course-details-portlet

TMM4270 - Automatisering i ingeniørarbeid, introduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 3 timer A
Arbeider 40/100 A

Faglig innhold

Et datasystem som benytter resonnering og kunnskap til å løse komplekse problemer kalles et kunnskapsbasert system (KBS). Når en benytter disse systemene til å løse ingeniørproblemer jobber du med automatisering i design (KBE). I dette emnet vil studentene ha mulighet til å lære om alternative metoder i ingeniørdesign som baserer seg på automatisering av designoppgaver for å redusere blant annet tidsforbruk. Den interessante egenskapen med KBE er at geometri genereres automatisk og kan også bli optimalisert.
Emnet gir introduksjon til nøkkelkonsepter for automatisering i ingeniørarbeid (KBE): Demonstrerer potensielle fordeler av å benytte KBE og eksempler på vellykkede installasjoner. Metoder for å analysere om en anvendelse er godt egnet for KBE implementasjon og å demonstrere forskjellen på KBE, CAD og kunstig intelligens (AI). Diskuterer objektorientering slik det benyttes innen KBE generelt og konkret i programmeringsspråket Knowledge Fusion for KBE implentasjon, samt en introduksjon til implementasjon av KBE applikasjoner i Knowledge Fusion og Python.
Gjesteforelesninger av eksterne eksperter på bruk og utvikling av KBE.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om: Hva KBE er og typiske KBE konsepter, i stand til å vurdere om KBE vil være nyttig for en konkret anvendelse, ha kunnskap om nøkkelbegreper i KBE-språk, kjenne syntaksen for KBE-språket Knowledge Fusion, samt være i stand til å implementere enkle eksempler i Knowledge Fusion.
Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet vil kandidaten ha ferdigheter i:
Å vurdere om en KBE-implementasjon er nytig, å innhente informasjon for å implementere KBE, utvikle og kjøre Knowledge Fusion og Python-kode.
Generell kompetanse:
Etter å ha gjennomført dette emnet will kandidaten ha generell kompetanse i: De menneskelige aspekter ved KBE, hvordan KBE påvirker ingeniørarbeidet, en overordnet forståelse av ingeniørprosessene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger i bruk av de lærte metoder og verktøyer. Emnet kan bli undervist i et antall større bolker i løpet av semesteret og plan for dette vil bli avtalt ved semesterstart. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår hjemmeeksamen som teller 60% og obligatoriske arbeider som teller 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Maskinkonstruksjon
  • Petroleumsteknologi
  • Marin teknologi
  • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100 A

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 60/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU