring av et selvstendig arbeide innen fagområdet. Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en hovedoppgave i hht. vedtatte standarder. Generell kompetanse: Dokumentert vitenskapelig kompetanse ved gjennomføring av masteroppgave innen fagområdet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Levering av KI-deklarasjon

Mer om vurdering

En muntlig presentasjon av masteroppgaven inngår som en del av evalueringen og bidrar til den endelige karaktersettingen.

Fakultet for ingeniørvitenskaps standard KI-deklarasjon skal leveres ved oppgaveinnlevering.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Wind Energy (MSWIND)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter opptatt til studieprogrammet EWEM , offshore (2-årig grad i samarbeide med DTU, U. Oldenburg og TUDelft. Det er en forutsetning at masteroppgaven er en videreføring av prosjektoppgaven. Grunnlagsemner nødvendige for masteroppgaven.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100

Innlevering
10.06.2024


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU