course-details-portlet

TMR4150 - Fartøyprosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Delta i og koordinere detaljprosjektering av et fartøy basert på godkjent spesifikasjon. Prosjekteringen omfatter utarbeidelse av tegninger og beskrivelser av fartøyet som et hele samt av fartøysystemer slik som skrog, overbygg og dekkshus, lasterom, laste/losse-utstyr, hoved- og hjelpemaskineri, propell og manøverorganer, dekks- og fortøyningsutrustning samt innredning for skipets drift og for underbringelse av offiserer og mannskap. Studenter med gode studieresultater kan gjennom emnet få anledning til å delta i en internasjonal prosjekteringskonkurranse. Arbeid som innleveres for konkurransedeltagelse vil bli kommentert av en bedømmelseskomite oppnevnt av institusjonen.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å løse en prosjekteringsoppgave innenfor en gitt frist og i fellesskap med medlemmene i en gruppe som er etablert for å løse oppgaven.
Dette omfatter å
- Skrive en kravspesifikasjon av et fartøy som skal prosjekteres, få spesifikasjonen godkjent, og legge den tilgrunn for prosjekteringsarbeidet.
- Bidra til å planlegge og organisere arbeidsdelingen mellom gruppemedlemmene og til gjensidig oppfølging og orientering om fremdriften i den enkeltes arbeid,
- Som et medlem i gruppen, legge frem en dokumentasjon samlet i en redigert rapport, der prosjekteringsarbeidet og resultatet beskrives med tekst, tegninger og beregninger,
- Etablere kontakt med en engelsktalende institusjon for å få opplysninger om rapportering av arbeidet og annet av betydning
- Utføre arbeid som gruppemedlem, herunder foreta beregninger av masse, stabilitet, trim, fremdriftsmotstand, lasteevne og andre relevante egenskaper til det fartøy som prosjekteres, og velge metode og underlag for slike beregninger, samt velge og beregne et passende godhetskriterium, som for eksempel nødvendig fraktrate.
- Bestemme fartøyets hoveddimensjoner, rominndeling, dypgang og stabilitet,
- Bestemme nødvendig effekt til fremdrifts- og hjelpemaskineri og gjøre et begrunnet valg av maskineri.

Læringsformer og aktiviteter

Studiearbeidet utføres i samarbeid med to til seks studenter med passende fagkretser. Veiledning gjennom kollokvier og kommentarer til beregnings, tegnings- og tekstutkast.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Marin teknikk (MTMART)

Kursmateriell

Spesifikasjon av det fartøy som skal prosjekteres, pensum som passer til arbeidsoppgavene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIN0549 7.5
TMR4254 3.7
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for marin teknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU