TMM4205 - Tribologi og overflateteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Korrosjon, erosjon, slitasje og friksjon er sentrale mekanismer for å ødelegge en overflate og dermed påvirke integriteten av en struktur eller komponent. Tribologi er kunnskapen om oppførselen av overflater i relativ bevegelse og i kontakt. Dette emnet omhandler de mest sentrale tema knyttet til overflate beskyttelse og tribologi. Hvordan oppnå ønsket levetid på en komponent eller konstruksjon ved å benytte belegg, modifisere overflaten eller ved smøring blir behandlet i emnet. Fokus vil være rettet mot ulike typer belegg (maling, metallisk, keramisk), ulike typer av overflatemodifisering og sentrale tema innenfor smøring og slitasje. Testing og ulike inspeksjonsmetoder vil bli presentert og diskutert i tillegg til økonomiske aspekt. Målsettingen med kurset er å gi studentene kunnskap og ferdigheter i overflate modifiserings metoder og smøring som kan hindre/redusere korrosjon, friksjon og slitasje og som de kan benytte sin fremtidige industrikarriere.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kunnskap om de viktigste nedbrytingsmekanismer for overflater (korrosjon og slitasje)
- Kunnskap om hvordan nedbryting av en overflate påvirker materialets levetid
- Kunnskap om de viktigste belegg typer og metoder for overflatemodifisering for beskyttelse mot korrosjon og slitasje
- Valg av optimal overflatebehandling for en gitt nedbrytingsmekanisme
- Valg av smøring og smørings prosess i forhold til system funksjon

Ferdigheter:
- Være i stand til å utarbeide en kravspesifikasjon for modifisering av en overflate for å unngå nedbryting av overflaten eller for å tilfredsstille oppgitte krav il overflate finish
- Være i stand til å velge den beste løsningen inkludert beskrivelse av krav til overflate preparering, påføring og etterbehandling
- Forstå årsaken til overflatefeil når relativ bevegelse er del av funksjonen i systemet
- Forstå årsaken til overflatefeil når smøring har blitt benyttet
- Foreslå løsninger for å kontrollere slitasje og friksjon

Generell kompetanse:
- Forstå hvordan man skal velge optimal overflatebeskyttelse avhengig av miljøbetingelser hvor konstruksjonen/komponenten skal benyttes, utseende, design levetid og andre egenskaper.
- Forstå hva tribologi er inkludert hvilke parametere som påvirker de tribologiske egenskapene for en overflate og hvordan disse kan forbedres

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og demonstrasjoner. Regne- og utredningsoppgaver som må være godkjent for adgang til eksamen. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier, forelesningsnotater.
Engineering Tribology (EAN/ISBN13: 9780750678360), Authors Stachowiak, Batchelor.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.